ໄອ ວັນນະໂຣຄ

ໄອ ວັນນະໂຣຄ

ໄອດົນນານໄປກວ່າສອງສັປປະດາ ສາເຫດມາຈາກຫຼາຽໂຣຄ

ການໄອເປັນເວລາຍາວນານກວ່າສອງສັປປະດາຫຼືສອງອາທິດ ສາເຫດມາຈາກຫຼາຽໂຣຄ ອາຈເປັນໂຣຄປອດໄດ້ ? ເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ເຕືອນໃຫ້ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ

ຕລອດໄປເຖິງອາການແຣກເຣີ້ມຂອງວັນນະໂຣຄປອດ ຫຼືທີ່ຊາວບ້ານນິຍົມຮຽກກັນວ່າ "ໂຣຄປອດ" ເມື່ອມີອາການໄອດັງກວ່າຈະໄດ້ຮີບໄປຫາແພດ ເພື່ອຮັບການຕຣວດ ວິນິຈສັຍ (ໄຕ່ຕອງ) ເປັນລຳດັບ.

 

ຄວາມຈິງແລ້ວ ຜູ້ທີ່ມີອາການໄອນານເກີນ 2 ສັປປະດາໄປນັ້ນ ອາຈຈະເກີດຈາກສາເຫດອື່ນໆ ອີກຫຼາຽຢ່າງ ຕັ້ງແຕ່ຫຼອດລົມອັກເສບ ຈົນເຖິງມະເຣງປອດ

ສາເຫດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ເລື້ອຽ

ສາເຫດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ເລື້ອຽຂອງອາການໄອນານໄປກວ່າ 2 ສັປປະດາໄດ້ແກ່ ຫຼອດລົມອັກເສບ ໂຣຄພູມແພ້ ໂຣຄກຣົດໄຫຼຍ້ອນ ແລະຜົລຂ້າງຄຽງຈາກຍາລົດຄວາມດັນກຸ່ມຕ້ານເອຊ ຜູ້ປ່ວຽກຸ່ມນີ້ ມັກມີສຸຂພາບໂດຽທົ່ວໄປດີ ກິນໄດ້ ນ້ຳໜັກບໍ່ລົດ ແລະບໍ່ມີອາການຫອບເໝື່ອຽ.

ສາເຫດຂອງອາການໄອນານເກີນ 2 ສັປປະດາ

1- ວັນນະໂຣຄປອດ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ມັກພົບໃນຄົນວັຍກາງຄົນຂຶ້ນໄປ ຫຼືຜູ້ທີ່ມີພູມຕ້ານເຊື້ອໂຣຄຕ່ຳ (ເຊັ່ນ ຜູ້ທີ່ປ່ວຽເປັນເອດຊ໌ ເບົາຫວານ ໃຕວາຽເຮື້ອຮັງ (ເຮື້ອຮັງ = ຍາວນານ, ນານຫາຍ, ດົນນານ, ຍືດເຍືອ) ຂາດອາຫານ ພິສສຸຣາເຮື້ອຮັງ ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ຄົນຊະຣາ ຜູ້ທີ່ຕາກຕຳທຳງານໜັກ ເປັນຕົ້ນ) ຫຼືຜູ້ທີ່ ສັມພັດໃກ້ຊິດ ກັບຄົນປ່ວຽວັນນະໂຣຄປອດ ເປັນຣະຍະຍາວນານ ຜູ້ປ່ວຽມັກມີອາການໄອເຮື້ອຮັງ (ອາຈຈະໄອມີເສມຫະ(ເສມຫະ = ຂີ້ກະເທີ່) ຫຼືບໍ່ມີກໍ່ໄດ້) ຮວມກັບໄຂ້ເຮື້ອຮັງນານເປັນສັປປະດາ ຫຼືເປັນແຮມເດືອນ ແລະອາຈຈະມີອາການອ່ອນເພັຽ ເບື່ອອາຫານ ນ້ຳໜັກລົດຮ່ວມດ້ວຽ. ບາງຣາຍ ອາຈຈະໄອອອກເປັນເລືອດສົດ ເຈັບໜ້າອົກຫຼືຫອບເມື່ອຽ

