ໝວດທີ່ເປັນ ຄຳໂຄງ ພາສິດ (ໂຄງສາຣະວິລາສິນີ) (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ)  ອິດຖີບັ້ນ (ບັ້ນຜູ້ຍິງ) ເຈົ້າຈົ່ງ ຟັງຄຳຕ້ານ ຂານເອີ່ຍແຖລງໄຂ 
ໃຫ້ເປັນໄປຕາມທາງ ວາດສັຕຕີງາມລົ້ນ 
ທົນຟັງໄປໄດ້ດີແທ້ ຢ່າໄດ້ແວທາງບໍ່ແມ່ນ 
ຢ່າແລ່ນພຸ້ນແລ່ນພີ້ ໄທບ້ານເພິ່ນຊິຢັນ 

ຄວາມເປັນສາວວ່ານັ້ນ ເຈົ້າຍັງໜຸ່ມວັຍຄນອງ 
ໃຫ້ຖືຄອງຄຳສອນ ຈັ່ງຊິດີໄປໄດ້ 
ໃຫ້ເຈົ້າເອົາໃຈຕັ້ງ ຟັງຄຳສອນພໍ່ແມ່ 
ຫາກເປັນທາງຊ່ອຍແກ້ ໂຕເຈົ້າຢ່າລື່ນຄວາມ 

ຍາມເມື່ອເຍົາຍັງນ້ອຽ ຢ່າໄດ້ປ່ອຽຕາມໃຈ 
ຢ່າໄດ້ໄປຕາມທາງ ສິ່ງບໍ່ດີຄວນເວັ້ນ 
ຢ່າໄດ້ເອົາຄວາມຮ້າຍ ສງວນກາຍໄວ້ທ່າ 
ຢ່າສຸມົວທ່ຽວເຫຼັ້ນ ເມົາມົ້ວຄວ່າຜູ່ຊາຍ 

ອັນວ່າແນວຊົ່ວຮ້າຍ ຜິດຮີດປເພນີ 
ຜິດສັຕຕຣີທັມນຽມ ອັ່ນໂບ່ຮານສອນໄວ້ 
ຢ່າໄດ້ໄກໄລຖິ້ມ ປເພນີສອນສັ່ງ 
ຢ່າຫັນຫຼັງເຍາະເຍີ້ຽ ໂບຮານເຄົ້າເກົ່າສມັຍ. 
 ເປັນຍິງໃຫ້ ມີໃຈອ່ອນນ້ອມ ຄຳເວົ້າອ່ອນຫວານ 
ທຽມດັ່ງພະທູເຜິ້ງ ຫວານເລິງບໍ່ຮູ້ຫຼ້າ 
ເປັນຍິງຢ່າໄດ້ປາກກ່າວຕ້ານ ຄຳກ້າກວ່າຊາຽ 
ໃຫ້ຄ່ອຽເອົາໃຈຕັ້ງ ຄຳໂບຣານສອນສັ່ງ 
ໃຫ້ມີໃຈອ່ອນນ້ອມ ປະສົງຕັ້ງຕໍ່ຜົວ ນັ້ນເນີ
ໃຫ້ຄືດກົວຄວາມຮ້າຽ ໃດດີໃຫ້ຄິດຮ່ຳ 
ແມ່ນວ່າມີໂສມຮ້າຽ ສັນໃດຢ່າປະມາດ 
ເປັນແຕ່ຊາຕກ່ອນພຸ້ນ ບຸນສ້າງແຕ່ຫຼັງ 
 ໂພຄະສົມບັດນັ້ນ ຜົວກອບໂກຍມາ 
ພະຣິຍາເກັບ ເບິ່ງແຍງມວນພ້ອມ 
ແຕ່ວ່າເປັນປະທານໄວ້ ໃນຕົວຄຸມຄວບ 
ເມັຽເໝືອນເຂັມແລະຝ້າຍ ຫຍິບຫຸ້ມຫໍ່ຮີງ 
 ກາເວົາດຳປອດປີ້ ພຽງແຕ່ຕົວມັນ 
