ໝວດທີ່ເປັນ ຄຳໂຄງ ພາສິດ (ໂຄງສາຣະວິລາສິນີ) (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ໝວດທີ່ເປັນຄຳກາບ ແປຈາກພາສາປາລີ ໃນຄັມພີໂລກະນິຕິ ມາແຕ່ງເປັນ ພາສິດຄຳກາບລາວ ຈັກກ່າວພາກ ຂອງຮຸ່ງເປັນສຣີ
ຣືກພູມີ ທົງຊັຍພາຍອາດ
ອັກຄີສາດ ຄວັນຂຶ້ນສ່ອງສຣີ
ບ້ານເມືອງມີ ຣາຊາເປັນຍອດ
ຍິງສາວປອດ ຜົວແກ້ວເປັນເຖົາ 
 ການົກເວົາ ສຽງດີເປັນຮູບ
ຍິງຂີ້ຮ້າຍ ຄອງວັດພາງາມ
ຊາຍຮູບຊາມ ວິຊາພາຮຸ່ງ
ນັກບວດຮູ້ ອົດຄຽດຊ່າລື 
 ດອກຈານແດງ ສີງາມໄຮ້ກິ່ນ
ໂລກດູໝິ່ນ ເຫດກິ່ນມັນຫາຍ
ອະທິບາຍ ດັ່ງຊາຍໂສພາບ
ຮູບກ້ຽງຮາບ ຍັງໝຸ່ມງາມຕາ
ເຂົາເກີດມາ ໃຈກະກຸນສັກໃຫຍ່
ຂອງບໍ່ໄຮ້ ຄວາມຮູ້ບໍ່ມີ
ນັກປາດຕິ ເກີດມາເສັຽຊາດ
ເບິ່ງສະອາດ ຄືດອກກິ່ນຫາຍ 
 ອະທິບາຍ ແສງຈັນແສງແດດ
ບໍ່ຫ່ອນແພດ ເກີດຮ່ວມດອມກັນ
ອັສສະຈັນ ທຸກສຸກສອງພາກ
ມັນແສນຍາກ ເກີດພ້ອມບໍ່ເປັນ
ອຸປປະມາ ດັ່ງຄົນເປັນໂລກ
ມີປໂຍດ ຫາຮ່ອມທາງສຸກ
ລະວິຊາ ສູດຮຽນຈຳຄ້ານ
ນອນຢູ່ບ້ານ ຢູ່ວັດຄືກັນ
ຄືນແລະວັນ ຫາກິນຫາເຫຼັ້ນ
ສຸກບໍ່ເວັ້ນ ຄວາມຮູ້ເສື່ອມຫາຍ
ລູກຜູ້ຊາຍ ລະສຸກບໍ່ເອື້ອ
ຄົນຊາດເຊື້ອ ນັກປາດຮ່ຳຮຽນ
ຕັ້ງຄວາມພຽນ ຄວາມສຸກບໍ່ເວົ້າ
ທຸກຄ່ຳເຊົ້າ ພຽນທ່ອງພຽນຈຳ
ພຽນຈຳນຳ ຈົນເປັນນັກປາດ
ຮູ້ສລາດ ຄວາມທຸກແລ່ນໜີ
ຢູ່ເປັນສຣີ ນັ່ງນອນຈວ້າຍກວ້າຍ
ສຸກຢູ່ດ້ວຍ ຄວາມຮູ້ແຫ່ງຕົນ 
 ອະນຸສົນ ຄຳສອນຈື່ໄວ້
ໃຜຈື່ໄດ້ ເມືອໜ້າເກີດຄຸນ
ຂອງເປັນບຸນ ເກີດຄຸນຄວາມຊອບ
ຄວາມນົບນອບ ຄືແກ້ວທັງສາມ
ຂອງພາງາມ ທານສິນຊົມຊື່ນ