ມັກພົບໃນຄົນວັຍກາງຄົນຂຶ້ນໄປ ຫຼືຜູ້ທີ່ມີພູມຕ້ານເຊື້ອໂຣຄຕ່ຳ (ເຊັ່ນ ຜູ້ທີ່ປ່ວຽເປັນເອດຊ໌ ເບົາຫວານ ໃຕວາຽເຮື້ອຮັງ (ເຮື້ອຮັງ = ຍາວນານ, ນານຫາຍ, ດົນນານ, ຍືດເຍືອ) ຂາດອາຫານ ພິສສຸຣາເຮື້ອຮັງ ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ຄົນຊະຣາ ຜູ້ທີ່ຕາກຕຳທຳງານໜັກ ເປັນຕົ້ນ) ຫຼືຜູ້ທີ່ ສັມພັດໃກ້ຊິດ ກັບຄົນປ່ວຽວັນນະໂຣຄປອດ ເປັນຣະຍະຍາວນານ ຜູ້ປ່ວຽມັກມີອາການໄອເຮື້ອຮັງ (ອາຈຈະໄອມີເສມຫະ(ເສມຫະ = ຂີ້ກະເທີ່) ຫຼືບໍ່ມີກໍ່ໄດ້) ຮວມກັບໄຂ້ເຮື້ອຮັງນານເປັນສັປປະດາ ຫຼືເປັນແຮມເດືອນ ແລະອາຈຈະມີອາການອ່ອນເພັຽ ເບື່ອອາຫານ ນ້ຳໜັກລົດຮ່ວມດ້ວຽ. ບາງຣາຍ ອາຈຈະໄອອອກເປັນເລືອດສົດ ເຈັບໜ້າອົກຫຼືຫອບເມື່ອຽ

2- ມະເຣງປອດ

ມັກພົບໃນຄົນວັຍກາງຄົນຂື້ນໄປ ຜູ້ປ່ວຽມັກມີອາການໄອເຮື້ອຮັງ (ອາຈຈະໄອມີເສມຫະ(ເສມຫະ = ຂີ້ກະເທີ່) ຫຼືບໍ່ມີກໍ່ໄດ້) ອາຈຈະໄອອອກເລືອດສົດ ບາງຣາຍ ອາຈຈະມີອາການເຈັບໜ້າອົກ ອ່ອນເພັຽ ເບື່ອອາຫານ ນ້ຳໜັກລົດ ຫຼືມີໄຂ້ຮ່ວມດ້ວຽ. ຜູ້ປ່ວຽມັກມີປະວັດສູບບຸຣີ (ຢາສູບ) ມາເປັນເວລາຍາວນານ ແຕ່ບາງຣາຍ ອາຈຈະບໍ່ມີປະວັດສູບບຸຣີກໍ່ໄດ້.

3-ຖົງລົມປອດໂປ່ງພອງ

ມັກພົບໃນວັຍກາງຄົນຂື້ນໄປ ແລະມີປະວັດສູບບຸຣີມານານ ຜູ້ປ່ວຽມັກມີອາການ ໄອແບບມີເສມຫະເຮື້ອຮັງ ແລະຫອບເໝື່ອຽງ່າຍ ໂດຽສເພາະເວລາອອກແຮງ ທຳກິຈຈະກັມຕ່າງໆ.