ຍາມເມື່ອໄຂສຽງຫວານ ອ່ອນອວນໃຈຣະຫ້ອຍ 
ສຽງນັ້ນທຳມັນໃຫ້ ໂສມງາມຮູບຫຼໍ່ 
ເໝືອນແມ່ຍິງຮູບຮ້າຍ ງາມຍ້ອນເພື່ອປົວ ຜົວແລ້ວ (ບົວຣະບັດ) 

ຊາຍບໍ່ງາມຮູບນັ້ນ ວິຊາແຕ່ງເອົາສວຍ
ໄດ້ແລ້ວດາບົດແລນັກພົດ ຜູ້ທຳພຽນກ້າ 
ອາສັຍຂັນຕີຕັ້ງ ອົດທົນງາມສງ່າ ຝູງນີ້ 
ຜິວ່າເຂົາລະຖີ້ມ ວິສັຍຊີ້ວ່າຊາມ ແທ້ແລ້ວ 
 ຄວາຍເກືອກກົ້ວ ຍິນມ່ວນໃນຕົມ 
ຫົງຫາກຍິນດີດອມ ທີ່ສະພັງວັງກວ້າງ 
ຍິງຫາກຍິນດີດ້ວຍ ໃນຊາຍບໍ່ມີເປີດ ສນ່ອຍແລ້ວ
ພິກຂຸດີອ່າວເອື້ອ ມະໂນຊ້ອຍຊອບທັມ 
 ງາມຮູບນັ້ນ ເປັນຊັບອິດຖີ 
ວິຊາເປັນຊັບ ຝ່າຍຊາຍທັງຄ້າຍ 
ພິກຂຸຖືສິນໝັ້ນ ສຳຣວນຊັບຈ່າຍເຂົາແລ້ວ 
ພົນທະຫານຊັບທ້າວ ພຣະຍາລ້ອມເຂດເມືອງ 
 ຈັນແຈ່ມແຈ້ງ ຫຼຸດຈາກຣາຕຣີ ງາມລື 
ທະເລອັນນົບ ບໍ່ງາມຟອງໄຮ້ (ອັນນົບ=ທະເລ) 
ສະບົວຮ້າງ ຮາມຫົງຕາເບິ່ງ ງາມລື 
ຍິງໜຸ່ມໄຮ້ ຜົວແກ້ວໄປ່ງາມ 
 ຊາຍໃດຕັ້ງຕໍ່ໄວ້ ໝາຍເກີດເປັນຊາຍ ທຸກຊາດ
ຊາຍນັ້ນໄລວາງເສັຽ ຮ່ວມເມັຽເຂົານັ້ນ 
ເໝືອນດັ່ງບາທາລ້າງ ດີງາມເວັ້ນຈາກ ຕົມນັ້ນ
ບໍ່ໃຫ້ຕີນເກືອກກົ້ວ ຕົມເປື້ອນແປດແຖມ ອີກເລົ່າ 
 ຊາຍປຸນເຖົ້າ ປຸນປູ່ຕາຫຼານ 
ຫາເອົາສາວເດັກໆ ຕຸ່ມໝາກນາວນົມຕັ້ງ 
ມາເປັນເມັຽນອນຊ້ອນ ກະທຳການຕາມຊອບ ມັນນັ້ນ
ນັ້ນແລທາງສົ່ງໃຫ້ ເຮົາມ້ວຍມອດໄວ ເຖົ້າເອີຍ 
 ຊາຕທີ່ເປັນຍິງໃຫ້ ມີຊາຽທຽມພ່າງ 
ຍິງບໍ່ມີຄູ່ຊ້ອນ ເສັຽເຊື້ອຊາຕຍິງ ຍິ່ງແຫຼ້ວ
ຄັນຊິເອົາຜົວໃຫ້ ຖາມນາມນັກປຣາດ 
ຊາຕທີ່ຍາວລື່ນດ້າມ ງາມແຍ້ມກໍ່ຢ່າເອົາ ເຈົ້າເອີຽ
ຊາຽໃດເນົາໃນຫ້ອງ ເຮືອນຕົນເປັນວາດ 
