ໂຣຄຫອບຫືດ

ຖ້າຫາກທ່ານ ຫຼືຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເປັນໂຣຄຫອບຫືດ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນຫອບຫືດ ພຽງຄົນດຽວ ເພາະເຮົາພົບ ໂຣຄຫອບຫືດ ໄດ້ທົ່ວໂຣຄ ໂດຽມາກ ມັກຈະ ເຣີ້ມເປັນ ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຽ ໂຮຄຫອບຫືດ ເປັນໂຮຄເຣື້ອຣັງ (ໂຮຄຊຳເຮື້ອ) ອາການແຕ່ລະຄົນ ຮຸ່ນແຮງບໍ່ເທົ່າກັນ ແລະການຫອບແຕ່ລະຄັ້ງ ກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ບາງຄົນອາດຈະ ຫອບ ບໍ່ກີ່ນາທີ ກໍ່ຫາຽ ບາງຄົນ ຫອບຫຼາຽ ເຖີງກັບ ເສັຽຊີວິດ ກໍ່ມີ.

ເນື່ອງຈາກ ຄວາມບໍ່ສາມາດ ຄາດເດົາໄດ້ວ່າ ເມື່ອໃດ ຈະເປັນຫອບຫືດ ແລະບໍ່ຊາບວ່າ ຫອບແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນ ຈະເປັນ ຫຼາຽສັກເທົ່າໃດ ການສຶກສາ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈໂຮຄ ທັງການ ມີແຜນການ ຮັກສາ ທີ່ດີ ສາມາດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຽ ມີຄຸນນະພາບ ຊີວິດທີ່ດີ ຣາຽຣະອຽດ ທີ່ຈະ ນຳສເນີ ຕໍ່ໄປນີ້ ໄດ້ມາຈາກ ຕຳຣາ ຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂອງປະເທດລາວ ເໝາະສຳຣັບ ຜູ້ປ່ວຽ ຍາດຕິ ແລະນັກຮຽນ ທີ່ຈະນຳຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ໄປໃຊ້ ສຳຣັບ ທ່ານຜູ້ອ່ານ ທີ່ເປັນ ໂຣຄຫອບຫືດ ຢູ່ແລ້ວ ທ່ານເຣີ້ມ ອ່ານທີ່ຈຸດປະສົງ ຂອງການຮັກສາ ສ່ວນທ່ານ ທີ່ຍັງບໍ່ຊາບວ່າ ຕົວເອງເປັນຫຼືບໍ່ ແນະນຳໃຫ້ ເຣີ້ມອ່ານ ຕັ້ງແຕ່ເຣີ້ມຕົ້ນ ເນື້ອຫາຂໍ້ມູລ ຈະເປັນ ແນວທາງການ ດູແລຕົວເອງ.

 

ນິຍາມ (ການກຳນົດ, ທາງ, ຢ່າງ, ວິທີ)

ໂຣຄຫອບຫືດ ເປັນໂຣຄ ຂອງຫຼອດລົມ ທີ່ມີ ການອັກເສບ ເຣື້ອຣັງ [Chronic inflammatory] ເປັນຜົລ ໃຫ້ມີ cell ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ mast cell,eosinophils,T-lymphocyte,macrophage,neutrophil ມາສະສົມທີ່ ເຍື່ອບຸຜນັງ ຫຼອດລົມ ເຮັດໃຫ້ ເຍື່ອບຸຜນັງ ຫຼອດລົມ ມີປະຕິກິຣິຍາ ຕອບສນອງ ຕໍ່ສານພູມແພ້ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ມາກກວ່າ ຄົນປົກກະຕິ [bronchial hyper-reactivity] ຜົລຈາກການ ອັກເສບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ເຍື່ອບຸຜນັງ ຫຼອດລົມ ມີການ ໜາຕົວ ກ້າມເນື້ອ ຫຼອດລົມ ມີການຫົດເກງຕົວ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຽ ມີອາການໄອ ແໜ້ນໜ້າອົກ ຫາຽໃຈ ມີສຽງຫວີດ ແລະຫອບເໝື່ອຽ ອາການ ຫອບເໝື່ອຽ ຈະເກິດຂື້ນ ທັນທີ ທີ່ໄດ້ຮັບ ສານພູມແພ້.