4- ຫືດ

ພົບໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັຍເດັກ ມັກມີອາການໄອຮ່ວມກັບຫາຽໃຈຫອບເໝື່ອຽ

ຫາຽໃຈມີສຽງດັງຫວີດ ເມື່ອສັມຜັດຖືກສານ ກໍ່ພູມແພ້ ຫຼືສິ່ງກະຕຸ້ນ ເຊັ່ນໄຮຝຸ່ນບ້ານ (ພົບຕາມທີ່ນອນ ໝອນ ຜ້າຫົ່ມ ພົມ ເຟີນິເຈີ້ ຂອງເຫຼັ່ນທີ່ເຮັດດ້ວຽນຸ່ນ ຫຼືເປັນຂົນ...ໆ) ເຊື້ອຣາ (ພົບສປໍຣ໌ ຕາມຄວາມເຢັນ ເຊັ່ນ ອາກາດເຢັນ ແອຣ໌ເຢັນ) ການອອກກຳລັງກາຽ.

ສຳຣັບສາເຫດຂໍ້ 1-4 ດັ້ງກ່າວຫາກສົງສັຍ ຄວນປຶກສາແພທໂດຽດ່ວນ.

ສ່ວນສາເຫດຂໍ້ 5-8 ຕໍ່ໄປນີ້ ຜູ້ປ່ວຽມັກມີສຸຂພາບໂດຽທົ່ວໄປດີ ກິນໄດ້ ບໍ່ຫອບເໝື່ອ.

5- ຫຼອດລົມອັກເສບ

ມັກພົບຫຼັງເປັນໄຂ້ຫຼັດ ຊ່ວງແຣກມັກໄອມີເສມຫະ (ອາຈຈະເປັນສີຂາວ ສີຂຽວ ຫຼືສີເຫຼືອງ) ບາງຣາຍ ອາຈຈະມີໄຂ້ຮ່ວມດ້ວຽ ເມື່ອອາການໄຂ້ທຸເລົາເບົາບາງ ແລະເສມຫະລົດນ້ອຽລົງ ແລະປ່ຽນເປັນສີຂາວ (ຜູ້ປ່ວຽອາຈຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາດ້ວຽຢາປະຕິຊີວະນະ = antibiotic ມາແລ້ວ)

ຜູ້ປ່ວຽຈະມີອາການໄອແບບຣະຄາຽຄໍ ອາຈຈະມີເສມຫະເລັກນ້ອຽ ເປັນສີຂາວຫຼືໃສໆ ຫຼືອາຈຈະໄອແບບບໍ່ມີເສມຫະ ມັກຈະໄອຫຼາຽເວລາ ຖືກສິ່ງຣະຄາຽເຄືອງ ເຊັ່ນ ຄວັນບຸຣີ ຄວັນໄຟ ຝຸ່ນລະອອງ ລົມທີ່ພັດໃສ່ ອາກາດເຢັນ ເປັນຕົ້ນ ອາການຈະຄ່ອຽໆ ທຸເລົາເບົາບາງ ກວ່າຈະຫາຽຂາດ ອາຈຈະໃຊ້ເວລາ 1-3 ເດືອນ.

6- ໂຣຄພູມແພ້ (Allergy)

ມັກມີອາການຄັນ "ດັງ" ຄັນຄໍ ໄອ ຈາມ ບາງຣາຍມີຂີ້ມູກໃສໆ ຮ່ວມດ້ວຽ ມັກມີອາການເມື່ອສັມຜັດສາຣກໍ່ພູມເພ້ ເຊັ່ນໄຣຝຸ່ນລະອອງເກສອນ ຂົນສັດ ອາກາດເຢັນ ເປັນຕົ້ນ ອາການຈະທຸເລົາເບົາບາງ ເມື່ອກິນຢາແກ້ແພ້ ແລະກຳເຣີບອີກເມື່ອຢຸດຢາ.