ສັພພະການວຽກເວົ້າ ກະທຳສ້າງສູ່ວັນ 
ຊາຽນັ້ນຍິງໃດໄດ້ ສບາຽໃຈໝົດທຸກສິ່ງ ຈິງແຫຼ້ວ
ພາກັນລຸລາພໄດ້ ຂອງເຂົ້າມັ່ງມູນ 
ຍູຖ່າງທຳບຸນສ້າງ ທານໄປບໍ່ໄດ້ຂາດ 
ໃຫ້ມີໃຈອ່ອນນ້ອມ ປະສົງຕັ້ງຕໍ່ທານ ນັ້ນເນີ້ 
 ຍາມເມື່ອບໍຣິໂພກດ້ວຍ ຍາມແຕ່ງຕົວຕົນ ຊ້ຳຊ່ອຍ
ຍິງນີ້ມີຄວາມຮັກ ດັ່ງມາຕາແທ້ 
ໃນສຖານຫ້ອງ ລະໂຫຖານເນົານັ່ງ 
ການວຽກສ້າງ ໃຈໃສ່ຫຸງຫາ 
ທຳອາຫານໃສ່ໃຈເໝືອນຂ້ອຍ 
ມີພັຍຂຶ້ນ ຫາລືແກ້ເຫດ ໄດ້ດາຍ 
ນອນແນບຊ້າຍ ສເມີນັ້ນຢູ່ເລິງ 

ແຕ່ງຮູບໃຫ້ ຄວາມສະອາດມີສເມີ 
ອົດທົນໃນຍາມຜົວ ໂກດເຄັມຂົມຖ້ອຍ 
ບັນດິດສັກເສີນເອີ້ນ ຍິງດີນາງປະເສີດ 
ຕາຍແລ້ວເມືອສູ່ຟ້າ ບໍ່ມີເວັ້ນຫວ່າງສວັນ 
 ຍິງໃດຕັ້ງຕໍ່ໄວ້ ໝາຍເກີດເປັນຊາຍ ຊູ່ຊາດ
ຍິງນັ້ນເພີງທຳການ ບຳເຣີຜົວແກ້ວ 
ຄືຄູ່ຝູງສາວຟ້າ ບຳເຣີເທວະຣາດ 
ອິນທ່ານໄທ້ ສເມີໝັ້ນຊູ່ວັນ 
 ຍິງໃດຜິວຜ່ອງພ້ຽງ ທັມມະຊາດຄຳສຸກ 
ຕາດຳເໝືອນ ເນດໃນນາງເນື້ອ 
ກາງຕົວເອິກຫວາດ້ວຍ ແອວກົມກ້ຽງກີ່ວ 
ຂາແຄ່ງຮຽວຮັດສ້ວຍ ຜົມດົ້ວດວດສລວຍ 

ແຂ້ວເຫຼັ້ມນ້ອຍ ທັງຖີ່ແຖວສນິດ 
ສາຍບືເລິກ ຮູບສາວສເມີດ້າມ 
ກິຣິຍາກ້າວ ເດີນງາມຄະຄ່ຽມ 
ຍິງນັ້ນເຖິງສະກຸນຕ່ຳຊ້າ ກໍຄວນໃຫ້ແອ່ວໂອມ ເອົາເຖີ້ນ 
 ຍິງໃດ ເກສາກ້ຽງ ດົກດຳເລິງແລບ 
ຜີວບໍ່ເສົ້າ ງາມລ້ວນຢູ່ເລິງ 
ຊາຽໃດໄດ້ຢູ່ຊ້ອນ ຮຽງຮ່ວມເປັນເມັຽ 
ຍູທ່າງທົງຄວາມສຸກ ນັ່ງປອງເປັນເຈົ້າ.ເອົາເຖີ້ນ 
 ຍິງໃດເບີຽເຍີຽໜ້າ ສົມສຖານເວົ້າບໍ່ມ່ວນ 
ມັນຫາກໃຈຖ່ອຽຮ້າຽ ສເມີດ້າມດັ່ງໝາ( ຄຳສອນ).
