ງູບໍ່ໃຫ້ຄຽດ ຂຽດບໍ່ໃຫ້ຕາຍ. (ຄວາມບູຮານ) ງູເຫັນນົມໄກ່ ໄກ່ເຫັນຕີນງູ. (ຄວາມບູຮານ) ງູເປັນສັຕມີພິດຮ້າຍ, ຄົນພານກໍມີພິດຮ້າຍ, ແຕຄົນພານມີພິດຮ້າຍຍິ່ງກວ່າງູ ເພາະຖ້າງູຕອດ ຍັງແກ້ໄດ້ຍ້ອນມົນແລະຢາ, ສ່ວນຄົນພານ ຊິເອົາອັນໃດມາແກ້ໄດ້. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ງົວທັງຫຼາຍທີ່ຄົນລ້ຽງ ເປັນຜູ້ໃຫ້ໂພຄະຊັບສົມບັດແກ່ຊາວຄະຫັດທຸກຖ້ວນໜ້າ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນຈຶ່ງຄວນນັບຖື ແລະ ສັກກາຣະງົວເໝືອນພໍ່ແມ່. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ງົວຄວາຍເຫັນແກ່ຫຍ້າ ຂີ້ຂ້າເຫັນແກ່ກິນແກ່ນອນ. (ຄວາມບູຮານ) ງົວໂຕດຽວ ກິນຫຍ້າແຜກໝູ່ ຮ່າບໍ່ພໍ້ກໍເສືອກິນ.(ຄວາມບູຮານ) ງົມເຂັມໃນມະຫາສມຸດ. (ຄວາມບູຮານ) ງາມແຕ່ຮູບຈູບບໍ່ຫອມ. (ຄວາມບູຮານ) ຈະເອົາແພ້ຄົນຊັ້ນສູງໄດ້ ດ້ວຍການອ່ອນນ້ອມ, 
ຈະເອົາແພ້ຄົນເກັ່ງກ້າໄດ້ ດ້ວຍການກະທຳເຖິງຂັ້ນແຕກຫັກ, 
ຈະເອົາແພ້ຄົນຊັ້ນຕ່ຳໄດ້ ດ້ວຍການໃຫ້ສິ່ງຂອງພຽງເລັກນ້ອຍ, 
ຈະເອົາແພ້ຄົນສເມີກັນໄດ້ ດ້ວຍການພຽນເຮັດວຽກ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຈະຮູ້ກຳລັງມ້າໄດ້ ດ້ວຍການແລ່ນຫັນ, ຈະຮູ້ກຳລັງຂອງງົວໄດ້ ດ້ວຍການແກ່ຂົນ, ຈະຮູ້ວ່ານ້ຳມົມງົວມີຫຼືບໍ່ມີ ດ້ວຍການຮີດເບິ່ງ, ຈະຮູ້ວ່າເປັນຄົນສລາດໄດ້ ດ້ວຍການສົນທະນາ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຈິດເປັນນາຍ ກາຍເປັນແຫຼ້ງ. (ຄວາມບູຮານ) ຈັກກະທຳການອັນໃດ ບໍ່ພິຈາຣະນາດູຖີ່ແທ້ ຈັກມີຄວາມກິນແໜງເມື່ອພາຍລຸນ. (ໜັງສືສຽວສວາດ) ຈັກໄປທາງໃດ ໃຫ້ຄນິງດູຖີ່ ຄັນວ່າຊິດີແທ້ ກໍຈຶ່ງໄປ. (ໜັງສືສຽວສວາດ) ຈົ່ງຊນະຄົນທັງຫຼາຍ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມພ້ອມພຽງກັນ ດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ ດັ່ງດຽວກັນກັບເຊືອກຄ່າວ ທີ່ຝັ້ນດ້ວຍເຟືອງ ຍັງຜູກຊ້າງຢູ່ໄດ້. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຈົ່ງພຍາຍາມ ຮຽນສິລປະວິທຍາຊ້າໆ, ການຫາຊັບ ກໍຄ່ອຍພຽນຫາຊ້າໆ, ຂຶ້ນພູຜາກໍໃຫ້ຄ່ອຍຂຶ້ນຊ້າໆ, ເສບກາມແລະໂກດຮ້າຍແຕ່ພຽງນ້ອຍນຶ່ງດ ເປັນຈະພິທທະກາມມະຄຸນ ກໍຄວນປະກອບຊ້າໆ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຈົ່ງເລີກການເກືອກກົ້ວພົວພັນກັບຄົນຊົ່ວ, ຈົ່ງຄົບຫາສມາຄົມ ແຕ່ຄົນດີ, ຈົ່ງທຳຄວາມດີທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ, ຈົ່ງລະລຶກເຖິງຄວາມບໍ່ໝັ້ນທ່ຽງຢູ່ສເມີ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຈົ່ງເຮັດດີຢ່າດີແຕ່ເຮັດ ຈົ່ງເວົ້າດີຢ່າດີແຕ່ເວັ້າ ຈົ່ງຄຶດດີຢ່າດີແຕ່ຄຶດ. ຈັບປູໃສ່ດົ້ງ. (ຄວາມບູຮານ) ຈັບປາສອງມື. (ຄວາມບູຮານ) ຈອດເຮືອບໍ່ເບິ່ງທ່າ ຂີ່ມ້າບໍ່ເບິ່ງທາງ. (ຄວາມບູຮານ) ສຸດສູສັງ ລະພະເຕປັນຍັງ ... ການຟັງດ້ວຍດີ ຍ່ອມໄດ້ປັນຍາ. (ພຸທທະພາສິດ) ສຸກທາງນອກ ທາງໃນເປັນໝາກເດື່ອ. (ຄວາມບູຮານ) ສຸກກ່ອນເຫີ່ມ. (ຄວາມບູຮານ) ສຸກຍ້ອນມີເຂົ້າກິນ ມີດິນຢູ່ ມີຄູ່ນອນນຳ ມີເງິນຄຳເຕັມໄຖ່ ມີເຮືອນໃຫຍ່ມຸງແປັນກະດານ ມີລູກຫຼານຫຼາຍມານັ່ງເຝົ້າ. (ຄວາມບູຮານ) ສຸກຄາຕົ້ນ ບໍ່ປານຝານຫົວບົ່ມ ເພີ່ນບົ່ມໃຫ້ບໍ່ປານເຈົ້າບົ່ມເອົາ. (ຄວາມບູຮານ) ສູ້ທົນໝົ້ນທຸກ ໄດ້ສຸກພາຍຫຼັງ. ສວັນຢູ່ໃຈອົກ ນາຣົກຢູ່ໃນໃຈ. (ຄວາມບູຮານ) ສິ່ງໃດແດ່ ທີ່ທັມມະຊາດຂອງມັນເອງ ຈະບອກວ່າງາມຫຼືບໍ່ງາມ ສິ່ງໃດທີ່ຖືກໃຈຂອງຜູ້ໃດ ສິ່ງນັ້ນກໍເປັນຂອງງາມ ສຳຣັບຜູ້ນັ້ນ. (ຈາກຄັມພີປັນຈະຕັນຕຣະ) ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍຄຶດໄວ້ ກັບເກີດມີຂຶ້ນ ກໍມີ ສິ່ງທີ່ຄຶດໄວ້ແລ້ວ ກັບສູນເສັຍໄປ ກໍມີ ແຕ່ໂພຄະສົມບັດ ຂອງຊາຍຍິງທັງຫຼາຍ ບໍ່ໄດ້ມີຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມນຶກຄິດເລີຍ ແຕມີຂຶ້ນດ້ວຍການກະທຳ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ສຽງ ເປັນຄວາມງາມຂອງ ນົກກາເວົາ, ການປະຕິບັດຜົວດີ ເປັນຄວາມງາມຂອງນາຣີທັງຫຼາຍ ຄວາມອົດກັ້ນ ເປັນຄວາມງາມຂອງພວກລືສີ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ສາຍບົວ ເປັນເຄື່ອງບອກ ຄວາມເລິກຕື້ນຂອງນ້ຳ ຂນົບທັມນຽມ ເປັນເຄື່ອງບອກສກຸນ ຂອງຄົນວ່າສູງຫຼືຕ່ຳ ຄວາມເວົ້າ ເປັນເຄື່ອງແທກ ຄວາມສລາດ ຫຼື ຄວາມໂງ່ຂອງຄົນ ຄວາມຫ່ຽວແຫ້ງຂອງຫຍ້າາ ເປັນເຄື່ອງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດິນຊຸ່ມຫຼືບໍ່ຊຸ່ມ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ສາມມື້ດີ ສີ່ມື້ໄຂ້. (ຄວາມບູຮານ) ສົ້ງກັບເນື້ອ ເສື້ອກັບຄີງ. (ຄວາມບູຮານ) ສັຕສີ່ຕິນ ຍັງຮູ້ພລາດ ນັກປຣາດຍັງຮູ້ຫຼົງ ຫົງຄຳຍັງຖືກບ້ວງ ຄວາຍເຖົ້າຕື່ນໄຖ. (ຄວາມບູຮານ) ສັຕສີ່ຕີນ ຍັງຮູ້ພະລາດ ນັກປາດກໍຍັງຮູ້ຫຼົງຄວາມ. (ຄວາມບູຮານ) ສາມປີຍ້າຍເຮືອນ ສາມເດືອນຍ້າຍບ້ານ. (ຄວາມບູຮານ) ສາມປາກຄີ້ວກວ່າໝໍ. (ຄວາມບູຮານ) ສາວງາມແພ້ຫີ ງົວພີແພ້ບ່າ ສ່ຽວໃດທີ່ເພິ່ງໄດ້ ໃນເວລາເຈັບເປັນນຶ່ງ, ໃນເວລາອຶດຢາກນຶ່ງ, ໃນເວລາປະສົບຄວາມວິນາດຈິບຫາຍນຶ່ງ, ໃນເວລາຖືກສັຕຕຣູຈັບນຶ່ງ, ໃນເວລາຖືກຣາຊອາດຍານຶ່ງ ແລະ ໃນປ່າຊ້ານຶ່ງ ຜູ້ນັ້ນ ເປັນສ່ຽວທີ່ດີແທ້. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ສັນບໍ່ແພ້ຄົມ (ຄວາມບູຮານ) ສັ້ນບໍ່ແພ້ຮີ ຄຳຜິບໍ່ແພ້ຄຳປອງ. (ຄວາມບູຮານ) ສົນທນາໃຫ້ຖືກກັບເວລາ, ປານີໃຫ້ຖືກກັບໃຈ, ຮ້າຍໃຫ້ສົມກັບອຳນາດຂອງຕົນ ຜູ້ໃດເຮັດໄດ້ຈັ່ງຊີ້ ຜູ້ນັ້ນແຫຼະເປັນນາຍ. (ຈາກຄັມພີປັນຈະຕັນຕຣະ) ສິດຄົນໃດ ຮຽນເທື່ອລະຫຼາຍໆ ເພາະຄວາມໂລບໃນວິຊາ ສິດຄົນນັ້ນ ກໍເປັນເໝືອນຄົນກືກ ຝັນເຫັນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈະຖແລງວິຊາການ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຟັງໄດ້. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ສິດ ໃນວັນຂຶ້ນແຮມ 7 ຄ່ຳ ບໍ່ຄວນກິນໝາກພ້າວ, ວັນຂຶ້ນແຮມ 9 ຄ່ຳ ບໍ່ຄວນກິນໝາກນ້ຳເຕົ້າ ຖ້າກິນ ສິລລະປະຈະເສື່ອມ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ສິບເພິ່ນລ້ຽງ ບໍ່ທໍ່ໝ້ຽງຕົນເອງ ສິບໄມ້ແໝ້ນ ບໍ່ທໍ່ມືເຖິງ. ສິບຂາໜ້າ ບໍ່ທໍ່ຂາຫຼັງ. (ຄວາມບູຮານ) ສິບຊີ້ນ ບໍ່ທໍ່ປາ ສິບລູງຕາບໍ່ທໍ່ພໍ່ແມ່. (ຄວາມບູຮານ) ສິບຊີ້ນ ບໍ່ທໍ່ປາ ສິບພີ່ນ້ອງປ້ານ້າອາ ບໍ່ປານພໍ່ແລະແມ່ ສິບພໍ່ແລະແມ່ ບໍ່ປານຜົວແລະເມັຍ ສິບຜົວແລະເມັຍ ບໍ່ປານແກ້ວສາມປະການ ແລະຄູບາອາຈານ. (ໜັງສືສຽວສວາດ) ສິບພໍ່ຄ້າມາໄຫວ້ພໍ່ນາ, ສິບພໍ່ນາ ບໍ່ທໍ່ອາດຍາລ້ຽງ. (ຄວາມບູຮານ) ສິບພໍ່ຄ້າບໍ່ທໍ່ພຍາລ້ຽງ. ສິບຊ່າງບໍ່ທໍ່ເຄີຍ ສິບລູກເຂີຍບໍ່ທໍ່ພໍ່ຕາ. (ຄວາມບູຮານ) ສິບປາກເວົ້າ ບໍ່ທໍ່ຕາເຫັນ. (ຄວາມບູຮານ) ສິລລະປະວິຊາ ດີຍິ່ງກວ່າຊັບສົມບັດ ພວກໂຈນລັກເອົາໄປບໍ່ໄດ້ ມັນເປັນມິດສະຫາຍ ທີ່ດີຍິ່ງໃນໂລກນີ້ ແລະມັນຈະໃຫ້ຄວາມສຸກ ໃນໂລກໜ້າ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ສິລລະປະວິທຍາ ມີ 18 ຢ່າງຄື: ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງພາສາ. ຄວາມຮູ້ຈາຮີດປະເພນີ. ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງການກໍ່ສ້າງ. ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງຂຽນແບບແປນແຜນຜັງ. ຮູ້ການພຍາກອນ. ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງການດົນຕຣີ. ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງຟ້ອນລຳທຳເພງ. ຮູ້ທວາຍຫາເຫຕຜົນ. ຄວາມຮູ້ໃນການຍິງປືນ. ຮູ້ເວົ້າຈາມັນຄົນ ມີເຫຕຜົນ. ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງ ໃນການໝໍຢາ. ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງ ການຫຼິ້ນລະຄອນ ແລະການຫຼິ້ນ ຕລົກເຮຮາຕ່າງໆ. ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງດາວ. ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງການຫຼິ້ນກົນ. ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງການແຕ່ງກາບກອນ. ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງຂ່າວສານການທູຕ. ຄວາມຮູ້ເຣື່ອງເວດມົນຄາຖາຕ່າງໆ. ຄວາມຮູ້ໃນເຫຕຜົນ ທີ່ຄວນເຊື່ອ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຊ້າໆໄດ້ພ້າເຫຼັ້ມງາມ. (ຄວາມບູຮານ) ຊ້າເປັນການ ນານເປັນຄຸນ. (ຄວາມບູຮານ) ຊິຖົ່ມນ້ຳລາຍ ໃຫ້ເຈົ້າຫຼຽວເບິ່ງປ່ອງ ຊິເຕັ້ນຂ້າມຮ່ອງ ໃຫ້ຫຼຽວເບິ່ງໜາມ ຊິຖາມ ໃຫ້ຫຼຽວເບິ່ງໜ້າ ພ້າເຂົ້າຢ່າຟັນແຮງ ຂອງເພິ່ນແພງຢ່າເຂົ້າໃກ້ ໄດ້ໂຊກແລ້ວຢ່າເມົາມົວ. (ໜັງສືສຽວສວາດ) ຊິຖິ້ມກໍເສັຍດາຍ ຊິບາຍກໍຂີ້ດຽດ. (ຄວາມບູຮານ) ຊິຟັນຂວານໃຫ້ຫຼຽວເບິ່ງຟ້າ ຊິຟັນພ້າໃຫ້ຫຼຽວເບິ່ງດິນ. (ຄວາມບູຮານ) ຊິຟັນຂວານໃຫ້ຫຼຽວເບິ່ງຟ້າ ຊິຍິງໜ້າໃຫ້ຫຼຽວເບິ່ງປາຍປືນ. (ຄວາມບູຮານ) ຊິໜີໃຫ້ຖາມໝໍ ຊິຂໍໃຫ້ຫຼິງດູໜ້າ ຊິຕີໝາໃຫ້ຫຼິງດູເຈົ້າ ເຫັນແກ່ເຈົ້າຈຶ່ງ ຖິ້ມເຂົ້າໃຫ້ແກ່ໝາ. (ໜັງສືສຽວສວາດ) ຊື່ທໍ່ຊ້າງ ຮ່າງທໍ່ແມວ. (ຄວາມບູຮານ) ຊື່ກິນບໍ່ໝົດ ຄົດກິນບໍ່ນານ. (ຄວາມບູຮານ) ຊື້ຄວາຍຍາມນາ ຊື້ຜ້າຍາມບຸນ. (ຄວາມບູຮານ) ຊູ້ໃຜຫາກແມ່ນຕາ ຫຼາໃຜຫາກແມ່ນມື. (ໜັງສືສຽວສວາດ) ຊົ່ວວ່າຂີ້ ດີວ່າແກ້ວ. (ຄວາມບູຮານ) ຊົ່ວເຈັດທີ ດີເຈັດຫົນ. (ຄວາມບູຮານ) ຊ່າງຕີໝໍ້ ບໍ່ແມ່ນຕີໃຫ້ແຕກ ແຕ່ຕີເພື່ອໃຫ້ໝໍ້ງາມ ຄູຕີສິດ ກໍບໍ່ແມ່ນເພື່ອໂຍນສິດ ໃຫ້ຕົກໄປໃນອະບາຍ ແຕ່ຕີເພື່ອ ຄວາມຈະເຣີນຂອງສິດເອງ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຊ່າງເຫຼັກໃຊ້ພ້າຂໍ ຊ່າງໝໍ້ໃຊ້ໝໍ້ແຕກ. (ຄວາມບູຮານ) ຊ່າງມືມັນຍາກ ຊ່າງປາກມັນງ່າຍ. (ຄວາມບູຮານ) ຊ້າງຊິຕາຍທາວເຄືອ ເສືອຊິຕາຍທາວເລົ່າ. (ຄວາມບູຮານ) ຊ້າງເຂົ້ານາ ອາດຍາເຂົ້າບ້ານ. (ຄວາມບູຮານ) ຊ້າງດີຢູ່ງາ ປາດີຢູ່ເນື້ອ. (ຄວາມບູຮານ) ຊ້າງຕາຍທັງຕົວ ເອົາໃບບົວມາປົກ. (ຄວາມບູຮານ) ຊ້າງສານ ງູເຫົ່າ ຂ້າເກົ່າ ເມັຽຮັກ ຢ່າມັກວາງໃຈ. (ຄວາມບູຮານ) ຊາຕເສືອໄວ້ລາຍ ຊາຕຊາຍໄວ້ຊື່. (ຄວາມບູຮານ) ຊາຍດີຮູບງາມ ເກີດຢູ່ໃນສະກຸນໃຫຍ່ໄພສານ ແຕ່ບໍ່ມີວິຊາການໃດໆ ເຂົາຈະບໍ່ສງ່າງາມເລີຍ ເໝືອນດັ່ງດອກຈານ ທີ່ເຮື່ອເຮືອງງາມ ແຕ່ບໍ່ມີກິ່ນຫອມສັນນັ້ນ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຊາຍໃດ ປາຖນາເປັນຊາຍທຸກໆຊາຕ ຈົ່ງເວັ້ນຈາກການຫຼິ້ນເມັຽຂອງຄົນອື່ນ ເໝືອນລ້າງຕີນແລ້ວ ເວັ້ນຢຽບຕົມ ສັນນັ້ນ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຊາຍໃດ ທີ່ເຖົ້າແກ່ເກີນປະມານ ຍັງຫາເອົາເມັຽສາວນ້ອຍ ນົມທໍ່ໝາກນາວ ມາເຮັດເມັຽ ແລະປະຕິບັດໄປຕາມ ຄວາມພໍໃຈ ຂອງນາງເມັຽນັ້ນ ແມ່ນທາງມອດມ້ວຍຈິບຫາຍແລ.(ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຊາຍຜູ້ຢູ່ກັບເມັຽ ຜູ້ຄຶດຮ້າຍນຶ່ງ, ມີຄົນໃຊ້ທີ່ບໍ່ສັດຊື່ນຶ່ງ, ຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ມີງູນຶ່ງ, ນີ້ແມ່ນທາງແຫ່ງຄວາມຕາຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງສັຍ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຊັບຂອງຄົນດີ ເຖິງແມ່ນມີໜ້ອຍ ກໍອາສັຍໄດ້ ດັ່ງດຽວກັນກັບນ້ຳໃນສ້າງ ແຕ່ສັບຂອງຄົນຂີ້ຖີ່ ເຖິງແມ່ນມີຫຼາຍ ກໍອາສັຍບໍ່ໄດ້ ດັ່ງດຽວກັນກັບນ້ຳໃນທະເລ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຊັບສົມບັດເດີນໄປຫາຄົນຊົ່ວແລ້ວ ແຕ່ກັບມາເປັນຂອງທ່ານຜູ້ມີຄວາມພຽນ ຄົນຊົ່ວທັງຫຼາຍມັກກ່າວວ່າ ເປັນນຳກັມແຕ່ກ່ອນສເມີ ສ່ວນນັກປຣາດ ບໍ່ເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນ ເພິ່ນຕ້ອງພາກພຽນ ທຳງານທຸກຢ່າງ ຖ້າງານນັ້ນຍັງບໍ່ທັນສຳເຣັດ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ຜົນເທົ່ານັ້ນເອງ ຈະໄປຕິໃຜໄດ້. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຊີ້ນໄປປາມາ. (ຄວາມບູຮານ) ຊີ້ນບໍ່ໄດ້ກິນ ໜັງບໍ່ໄດ້ນັ່ງ ກະດູກແຂວນຄໍ. (ຄວາມບູຮານ) ຊີ້ນບໍ່ຂາດບໍ່ໃຫ້ຄຸງຂຽງ ການເມືອງມີຂໍໄປຄ້ຳ ນ້ຳພຽງຄໍຂໍຍັ່ງ ນ້ຳພຽງຝັ່ງຂໍລອຍ ຫອຍຈັບໄມ້ອາສັຍກັນພາຍເພິ່ງ ຄວາມທຸກມາຮອດແລ້ວ ຂໍຄ້ຳຊ່ອຍຕາງ. (ໜັງສືສຽວສວາດ) ຍົກເອົາແກ້ວແວ່ນຂຶ້ນ ມາປະດັບມຸງກຸດ ເອົາແກ້ວມະນີໄປປະດັບກ້ອງຂາ ຫາກເປັນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ໃຊ້ເອງ. (ຈາກຄັມພີປັນຈະຕັນຕຣະ) ຍັງບໍ່ໄດ້ ພິຈາຣະນາໄຕ່ຕອງໃຫ້ແຈ້ງ ບຸກຄົນບໍ່ຄວນກະທຳລົງໄປ ການບໍ່ພິຈາຣະນາແລ້ວທຳນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ເມື່ອພາຍລຸນ. (ຈາກຄັມພີປັນຈະຕັນຕຣະ) ຍ່າງນຳກົ້ນຜູ້ເຖົ້າ ໝາບໍ່ຂົບ. (ຄວາມບູຮານ) ຍ່າງນຳກົ້ນຜູ້ເຖົ້າ ຜີເປົ້າບໍ່ກິນ. (ຄວາມບູຮານ) ຍິ່ງຄິດຍິ່ງມົວ ຍິ່ງກົວຍິ່ງຢ້ານ. ຍິງທີ່ເຄີຍມີຜົວມາແລ້ວ 2-3 ເທື່ອນຶ່ງ, ພິກຂຸທີ່ເຄີຍເປັນເຈົ້າວັດມາແລ້ວ 2-3 ເທື່ອນຶ່ງ, ນົກທີ່ເຄີຍຫຼຸດແຮ້ວມາແລ້ວ 2-3 ເທື່ອນຶ່ງ, ພວກນີ້ມີມາຍາຫຼາຍ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຍິງທີ່ມັກທະເລາະວິວາດຜິດຖຽງນຶ່ງ, ມັກເວົ້າບຽດສຽດສີນຶ່ງ, ມັກໄຄ່ໃນຜູ້ຊາຍຮູບງາມນຶ່ງ, ມັກຫຸງຕົ້ມເກີນພໍດີນຶ່ງ, ມັກກິນກ່ອນຜົວນຶ່ງ, ມັກໄປຫຼິ້ນເຮືອນຄົນອື່ນນຶ່ງ ຍິງແນວນີ້ ແມ່ນມີລູກນຳກັນຕັ້ງ 100ຄົນ ຊາຍກໍຄວນປະເສັຽ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຍິງໃດປະພຶດເໝືອນແມ່ໃນການກິນ, ການແຕ່ງໂຕ, ໃນທີ່ລັບມີຄວາມອາຍ ເໝືອນນ້ອງສາວ, ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄົວກິນທຳຕົນເໝືອນສາວໃຊ້, ແມື່ອມີພັຍເປັນທີ່ປຶກສາໄດ້ ແລະ ເວລານອນກໍນອນຂ້າງຊ້າຍສເມີ, ໄຝ່ໃຈໃນຮູບຮ່າງ, ອົດທົນໃນເວລາຄຽດ ຍິງແນວນີ້ ນັກປຣາດເຈົ້າຍ້ອງວ່າ ເປັນຍິງປະເສີດ ຕາຍແລ້ວໄປສູ່ສວັນ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຍິງໃດມີຜີວເໝືອນຄຳ, ຕາຄືເນື້ອ, ຮ່າງຄີງສ້ວຍ, ເອິກເຫວີ, ຂາຮຽວ ຜົມດົກດຳງາມ, ແຂ້ວເຫຼັ້ມນ້ອຍຖີ່ສະນິດດີ, ສາຍບືເລິກ, ສາວຢູ່ສເມີວາດຊົງງາມ ຍິງແນວນີ້ ເຖິງແມ່ນເກີດໃນຕະກຸນຕ່ຳ ກໍຄວນແຕ່ງດອງດ້ວຍ, (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຍິງໃດປຣາຖນາເປັນຊາຍທຸກຊາຕ ຕ້ອງທຳການບຳເຣີຜົວຂອງຕົນທຸກໆຊາຕຕິດຕໍ່ກັນ ໃຫ້ປານນາງຟ້າບຳເຣີພຣະອິນ ສັນນັ້ນ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຍິງຜູ້ຮ້າງສາມຜົວ ໝ້າຍສາມຜົວຢ່າເອົາເປັນເມັຽ. (ໜັງສືສຽວສວາດ) ຍິງສາມຜົວຈົວສາມວັດ. (ຄວາມບູຮານ) ຍ້ອນການບໍ່ຈົ່ມບໍ່ເລົ່າ ມົນທີ່ຮຽນມາກໍເສົ້າໜອງ, ຍ້ອນການບໍ່ໝັ່ນປັດກວາດເຮືອນຊານກໍຮົກເຮື້ອ, ຍ້ອນການຂີ້ຄ້ານຜັດສີ ຜີວພັນກໍມຸນເມົ້າ, ຄວາມປະມາດ ເປັນເຄືອງເສົ້າໝອງຂອງຜູ້ຮັກສາສິນທັມ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຍ້ອນການສອນລູກສິດທີ່ໂງ່ໆນຶ່ງ, ຍ້ອນການຢູ່ຮ່ວມກັບທໍຣະຊົນນຶ່ງ ສາມຢ່າງນີ້ ເຖິງວ່າເປັນບັນດິດກໍໜັກໃຈ. (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຍ້ອມແມວຂາຍ. (ຄວາມບູຮານ) ຫຍຳຜີເຖົ້າ ຫຍຳເຈົ້າຍືນ ຄູຫຍຳສິດ ສິດຫຍຳຄູ ຜູ້ໃຫຍ່ຫຍຳຜູ້ນ້ອຽ ຜູ້ນ້ອຽຫຍຳຜູ້ໃຫຍ່ ລູກຫຍຳພໍ່ແມ່ ຈັ່ງດີແທ້ແລ. ຍາມໄປເຮັດໄຮ່ ຜັດວ່າເຈັບຂາ ຍາມໄປນາຜັດວ່າເຈັບທ້ອງ ບາດຮອດຍາມເຂົ້າຫ້ອງກ່ອງແກ່ງປານລີງ(ຄວາມບູຮານ) ຍາມກິນບໍ່ຮຽກ ຍາກວຽກເອີ້ນໃຊ້. (ຄວາມບູຮານ) ຍາມດີບໍ່ໃຫ້ເຫັນ ຍາມເໝັນຈຶ່ງໃຫ້ພໍ້. (ຄວາມບູຮານ) ຍາມເພິ່ນຂີ້ໂຕຈຶ່ງຄ່ອຍຊອກຫາຂອນ ຍາມເພິ່ນນອນໂຕຈຶ່ງຊອກຫາບ່ອນນັ່ງ. (ຄວາມບູຮານ) ຍາມຍາກຄຶດເຖິງນາຍ ຍາມຕາຍຄຶດເຖິງພຣະ. (ຄວາມບູຮານ)