7- ໂຣຄກຣົດໄຫຼຍ້ອນ (ກຣົດ = ນ້ຳກົດ)

ມັກພົບໃນວັຍກາງຄົນຂື້ນໄປ (ແຕ່ກໍ່ອາຈພົບໃນວັຍໝຸ່ມສາວໄດ້) ມັກມີອາການໄອແຫ້ງໆ ຫຼັງຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າ ຫຼືຫຼັງກິນອາຫານເກືອບທຸກມື້ ໄອເຮື້ອຮັງທຸກວັນ ຍາວນານເປັນສັປປະດາ ໆ ຫຼືແຮມເດືອນ ໂດຽທີ່ສຸຂພາບແຂງແຮງດີ ບາງຣາຽ ອາຈຈະມີອາການແສບຄໍ ຫຼືສຽງແຫບຊ່ວງຫຼັງຕື່ນນອນ ພໍສວາຽໆ ທຸເລົາເບົາໄປເອງ ບາງຣາຽອາຈຈະມີອາການ ແສບອົກ ຈຸກອົກ ຫຼືແສບຈຸກຄໍ

8- ຜົລຂ້າງຄຽງຈາກຢາລົດຄວາມດັນກຸ່ມຕ້ານເອຊ (ACE inhibitors) ເຊັ່ນອິນາລາພຣິລ (enalapril)

ມັກມີອາການໄອແຫ້ງໆ ເລື້ອຽໆ ທຸກວັນເຮື້ອຮັງເປັນສັປປະດາໆ ຫຼືແຮມເດືອນ ໂຣຄທີ່ສຸຂພາບແຂງແຮງດີ ບາງຣາຽ ອາຈຈະໄອຈົນປັສສາວະອອກ ພາວະນີ້ພົບໄດ້ເລື້ອຽ ໂດຽສເພາະຢ່າງຍິ່ງ ໃນຜູ້ຍິງ ແທບທຸກຄົນເຄີຽພົບວ່າ ຫຼັງຈາກເປັນໄຂ້ຫວັດ ໃນບາງຄັ້ງ ຈະມີອາການໄອ "ໂຄກໆໆ" ນານເປັນແຮມເດືອນ ນ່າຣຳຄານເຮັດຢ່າງໃດ ກໍ່ບໍ່ຍອມຫາຽດັ່ງໃຈຢາກ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຄ່ອຽ ໆ ທຸເລົາເບົາບາງລົງເອງ ບາງຄັ້ງອາຈຈະໄອນານເຖິງ 3 ເດືອນ (ຈົນມີອາການຮຽກຂານວ່າ "ໄອ 3 ເດືອນ")

ບາງຄົນກັງວົນໃຈ ຂໍໃຫ້ໝໍຕຣວດນັ້ນ ຕຣວດນີ້ມາກມາຽ ກໍຣະນີນີ້ເກີດຈາກມີຫຼອດລົມອັກເສບແຊກຊ້ອນ ເຮັດໃຫ້ເຍື່ອບຸຫຼອດລົມ ອ່ອນແອລົງ ແລະຣະຄາຽເຄືອງງ່າຽ ເມື່ອສັມຜັດສິ່ງຣະຄາຽເຄືອງ (ເຊັ່ນ ຄວັນບຸຣີ ຄວັນໄຟ ຝຸ່ນລະອອງ ລົມທີ່ພັດໃສ່ ອາກາສເຢັນ ເປັນຕົ້ນ) ເຍື່ອບຸຫຼອດລົມ ກວ່າຈະຟື້ນຕົວແຂງແຮງໄດ້ສນິດ ໃຊ້ເວລາປະມານ 1-3 ເດືອນ ຂື້ນກັບສຸຂພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ ໝໍກໍ່ຈະໃຫ້ກິນຢາແກ້ໄອ ບັນເທົາຈົນກວ່າຮ່າງກາຽຈະຟື້ນຕົວດີ.