ຂນະ ທີ່ທ່ານ ເປັນຫອບຫືດ ຫຼອດລົມຂອງທ່ານ ຈະມີການ ປ່ຽນແປງ ດັ່ງນີ້

 

ເມື່ອທ່ານ ຫາຽໃຈ ເອົາສານພູມແພ້ ເຂົ້າໄປໃນປອດ ຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດການ ປ່ຽນແປງປອດ ດັ່ງນີ້

 1. Acute bronchoconstriction ມີການຫົດເກງຂອງກ້າມເນື້ອຫຼອດລົມ [Airway muscle] ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບສານພູມແພ້ ເຮັດໃຫ້ລົມຜ່ານຫຼອດລົມລຳບາກ.
 2. Air way edema ເນື່ອງຈາກມີການຫຼັ່ງຂອງນ້ຳເຮັດໃຫ້ຜນັງຫຼອດລົມບວມ ຜູ້ປ່ວຽຈະຫອບເພີ່ມຂື້ນ.
 3. Chronic mucous plug formation ມີ"ເສມຫະ" (ສຸກຂະພາບ ການແພດແລະຮ່າງກາຽ, ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຽ, ຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຽ) ອັດຫຼອດລົມເຮັດໃຫ້ລົມຜ່ານຫຼອດລົມລຳບາກ.
 4. Air way remodeling ມີການໜາຕົວຂອງຜນັງຫຼອດລົມ ເຮັດໃຫ້ຫຼອດລົມຕີບ ເຣື້ອຣັງ

ຫຼອດລົມ ຂອງຄົນປົກກະຕິ ຈະມີ ກ້າມເນື້ອ [Airway muscle] ແລະເຍື່ອບຸຫຼອດລົມ [Airway lining] ໃນສະພາພ ປົກກະຕິ.

ເມື່ອຮ່າງກາຽ ໄດ້ຮັບ ສານພມ໌ແພ້ ມາກະຕຸ້ນ ກ້າມເນື້ອ ຫຼອດລົມ ຈະບີບຕົວ ເຍື່ອບຸຫຼອດລົມ ຈະມີການ ອັກເສບ ເກິດການ ໜາຕົວ ຮ່ວມການ ຫຼັ່ງຂອງເສມະ ເປັນປະຣິມານຫຼາຽ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ການອຸດຕັນ ທາງເດີນ ຫຼາຽໃຈ ຜູ້ປ່ວຽ ຈະຫາຽໃຈ ລຳບາກ

ຈາກກົນໄກດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຫຼອດລົມມີການຫົດ ຜູ້ປ່ວຽຈິ່ງເກີດອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 

 1. ຫາຽໃຈຕື້ນ ຫຼືຫາຽໃຈສັ້ນ.
 2. ແນ່ນໜ້າອົກ.
 3. ໄອ.
 4. ຫາຽໃຈສຽງດັງ.

ໂຮຄຫອບຫືດຈະມີອາການບໍ່ແນ່ນອນ ອາການຂອງຜູ້ປ່ວຽ ຈະຜັນແປໄດ້ຫຼາຽຮູບແບບ:

 

 1. ອາການຫອບ ອາຈຈະເບົາຈົນກະທັ້ງຫອບໜັກ.
 2. ອາການແຕ່ລະຄົນ ຈະບໍ່ເໝືອນກັນ.
 3. ອາການອາຈຈະກຳເຣີບເປັນຄັ້ງໆ ຫຼືອາການ ອາຈຈະຫາຽໄປເປັນເວລານານ.
 4. ອາການຫອບແຕ່ລະຄັ້ງຈະບໍ່ເທົ່າກັນ.

ການວິນິຈສັຍ (ວິນິຈສັຍ= ຕັດສີນ, ຊີ້ຂາດ, ໄຕ່ຕອງ, ໄຕ່ຄວນ) ໂຣຄຫອບຫືດ

ແພດຈະວິນິດສັຍໂດຽອາສັຍປະວັຕ ການຕຣວດຮ່າງກາຽ ແລະການຕຣວດ ສັມມັຖຖະພາບປອດ

ເມື່ອໃດຈື່ງຈະສົງສັຍວ່າເປັນໂຣຄຫອບຫືດ

 

ຫາກທ່ານມີອາການ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຄວນໄປພົບແພດ ເພື່ອການຕຣວດ Spirometry ເພື່ອການວິນິດສັຍ ເປັນຫອບຫືດຫຼືບໍ່