ຂອງສິ່ງອື່ນ ຍົງຍາດເຜົ່າພັນ
ຂອງສຳຄັນ ວິຊາຄວາມຮູ້
ສອງໝູ່ນີ້ ສູນສ້ຽງບໍ່ມີ
ໃນບຸຣີ ແດນໃດທຸກເທດ
ຜູ້ວິເສດ ຄວນເວັ້ນຫ່າງໄກ 
 ການໜີໄປ ຈາກພູມປະເທດ
ຜູ້ວິເສດ ຄົນໃບ້ຕ່າງກັນ
ອັສສະຈັນ ຄົນຊາມຖ່ອຍຊ້າ
ໄປເບື້ອງໜ້າ ແສນຍາກເຫຼືອຫຼົບ
ເໝືອນດັ່ງກົບ ໜີຮູໜີຖ້ຳ
ໄປສູ່ກ້ຳ ໃກ້ປາກແຫຼວກາ
ເຈົ້າໂສພາ ບັນດິດວິເສດ
ໜີຈາກເຂດ ເມືອງບ້ານແຫ່ງຕົນ
ບໍ່ຂັດສົນ ຊ່າລືຄົນຍ້ອງ
ເປັນດັ່ງກ້ອງ ແກ້ວເພັດພອຍນິນ
ໜີຈາກດິນ ຈາກຫີນທີ່ຢູ່
ເຂົ້າໄປສູ່ ເປັນສ້ອຍເປັນແຫວນ
ເປັນກ້ອງແຂນ ເຄື່ອງທັງພຣະຣາດ
ຍິ່ງສະອາດ ເກີນຖິ່ນຂອງຕົນ 
 ເຈັຽຣະການ ໄປທາງນັກປາດ
ບໍ່ປມາດ ຄຶດໜ້າຄຶດຫຼັງ
ເຫັນສົມຫວັງ ຈິ່ງວາງທາງເກົ່າ
ເຫັນບ່ອນເປົ່າ ຈຶ່ງຍ້າຍຕີນໄປ 
 ຄົນຜູ້ໃດ ຈັກໄປຈັກຢູ່
ຣະວັງຄູ່ ຄົນໝັ້ນຮ່ວມໃຈ
ໜີໄປໄກ ຄົບຄົນຕ່າງດ້າວ
ເມື່ອມັນລ້າວ ບໍ່ໝັ້ນບໍ່ຄົງ
ຄວາມປະສົງ ຈັກເສັຽຈັກຂາດ
ເຫັນບໍ່ອາດ ຮູ້ຮ່ອມໃຈຄົນ 
 ຟັງສຳເນົາ ຄຳສອນໃຫ້ແນ່
ຄວາມເຖົ້າແກ່ ຂ້າຮູບງາມຕາ
ເຈົ້າຕັນຫາ ຂ້າສຸກບໍ່ໜ້ອຍ
ຄົບຄົນຖ່ອຍ ຂ້າສິ່ງເປັນການ
ທ່ຽວຂໍທານ ຂ້າຄວາມຢຳຢ້ານ
ໂອ້ອວດຕ້ານ ຂ້າຜ່ອນຄຸນຕົນ
ໃຈກັງວົນ ຂ້າກຳລັງຄວາມຮູ້
ກາຍຫົດຫູ່ ເສັຽຮູບຄວນໂສມ
ເລີຍປະສົງ ຂ້າຄວາມຮັກໃຄ່
ກັມແຕ່ງໃຫ້ ຊາວບ້ານເພິ່ນຊັງ 
 ສາຕຕະສິນ ບໍ່ຮຽນເອົາໄວ້
ບໍ່ເຂົ້າໃກ້ ຄົບເສບບັນດິດ
ຕາພາຜິດ ສັງວອນບໍ່ໄດ້
ສາມສິ່ງນີ້ ເປັນໂທດຈິບຫາຍ
ຂອງຜູ້ຊາຍ ເກີດມາໃນໂລກ
ພາເສົ້າໂສກ ຈົນແກ່ຈົນຕາຍ ທ້າວພຣະຍາ ຈິບຫາຍເພາະເຫດ
ບໍ່ສົມເພດ ໄພ່ຟ້າພາລາ