ອາການດັ່ງກ່າວແຕກຕ່າງ ຈາກໂຣຄພູມແພ້ ໂດຽທີ່ໂຣຄຫຼອດລົມອັກເສບຈະມີ ອາການກຳເຣີບດົນນານສັກຄັ້ງ ຊຶື່ງມັກຈະມີອາການຂອງໄຂ້ຫວັດນຳມາກ່ອນ ແລະຈະໄອແບບຣະຄາຽຄໍ ບໍ່ມີອາການຈາມ ຄັນຄໍ ຕັນດັງ ສ່ວນໂຣຄພູມແພ້ ຈະມີອາການກຳເຣີບຢູ່ເລື້ອຽໆ ເວລາສັມຜັດຖືກສານກໍ່ພູມແພ້ ຫຼືເປັນໄປຕາມຣະດູການ (ເຊັ່ນ ໜ້າໜາວ ໜ້າກ່ຽວເຂົ້າ) ທຸກປີ ມັກມີອາການຈາມ ຄັນຄໍ ຕັນດັງ ມີນ້ຳມູກໃສໆ ໄຫຼຮ່ວມດ້ວຽ ແລະມັກທຸເລົາເບົາລົງເມື່ອກິນຢາແກ້ແພ້ ຜູ້ປ່ວຽກຸ່ມນີ້ ອາຈຈະມີອາການຫ່າງຫາຽໄປໄດ້ ເມື່ອສາມາດຫຼີກລ້ຽງສິ່ງທີ່ແພ້ ແລະໝັ່ນອອກກຳລັງກາຽ ເປັນປະຈຳ.

ສ່ວນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີລັກສນະ ອາການດັ່ງກ່າວຂ້າງຕົ້ນ ຫາກໄອຫຼາຽຕອນຫຼັງຕື່ນນອນ ຫຼືຫຼັງກິນອາຫານ ເກືອບທຸກມື້ທຸກວັນ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນແຮມເດືອນ ໂດຽທີ່ຂຸຂພາບທົ່ວໄປແຂງແຮງດີ ອາຈຈະເກີດຈາກໂຣຄກຣົດໄຫຼ້ຍ້ອນຂື້ນມາ ທີ່ຫຼອດອາຫານ ແລະທາງເດີນຫາຽໃຈສ່ວນຕົ້ນ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດອາການຕ່າງໆ ຮວມທັ້ງອາການໄອເຮື້ອຮັງ.

ຫາກສົງສັຍ ຄວນປຶກສາແພທ ເມື່ອໄດ້ຮັບການວິນິຈສັຍ (ວິນິຈສັຍ = ວິນິດໄສ = ໄຕ່ຕອງ ພິດຈາຣະນາ ວິເຄາະໂຣຄ) ວ່າເປັນໂຣຄນີ້ຈິງແທ້ ແລະໄດ້ຮັບການຮັກສາ ດ້ວຽຢາລົດການສ້າງກຣົດ ອາການໄອກໍ່ຈະດີຂື້ນ.

ໃນວັຍກາງຄົນ ແລະວັຍສູງອາຍຸທີ່ເປັນໂຣຄຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫາກໄດ້ຢາລົດຄວາມດັນ ກຸ່ມເອຊ (ເຊັ່ນ ອິນາລາພລິນ) ກໍ່ອາຈຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງ ທີ່ປລາດກວ່າຢາກຸ່ມອື່ນ ຄື ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການໄອເຮື້ອຮັງທຸກວັນ ນານເປັນແຮມເດືອນ ພົບໄດ້ປະມານ ຮ້ອຽລະ25 ໂດຽສເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນ ສຕຣີເພສ ບາງຣາຽ ໝໍບໍ່ໄດ້ບອກເຕືອນລ່ວງໜ້າ ຜູ້ປ່ວຽແລະຍາຕິບໍ່ໄດ້ ເອະໃຈວ່າເກີດຈາກຜົນນຂ້າງຄຽງຂອງຢາທີ່ໄຂ້ ເຫັນໄອຜິດປົກກະຕິ ຢ້ານວ່າຈະເປັນໂຣຄປອດ ຈຶ່ງໄປຕຣວດທີ່ໂຣງພຍາບານ ອີກແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ຊາບປະວັຕການຮັກສາຂອງຜູ້ປ່ວຽ ແລະໝໍກໍ່ບໍ່ໄດ້ສອບຖາມ ການໃຊ້ຢາຊນິດນີ້ ໝໍຈຶ່ງຕຣວດນັ້ນຕຣວດນີ້ ມາກມາຽເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປ່ວຽແລະຍາຕິ ຄາຽກັງວົນ ສີ້ນເປືອງເງິນຄຳໄປຫຼາຽ ໃນທີ່ສຸດ ກໍ່ພົບວ່າເກີດຈາກຢານີ້.

ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ປ່ວຽວັຍກາງຄົນ ຫຼືສູງອາຍຸ ທີ່ເປັນໂຣຄວາມດັນສູງ ຫາກຈູ່ໆ ມີອາການໄອເຮື້ອຮັງ ຢ່າລືມຄິດເຖີງສາເຫດຂໍ້ນີ້ ແລະຄວນກັບໄປ ປຶກສາແພທຄົນເດີມ ທີ່ໃຫ້ການຮັກສາຢູ່ກ່ອນ ຢ່າປ່ຽນແພທໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເມື່ອແພທພົບວ່າ ເກີດຈາກສາເຫຕນີ້ຈິງແທ້ ກໍ່ຈະໄດ້ປັບປ່ຽນຢາໃຫ້ເໝາະສົມ.

ຄອບຄົວໂຣຄປອດ

ຊາຽໜຸ່ມວັຍ 30 ປີເສດໆ ມີອາຊີບຂັບຣົດ ໃຫ້ນາຽຈ້າງ ວັນນຶ່ງມາປຶກສາໝໍ ດ້ວຽອາການໄຂ້ ໄອ ມີເສມຫະເຫຼືອງມາ 4 ວັນ ໝໍວິນິຈສັຍວ່າ ເປັນຫຼອດລົມອັກເສບ ຈຶ່ງຈັດໃຫ້ຢາແກ້ໄຂ້ ແລະຢາປະຕິຊີວະນະ ອະມ໊ອກຊີລລິນ ໄປກິນ ນັດມາຕິດຕາມອີກ 3 ວັນ ອາການໄຂ້ບໍ່ຍອມລົດ ກັບໄອຫຼາຽຂື້ນ ແລະເຣີ້ມມີອາການ ເບື່ອອາຫານແລະນ້ຳໜັກລົດ

 

ຄາວນີ້ໝໍບໍ່ໄດ້ນິ້ງນອນໃຈ ເພາະຄິດວ່າ ອາຈຈະເປັນແນວໃດແນວນຶ່ງ ຫຼາຽໄປກວ່າຫຼອດລົມອັກເສບແນ່ໆ ແລະກໍ່ຄິດວ່າ ອາຈຈະເປນໂຣຄປອດກໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງສົ່ງໄປຕຣວດ "ເອກຊະເຣຍ໌" ປອດ ແລະຕຣວດເສມຫະ ກໍ່ພົບວ່າເປັນໂຣຄປອດແທ້ຈິງ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຢາຮັກສາວັນນະໂຣຄ 3-4 ຊນິດ ຕາມສູຕມາຕຕະຖານ ປະມານ 2 ສັປປະດາຕໍ່ມາ ໂຣຄກໍ່ທຸເລົາເບົາລົງ ໄດ້ໃຫ້ຢາຈົນຄົບ 6 ເດືອນ.

 

ຄົນໄຂ້ເຊົ່າຫ້ອງແຄບໆ ບໍ່ມີໜ້າຕ່າງປ່ອງຍ້ຽມ ຢູ່ກັບພັລຍາ ແລະ ລູກຊາຽອາຍຸ 3 ປີ ແນະນຳໃຫ້ພາທັ້ງ 4 ຄົນ ໄປຕຣວດທີ່ໂຣງພຍາບາລ ໝໍພົບວ່າ ລູກຊາຽມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຈຶ່ງໃຫ້ຢາລູກຊາຽກິນ ປ້ອງກັນຢູ່ນານມາເປັນປີ ຊື່ງກໍ່ເປັນປົກກະຕິດີ ມາຕລອດຈົນເຖິງປັຈຈຸບັນ ສ່ວນພັລລະຍາ ໝໍ ເອກຊະເຮຍ໌ ປອດແລ້ວບໍ່ພົບຮ່ອງຮອຽໂຣຄ ຈື່ງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮັກສາໃດໆ

 

ຫຼັງຈາກນັ້ນ 2 ປີ ພັລລະຍາມີອາການໄຂ້ ແລະໄອມີເສມຫະ ແບບດຽວກັນກັບຄົນໄຂ້ ໃຫ້ຢາປະຕິຊີວະນະກິນຢູ່ 1 ສັປປະດາບໍ່ໄດ້ຜົນ ເມື່ອສົ່ງໄປ ເອກຊເຣຍ໌ປອດ ແລະຕຣວດເສມຫະ ກໍ່ພົບວ່າເປັນໂຣຄປອດຕາມຮອຽສາມີ ໄດ້ໃຫ້ຢາຮັກສາສູຕດຽວກັນຈົນຫາຽດີ.

ໄອເຮື້ອຮັງ ອາຈຈະບໍ່ແມ່ນເຣື້ອງທັມມະດາ

ແມ້ວ່າຜູ້ທີ່ມີອາການໄອນານເກີນກວ່າ 2 ສັປປະດາ ສ່ວນໃຫຽ່ມັກເກີດມາຈາກສາເຫຕ ທີ່ບໍ່ຮ້າຽແຮງ ແຕ່ບາງຣາຽ ກໍ່ອາຈຈະເກີດຈາກສາເຫຕ ທີ່ຮ້າຽແຮງ ເຊັ່ນ ວັນນະໂຣຄປອດ ມະເຣງປອດ ຖົງລົມປອດໂປ່ງພອງ ໂຣຄຫືດ ເປັນຕົ້ນ ໂດຽສເພາະຢ່າງຍິ່ງ ຫາກມີອາການຜິດປົກກະຕິອື່ນໆ ຮ່ວມດ້ວຽ ເຊັ່ນ ໄຂ້ເຮື້ອຮັງ ໄອເປັນເລືອດ ອ່ອນເພັຽ ເບື່ອອາຫານ ນ້ຳໜັກລົດ ຫອບເໝື່ອຽ ເຈັບໜ້າອົກ ເປັນຕົ້ນ.

ແລະແມ້ວ່າ ຈະບໍ່ມີອາການຜິດປົກກະຕິດັ່ງກ່າວ ແຕ່ໃຫ້ການດູແລຮັກສາຂັ້ນແຣກມາ 1-2 ສັປປະດາແລ້ວ ບໍ່ທຸເລົາເບົາບາງ ກໍ່ອາຈຈະເກີດຈາກສາເຫຕທີ່ບໍ່ທັມມະດາ (ເຊັ່ນ ວັນນະໂຣຄປອດ ມະເຣງປອດຣະຍະແຣກ) ກໍ່ໄດ້ (ຕົວຢ່າງ-ກໍຣະນີ "ຄອບຄົວໂຣຄປອດ")

ບົດສະຣຸບ

ຜູ້ທີ່ມີອາການໄອຍາວນານເກີນ 2 ສັປປະດາ ຮີບປຶກສາແພທ ຖ້າພົບອາການ ຂໍ້ໃດຂໍ້ນື່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຮ່ວມດ້ວຽ

  1. ມີໄຂ້ເກີນ 7 ວັນ
  2. ນ້ຳໜັກລົດ
  3. ໄອເປັນເລືອດ
  4. ຫອບເໝື່ອຽ
  5. ອ່ອນເພັຽ
  6. ເບື່ອອາຫານ
  7. ເຈັບໜ້າອົກ
  8. ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ
  9. ໃຫ້ການດູແລເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວບໍ່ທຸເລົາເບົາບາງລົງ