ໝວດທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຽຕົວ "ຖ"

 

 • ຖ້ານາງວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ກະສິບສ່ວນບຸນສວນ
  ການແນວໃດສົມຄວນ ຄິດຕອງໃຫ້ດີໄວ້
  ທີ່ໄດ້ຈາໄຂຂໍ້ ພໍສແດງຄວາມຄິດຮ່ຳ
  ຄຳແນະນຳເປັນແຕ່ພຽງບອກໄວ້ ເປັນທາງໃຫ້ສ່ອງເອງ

 • ຖາມເຖິງກົກກໍສົ້ມ ໝາກຍົມບ່ອນເຄີຽລອດ
  ມີຜູ້ຫັກງ່າຊັນ ມີຜູ້ຟັນງ່າເນີ້ງ ຕາຽເຟື້ອງເຄີ່ງລຳ ແລ້ວບໍ້.

 • ຖາມຂ່າວ ເຮືອນຫ້າຫ້ອງ ປະຕູທອງຍຽ້ມປ່ອງ
  ພ້ອມທັງຂາງຂື່ຂ້າວ ສະຍົວຕັ້ງກ່າຍແປ
  ຝາກະດານພື້ນ ເພດານມຸງມາດ
  ກັບທັງຫວາຽ ຄາດຄະນ່ອງມ້າ ກໍ່ຍັງໝັ້ນດັ່ງເດີມ ບໍ່ນໍ້