ລົງອາດຍາ ກ້າແຂງເກີນໂທດ
ບໍ່ຜາຍໂຜດ ລົດຢ່ອນຕາມຄວນ
ນຶ່ງສງວນ ໂຖງຢາໂຖງເຫຼົ້າ
ໂຖງສາວນ້ອຍ ໝາກຣຸກສະກາ
ບໍ່ຮັກສາ ຄຳຈານໝັ້ນທ່ຽງ
ໃຈຂົມບ່ຽງ ປີ່ນແປ້ຈິບຫາຍ 
 ຄວາມຈິບຫາຍ ໃນຄອງນັກບວດ
ໃຈບໍ່ປວດ ໃນຮ່ອມສິກຂາ
ທ້າວພຣະຍາ ຫຼົງກາມເປັນບ້າ
ລືມໄຜ່ຟ້າ ເປັນເຫດເສັຽເມືອງ
ແມ່ຄຳຮາງ ຄວາມອາຍເປັນເຫດ
ພາເຂົ້າເຂດ ທາງຮ່ອມຈິບຫາຍ
ລູກຍິງຊາຍ ກະກຸນເຊື້ອຊາດ
ມົວປມາດ ບໍ່ຮູ້ຈັກອາຍ
ເກີດຈິບຫາຍ ເສັຽວົງເສັຽຍາດ
ຄຳນັກປາດ ຈຳໄວ້ໃສ່ໃຈ 
 ປະເທດໃດ ເສນາອາມາດ
ຄົນສລາາດ ຍົດຍິ່ງສເມີກັນ
ມີມະຫັນ ເຫຼືອຫຼາຍໃນເຂດ
ໃນປະເທດ ເມືອງບ້ານແຫ່ງໃດ
ເປັນນິດສັຍ ມານະກະດ້າງ
ມັກອວດອ້າງ ບໍ່ເຊື່ອຄວາມກັນ
ເກີດຂ້າຟັນ ຜິດຖຽງຫາເຫດ
ໃນປະເທດ ເມືອງນັ້ນບໍ່ເຮືອງ
ອຸປປະມາ ດອກບົວໃນນ້ຳ
ຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ ອາທິດເຈັດດວງ
ບ້ານເມືອງຫຼວງ ອາດຍາມີມາກ
ແສນລຳບາກ ໄພ່ຟ້າຈິບຫາຍ 
 ປະເທດໃດ ເສນາອາມາດ
ຄົນສລາດ ມີມາກເຫຼືອຫຼາຍ
ບໍ່ອຸບາຍ ຜິດຖຽງຫາເຫດ
ນັບເຂົ້າເຂດ ພັກພ້ອມພຽງກັນ
ຄືນແລະວັນ ຊຸມກັນຊົມຊື່ນ
ຂ້າເສິກອື່ນ ກົວຢ້ານທຸກແດນ
ອຸປປະມາ ມົດແດງມົດງ່າມ
ບໍ່ແຕກມ້າງ ເປັນໝູ່ເປັນຊຸມ
ອາດຈັບກຸມ ຊ້າງສານກິນຊາກ
ເປັນທາງຍາກ ຄົນຮ້າຍຄຶດປອງ 
 ຄວາມປອງດອງ ກົມກຽວເປັນແກ່ນ
ຄຶດໃຫ້ແມ່ນ ຫຍ້າແຝກຫຍ້າຄາ
ຫາມາພໍ ຝັ້ນແກວເປັນເຊືອກ
ຜູກຊ້າງເຜືອກ ຊ້າງໃຫຍ່ຊ້າງສານ
ຊ້າງໃຈຫານ ໜີໄປບໍ່ໄດ້
ເພິ່ນປຽບໄວ້ ຄຸນສາມັກຄີ 
 ຄົນຜູ້ມີ ເດຊາສາມາດ
ແສນອົງອາດ ແຕ່ຢູ່ຄົນດຽວ
ບໍ່ກົມກຽວ ພໍສອງສາມສີ່
ຄຶດໃຫ້ຖີ່ ການສ້າງການແປງ
ເຮັດໃຫ້ແຂງ ການເສິກການເຈົ້າ
ບໍ່ແຂ່ງເວົ້າ ຄົງມ້ວຍບໍ່ແໜງ
ຢ້ານດ່າງແດງ ຄືໄຟໄໝ້ປ່າ
ລົມບໍ່ພ້ອມ ໄຟເລົ່າຫວນດັບ
ໄຟຫວນກັບ ໄດ້ລົມເປັນສ່ຽວ
ທ່ຽວໄໝ້ບ້ານ ດົງກວ້າງໄຮ່ນາ
ລົມຫວນມາ ດັບດວງປະທີບ
ຄວາມຂໍ້ນີ້ ຟັງແລ້ວຢາກຫົວ
ຄືຕົວເຮົາ ບໍ່ມີພວກພ້ອງ
ຍາມຂັດຂ້ອງ ຍາມຍາກຍາມຈົນ 
 ສະຫາຍຕົນ ລູກເມັຽພີ່ນ້ອງ
ຍາມຂັດຂ້ອງ ຫາຍໜ້າຫາຍຕາ
ໃນໂລກາ ເຂົ້າຂອງເປັນສ່ຽວ
ບໍ່ເຊື່ອແທ້ ຫຼຽວເບິ່ງຄົນມີ 
 ສາຕຕະສິນ ເປັນເງິນເປັນຊັບ
ໄວ້ສຳຣັບ ຜູ້ຕົກໄປໄກ
ປັນຍາໄວ ເປັນເງິນຂອງຝາກ
ຍາມເມື່ອຍາກ ເກີດເຫດຈິບຫາຍ
ທັມທັງຫຼາຍ ເປັນເງິນເປັນແກ້ວ
ບໍ່ຮູ້ແລ້ວ ທຸກເມື່ອທຸກຍາມ 
 ຜູ້ຕິດຕາມ ເປັນພີ່ເປັນນ້ອງ
ບໍ່ຂັດຂ້ອງ ມີຫົກປະການ
ນຶ່ງສິນທານ ໂກສົນເຮົາສ້າງ
ບໍ່ລະຮ້າງ ເປັນແມ່ມາດາ
ສອງປັນຍາ ເຮົາຮຽນສລາດ
ບໍ່ຫ່ອນຂາດ ເປັນພໍ່ຕິດຕາມ
ສາມຄວາມງາມ ຄວາມດີຄວາມຊອບ
ເຮົາປະກອບ ບໍ່ເວັ້ນບໍ່ກາຍ
ຄືພີ່ຊາຍ ຕິດຕາມບໍ່ເບື່ອ
ສີ່ຄວາມຮູ້ ຄວາມຮັກກູນາ
ເຮົາເມດຕາ ທົ່ວໄປບໍ່ກຽດ
ເພິ່ນບໍ່ຄຽດ ເປັນດັ່ງສະຫາຍ
ຫ້າເຂົ້າຂອງ ໃຫ້ທານບໍ່ຂາດ
ຍິ່ງກວ່າຍາດ ເປັນດັ່ງເມັຽດີ
ຫົກຂັນຕີ ອົດໃຈຜັນຜູກ
ເປັນດັ່ງລູກ ເກີດຮ່ວມອຸທອນ 
 ຄວນອາວອນ ຄົນໃດປະກອບ
ໃຫ້ຄວາມຄອບ ປໂຍດແກ່ຕົນ
ເພີງສົນໃຈ ນັບເປັນພໍ່ລ້ຽງ
ຕົນຢູ່ໃກ້ ວິສາດຄົນໃດ (ວິສາດ ຄຸ້ນເຄີຍ)
ບໍ່ສົງສັຍ ນັບເປັນມິດຍາດ
ຄວາມເດືອດຮ້ອນ ດັບຮ່ວມຍິງໃດ
ເພີງເຂົ້າໃຈ ເປັນເມັຽໂດຍແທ້ 


(ມີຕໍ່ຕອນ 3)