 ຍິງໃດ ເປັນປານກ້ຳ ກົກຂາດູຫຼາກ 
ຍິງນັ້ນໃຜກ່າວຕ້ານ ໂອມໄດ້ໂຊກມັນ (ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດເລັບມືສ້ວຽ ແດງງາມຜີວອ່ອນ 
ເປັນຂ້ອຽເພິ່ນຮ້ອຽຊັ້ນ ຄວນໃຫ້ໄຖ່ເອົາ (ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດເອເລທ້ອງ ປູມຫຼວງອູ້ມບາດ 
ຮູບຮ່າງຮ້າຽ ບຸນເຈົ້າຫາກມີ. (ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ແຂນກົມສ້ວຽ ຂາວເຫຼືອງຜີວຜ່ອງ 
ຊາຽໃດໄດ້ຢູ່ຊ້ອນ ປານກັ້ງຮົ່ມແດງ (ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດໄດ້ ຜົວຊົມໃຈຖ່ອຍ 
ເປັນແຕ່ກັມກ່ອນພຸ້ນ ໂຕສ້າງຕັ້ງແຕ່ຫຼັງ. (ຄຳສອນ) ຍິງໃດໄດ້ ຜົວຂວັນຜູ້ປະເສີດ 
ເປັນເພາະກຳເນີດເບື້ອງ ບູຮານສ້າງຕັ້ງແຕ່ຫຼັງ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດໄປມາກົ້ມ ຄຸມມຸມລົງຕ່ຳ 
ອາຍຸນ້ອຽ ບາທ້າວຢ່າເອົາ (ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ໃບຫູຫ້ຽນ ໜ້າມົນສັກສນ່ອຽ 
ແມ່ນວ່າເປັນແມ່ຄ້າ ພໍໄດ້ສືບທຶນ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ໂຂໂມໜ້າ ຄືຊາຽສັກສາດ 
ຍິງນັ້ນໃຈໂລບລ້ຽວ ມີຊູ້ຈາກຜົວ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ໂຍນີສ້ວຽ ຄືປີກກ້ວຽອ່ອນ 
ຍິງນັ້ນສຸກລື່ນລົ້ນ ບຸນເຈົ້າຫາກມີ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ກົ້ນແອ້ງແຖ້ງ ແງນເບີດຄືນຫຼັງ 
ດັງໂຂໂມຄືຍັກ ຍ່າງແພນແງນກົ້ນ 
ຍິງນັ້ນຈົນເຖິງເຖົ້າ ໃຈເບົາຄຽດງ່າຽ 
ຢ່າໄດ້ໝາຽຢູ່ຊ້ອນ ເມືອໜ້າບໍ່ດີ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຂົນຕາສ້ວຽ ແຫຼມປາຽຍາວຍິ່ງ 
ຍິງນັ້ນຮູ້ຂີ້ຄ້ານ ເຂັນຝ້າຽມັກນອນ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຂົວມົວໜ້າ ໄກວແຂນກັບກ່ຽວ 
ຍິງນັ້ນທຸກເທົ້າເຖົ້າ ຖືກະເບື້ອງຄວ່າຂໍ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຄີງກົມສ້ວຽ ດຳແດງແອວກີ່ວ 
ຍິງຮູປນັ້ນ ການບ້ານບໍ່ທຳ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຄໍກົມປ້ອງ ຫາງຕາແດງສັກສະນ່ອຽ 
ຍິງນັ້ນສຸກລື່ນລົ້ນ ຄວາມຮ້າຽບໍ່ມີ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຈາຣະຈາຕ້ານ ເວົ້າມ່ວນຫວານຫູ 
ຕາຫຼິງແລ ເຫຼືອດດູຂວາຊ້າຽ 
ຄໍກົມປ້ອງ ຄີງບາງຄີ້ວກ່ອງ 
ຍິງນັ້ນຄວນຄ່າລ້ານ ຄຳຮ້ອຍໃຫ້ໄຖ່ເອົາ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຈິນຈິກເກົ້າ ຜົມແດງໜ້າຜາກ 
ຍິງຮູບນັ້ນ ແຮງມ້າງສາສນາ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ສົມບູນດ້ວຽ ເຮືອນສາມນ້ຳສີ່ 
ເປັນຍິງດີເລີດລ້ຳ ສົມຄວນແທ້ແມ່ເຮືອນ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ສົບເບື້ອງຊ້າຽຂີ້ແມງວັນຈັບຢູ່ 
ສົມບັຕມີມາກລົ້ນ ຄູນຄ້ຳຕໍ່ຜົວ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ສົບດຳປີ້ ດັ່ງໝາກມອນສຸກ 
ຍິງນັ້ນຕັນຫາໃນສົງສານ ບໍ່ອາດທັນທຽມໄດ້(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ສູງກ່ຳກ້ຽງ ທ້າຽລ່າມອົກເຫວີ 
ຍິງນັ້ນງາມພໍຄວນ ໃຫ້ຮີບຈາຈົງຕ້ານ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຍ່າງບາດກວ້າງ ຕີນປ່ວງທໍຣະນີ 
ຕັນຫາໃນສົງສານ ບໍ່ອາດທຽມທັນໄດ້.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຍົກຍ່າງຍ້າຽ ສຽງບາດຕີນໜັກ 
ຢ່າໄດ້ເອົາເປັນເມັຽ ຖ໋ອຽຄົນຄວນເວັ້ນ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຕາເບືອນຊ້າຽ ຫົວແຜດສຽງດັງ 
ບາຄານເອີຽ ຢ່າເອົາມາຊ້ອນ(ຄຳສອນ) ຍິງໃດ ຕີນມືສ້ວຽ ຂາວເຫຼືອງດຳເກິ່ງ 
ຍິງນັ້ນຮູ້ແຕ່ງຕັ້ງ ການຍ້າວແມ່ເຮືອນ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ທັນຕາແຂ້ວ ຍາວເຈີງພົ້ນອອກ 
ແມ່ນວ່າລ້ຽງລູກເຕົ້າ ມີໄດ້ໃຫຍ່ສູງ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ທຳກິນພ້ອມ ພໍເກືອທັງປາແດກ 
ເປັນຂ້າເພິ່ນຮ້ອຽຊັ້ນ ກໍ່ຄວນໃຫ້ໄຖ່ເອົາ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ໜ້າຜາກກວ້າງ ດັງໃຫຍ່ໂມໂຂ ຍິງນັ້ນ 
ເປັນຄົນຂວາງ ຢ່າເອົາມາຊ້ອນ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ໜ້າຜາກຈ້ອມ ຜົວຮັກແວນສນັດ 
ການເຮືອນຊານ ຫາກຍັງເຟືອຟ້າວ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ນົມສີ່ເຕົ້າ ເຊື້ອຊາດນາມໝາ 
ມັນນັ້ນພາລພາໄລ ຢ່າເອົາມາຊ້ອນ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ນົມຍານເທົ້າ ລົງເຖິງທ້ອງຍ່ອນ 
ຍິງນັ້ນບຸນມາກລົ້ນ ຄວນໃຫ້ໄຖ່ເອົາ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ນົມຕຸ່ມຕັ້ງ ຂີ້ແມງວັນຈັບຢູ່ 
ເປັນຂ້ອຽເພິ່ນຮ້ອຽຊັ້ນ ຄວນໃຫ້ໄຖ່ເອົາ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ບາທາເທົ້າ ຫຼັງຕີນຄືຫຼັງເຕົ່າ 
ຍິງນັ້ນ ໃຈຊື່ແທ້ ປະສົງຕັ້ງຕໍ່ຜົວ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ປາກກ່າວຕ້ານ ເວົ້າແຜດສຽງແຂງ 