 

 1. ມີປະວັຕ ໄອ ແໜ້ນໜ້າອົກ ຫາຽໃຈມີສຽງດັງຫວີດ ແລະຫອບເປັນໆຫາຽໆ
 2. ມີອາການຫອບຫືດ ເກີດຂື້ນທັນທີ ເມື່ອໄດ້ຮັບສີ່ງກະຕຸ້ນ ແລະອາການດັ່ງກ່າວ ຈະຫາຽໄປໄດ້ເອງ ຫຼືຫາຽໄປເມື່ອໄດ້ ຍາຂຍາຽຫຼອດລົມ
 3. ຜູ້ປ່ວຽທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ຈະມີຫອບຫືດເກີດຂື້ນ ຫຼືເປັນຫຼາຽຂື້ນໃນເວລາກາງຄືນ
 4. ມີປະວັຕຜືນຄັນ ອາການຄັນແລະອັກເສບຂອງເຍື່ອບຸຕາ ອາການຂັດໆດັງ ເຣື້ອຣັງ ຫຼືອາການຈາມມີປະວັຕຫອບຫືດໃນຄອບຄົວ
 5. ອາການຫອບຫືດ ຈະເກີດຫຼືເປັນຫຼາຽຂື້ນໃນພາວະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
  1. ຫຼັງອອກກຳລັງກາຽ
  2. ເປັນໄຂ້ຫວັດ
  3. ຄວັນຢາສູບ ບຸຣີ
  4. ເກສອນດອກໄມ້
  5. ຣັງແຄສັຕ (ຣັງແຄ=ຂີ້ຫົວ)
  6. ຝຸ່ນຈາກໝອນ, ຜ້າພົມ, ຜ້າຫົ່ມ
  7. ອຸນນະຫະພູມແປ່ນແປງ
  8. ອາຣົມຜັນຜວນ(ກັບໄປກັບມາ, ປັ່ນປ່ວນ)
  9. ສານເຄມີ ເຊັ່ນກິ່ນສີ spray
  10. ຍາ ເຊັ່ນAspirin

ການຕຣວດວິນິຈສັຍ

 

ແພດຈະຊັກປະວັຕແລະຕຣວດຮ່າງກາຽ ຊື່ງຈະແຕກຕ່າງໃນແຕ່ລະຣາຽ ອາຈຈະຕຣວດບໍ່ພົບອິຫຍັງ ໃນຂນະທີ່ປອດອາການ ໃຈຂນະທີ່ເກີດອາການຫອບຫືດ ຈະຕຣວຈໄດ້ຍິນສຽງຫວີດ ແພທຈະຊັກປະວັຕຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

 

 1. ປະວັຕການເຈັບປວດໃນອາດີດ ໂດຽສະເພາະປະວັຕການເປັນໂຣຄປອດ ຫຼືໄອ ເຣື້ອຣັງ
 2. ປະວັຕການເຈັບປ່ວຽ ໃນຄອບຄົວໂດຽສະເພາະໂຣຄຫອບຫືດ
 3. ອາການທີ່ເປັນ ຄວາມຖີ່ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການບັນເທົາດ້ວຽຢາຕ່າງໆ
 4. ປະວັຕພູມແພ້ຂອງຕົວເອງ ແລະຄອບຄົວ
 5. ປະວັຕຂອງສິ່ງທີ່ມາກະຕຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫອບຫືດ ເຊັ່ນສຖານທີ່ ອາກາສ ສິ່ງຂອງ ສັຕລ້ຽງ
 6. ປະວັຕການຕຣວຈ ສັມມັຖຖະພາບ ຄວາມສາມາດ ຂອງປອດ

ພາວະອື່ນໆ ທີ່ພົບຮ່ວມກັບໂຣຄຫອບຫືດ

 

 1. ອາການພູມແພ້
 2. ອາການຂັດໆດັງ ຂີ້ມູກໄຫຼ ຫຼື ໄຊນັສ Sinus ອັກເສບ
 3. ການທີມີພາວະ ກຣົດ ໃນກະເພາະອາຫານໄຫຼຍ້ອນ gastroesophageal reflux disease

ການຕຣວຈທາງຫ້ອງປະຕິບັດການ

 

ການຕຣວດທາງຫ້ອງປະຕິບັດການທີ່ສຳຄັນ ໄດ້ແກ່ ການວັດການ ອຸດກັ້ນຂອງ ທາງເດີນຫາຽໃຈດ້ວຽເຄື່ອງ ເຊັ່ນການວັຕ FEV1 [force expiratory volume in one minute] ຫຼືວັຕເຄື່ອງ peak flow meter ເພື່ອວັຕ PEF [peak expiratory flow] ແພທອາຈຈະວັຕຄ່າຜັນຜວນຂອງ PEF ທີ່ເກີດຂື້ນໃນແຕ່ລະຊ່ວງວັນ ເຊັ່ນ ເຊົ້າ ກາງວັນ ແລງ ໃນຣະຍະເວລາ 1-2 ສັປປະດາ ຖ້າມີຄວາມຜັນຜວນ ຂອງຄ່າສູງສຸດ ແລະຕ່ຳສຸດ ຫຼາຽກວ່າຮ້ອຽລະ20 ພືວ່າເປັນຫອບຫືດ.

Spirometry

 1. FEV1 ເພີ່ມຂື້ນ 15% ຫຼັງການພົ່ນຢາ 15 ນາທີ
 2. FEV1 ເພີ່ມຂື້ນ 20% ຫຼັງໄດ້ ຊນິດກິນຫຼືຊນິດພົ່ນ 14 ວັນ.
 3. PEF ຄ່າຜັນຜວນ PEF ຫຼາຽກວ່າ 20%

 

ຄ່າຜັນຜວນ = (PEFສູງສຸດ - PEFຕ່ຳ)*100)ຫາຣໃຫ້(PEFສູງສຸດ-PEFຕ່ຳ)/2

 

ຄືການວັຕຄວາມໄວຂອງລົມທີ່ເປົ່າອອກມາຢ່າງແຮງ ທີ່ເວລາ 1 ວິນາທີ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຣີ່ມເປົ່າ

ການວິນິຈສັຍໂຣຄຫອບຫືດ

 

ການຕຣວດ ສມັດຖະພາພ (ຄວາມສາມາດ) ປອດ ການຕຣວດ Peak flow rate

 • ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບ ໂຣຄຫອບຫືດ
 • ຕ້ອງຮູ້ຈັກ ວິທີ ພົ່ນຢາ
 • ຕ້ອງຮູ້ຈັກຊນິດຂອງຢາ ທີ່ຮັກສາ
 • ຕ້ອງມີແຜນການ ຮັກສາດ້ວຽຕົວເອງ
 • ຕ້ອງມີແຜນ ສຸກເສີນ
 • ການຮັກເວລາ ຫອບ ຫຼາຽ
 • ຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ແພ້
 • ຕ້ອງຮູ້ຈັກປະເມີນ ອາການຂອງໂຣຄ
 • ຕ້ອງມີແຜນ ເຣື້ອຣັງ (ຍາວນານ)
 •  

 

ຈຸດປະສົງຂອງການຮັກສາຫອບຫືດ

 

 1. ບໍ່ມີການຫອບຫືດ ເຊັ່ນ ໄອ ຫາຽໃຈສຽງດັງຫວີດ ແໜ້ນໜ້າອົກ
 2. ບໍ່ຕ້ອງຕື່ນກາງຄືນ ເພາະອາການຫອບຫືດ
 3. ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າຫ້ອງສຸກເສີນ ຫຼືນອນໂຮງພະຍາບານ ເພາະໂຣຄຫອບຫືດ.
 4. ສາມາດຄຸມອາການໃຫ້ສະງົບລົງໄດ້ ແລະຫອບຫືດເຣື້ອຣັງ (ເຣື້ອຣັງ= ຍືດເຍີ້, ນານຫາຽ, ຍາວນານ ໃຊ້ກັບພຍາດ)ນ້ອຽທີ່ສຸດ
 5. ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດ ອາການກຳເຣີບຂອງໂຣຄຍົກຣະດັບ ສະມັຖຖະພາບ (ຄວາມສາມາດ) ການທຳງານຂອງປອດໃຫ້ດີ ທັດທຽມກັບຄົນປົກກະຕິສາມາດດຳຣົງຊີວິຕຢູ່ໄດ້ ເໝືອນຄົນປົກກະຕິ ບໍ່ຕ້ອງຢຸດຮຽນຫຼືຢຸດງານຫຼີກລ້ຽງຜົລແຊກຊ້ອນ ຈາກຢາຮັກສາໂຣຄຫືດລົດອຸບັດການ ການເສັຽຊີວິຕຈາກໂຣຄຫອບຫືດໃຊ້ຢາ ເພື່ອຣະງັບອາການຫອບໃຫ້ນ້ອຽທີ່ສຸດບໍ່ມີພາວະສຸກເສີນຂອງອາການຫອບຫືດສາມາດອອກກຳລັງກາຽໄດ້ເໝືອນຄົນປົກກະຕິຫຼັງການຮັກສາບໍ່ຄວນມີອາການຫອບຫືດ ່າເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ຫາກມີອາການຫອບ ພໍພົ້ນຢາແລ້ວ ຫາຽຫອບຄືອາການດີຂື້ນ ການຮັກສາທີ່ດີຕ້ອງບໍ່ຫອບ.

ການຮັກສາໃຫ້ໄດ້ຜົລີີ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຽແຜນການຮັກສາດັ່ງນີ້ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ເປັນຫອບຫືດຕິດຕາມທີລະໜ້າ ແລະພະຍາຍາມທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ນຳໄປປະຕິບັດໄດ້.

 

 • ການວິນິຈສັຍ investigation; examination; ascertainment; decision
 • ການຫຼີກລ້ຽງຫຼືກຳຈັດສິ່ງຕ່າງໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດປະຕິກິຣິຍາພູມແພ້ ຜູ້ປ່ວຽທຸກຄົນຄວນຊາບເຖິງປັຈຈັຍທີ່ທຳໃຫ້ຫອບຫືດເປັນຫຼາຽຂື້ນ
 • ການຈຳແນກຄວາມຮຸນແຮງຂອງໂຣຄຫອບຫືດ ເມື່ອໃຫ້ຜູ້ປ່ວຽຊາບຄວາມຮຸນແຮງຂອງໂຣຄວ່າ ຢູ່ໃນຂັ້ນໃດຈະທຳໃຫ້ຊາບວ່າຄວນຈະໄດ້ຮັບຢາອິຫຍັງແດ່
 • ຢາທີ່ໃຊ້ຮັກສາໂຣຄຫອບຫືດ ຜູ້ປ່ວຽຄວນຊາບວ່າຢາທີ່ໃຊ້ຢູ່ເປັນຢາທີໃຊ້ບັນເທົາອາການ ຫຼືເປັນຢາທີ່ໃຊ້ຮັກສາໂຣຄໃນຣະຍະຍາວ
 • ແຜນການຮັກສາໂຣຄຫອບຫືດເຣື້ອຣັງ ເປັນແຜນການຮັກສາ ສຳຫຼັບຜູ້ປ່ວຽທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງໃນແຕ່ລະຂັ້ນ
 • ແຜນການຮັກສາຫອບຫືດສັບພລັນ (ທັນທີທັນໃດ) ສຳຫຼັບຜູ້ປ່ວຽເປັນແຜນການຮັກສາເມື່ອເກີດຫອບຫືດສຽບພລັນ(ທັນທີ) ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປ່ວຽດູແລຕົວເອງເບື້ອງຕົ້ນທີ່ບ້ານ
 • ທ່ານຕ້ອງຕຣຽມຕົວຢ່າງໃດກ່ອນພົບແພທ ເປັນການຕຣຽມຂໍ້ມູລເພື່ອໃຫ້ແພທຊາບອາການຂອງໂຣຄ
 • ຜູ້ປ່ວຽມາອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຄວນພົບແພທທັນທີ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປ່ວຽເປັນແນວທາງໃນການພິຈຈາຣະນາເຖີງຄວາມຮຸນແຮງແລະຮີບດ່ວນຂອງໂຣຄ
 • ຜູ້ປ່ວຽຄົນໃດທີ່ມີປັຈຈັຍສ່ຽງຕໍ່ການເສັຽຊີວິຕຈາກ
 • ໂຣຄຫືດໂຣຄຫອບຫືດໃນພາວະພິເສດ ເຊັ່ນໂຣຄຫອບກາງຄືນ ຫອບຂນະອອກກຳລັງກາຽ ຫອບຂນະຕັ້ງທ້ອງ