ຫາກເຈົ້າເອົາເປັນເມັຽ ບໍ່ດີພາຮ້າຽ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ປາກກ່າວຕ້ານ ແກມຫົວສຽງມ່ວນ 
ຍິງນັ້ນລຸລາພລົ້ນ ຄວາມຮ້າຽບໍ່ມີ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ປາກກ່າວຕ້ານ ຂັງຢູ່ໃນຄໍ 
ຢ່າໄດ້ເອົາເປັນເມັຽ ບໍ່ດີພາຮ້າຽ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ປາກກ່າວຕ້ານ ສເມີດັ່ງສຽງຊາຽ 
ບາຄານເອີຽ ຢ່າເອົາມາຊ້ອນ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ປາກກ່າວຕ້ານ ຫົວກ່ອນບຸນມີ 
ບາຄານພົບ ຮີບເອົາມາຊ້ອນ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ປາຽມືດົ້ວ ດົກດຳຊ້ຳໃຫຍ່ 
ຍິງນັ້ນທຸກບໍ່ມົ້ວບາທ້າວຢ່າເອົາ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ປ້ອງແຄ່ງສ້ວຽ ຄີ້ວກ່ອງກວມຕາ 
ຫົວນົມມີປານດຳ ແມ່ນຍິງມີບຸນແທ້ 
ຊາຽໃດໂອມເອົາໄດ້ ເປັນເມັຽໂຊກໃຫຍ່ 
ດີປະເສີດແທ້ ເມືອໜ້າຮຸ່ງເຮືອງ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດຜົມເຂີນຫ້ຽນ ແປນຫູເສັຽເປົ່າ 
ແມ່ນຫາກງາມຍິ່ງຍ້ອຽ ມັນນັ້ນບໍ່ດີ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຜົມເປັນສ້ອຽ ຍອຽຫູເປັນປີກ 
ຍິງນັ້ນທຸກແຕ່ນ້ອຽ ເຖິງເຖົ້າຢູ່ເລິງ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຜົມດຳເຫຼື້ອມ ສເມີດັ່ງຫາງຍູງ 
ໃຜຜູ້ໄດ້ຢູ່ຊ້ອນ ເປັນເຈົ້າເສດຖີ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຜົມຖອຽຂຶ້ນ ເມືອເທິງລ້ານແງ່ 
ຍິງນັ້ນທຸກເທົ້າເຖົ້າ ຄວນເວັ້ນຫຼີກໄກ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ຝາຕີນກວ້າງ ກົກຂາທຶມປ້ອງແຄ່ງໃຫຍ່ 
ຍິງນັ້ນແມ່ນວ່າເປັນຂ້ອຽຂ້າ ສອນໄດ້ກະບໍ່ຟັງ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງບໍ່ມີຊາຽຊ້ອນ ຍິງເກກາງກາດ 
ເປັນດັ່ງກະຕາດຮ້າງ ກາງບ້ານເກືອກຂີ້ຕົມ.(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ມືປຸ້ມຂໍ້ ແຂນຂາກົກກີ່ວ 
ຍິງນັ້ນ ທຸກເທົ້າເຖົ້າ ຖືກະເບື້ອງຄວ່າຂໍ(ຄຳສອນ) ຍິງໃດ ມຸດລຸດສ້ວຽ ເອິກຫວາກະໂພກໃຫຍ່ 
ຍິງນັ້ນທຸກເທົ້າເຖົ້າ ຄວາມໄຮ້ແລ່ນເຖິງ(ຄຳສອນ) 
 ຍິງໃດ ອົກກົມປ້ອງ ເອິກຫວາຄີ້ວກ່ອງ 
ຍິງນັ້ນລ້ຽງລູກເຕົ້າ ຫຼາຽລົ້ນອະເນກນອງ(ຄຳສອນ) ຍິງຮູບຮ້າຽ ຄອງວັດພາງາມ 
ຊາຽຮູບຊາມ ວິຊາພາຮຸ່ງ. 
 ຍິງຮູບຮ້າຽ ຄອງວັດພາງາມ 
ຊາຽຮູບຊາມ ວິຊາພາເຮື້ອງ. 
 ຍິງກໍຮ້າຍ ວິວາດເຫິງສາ 
ມັກໃຄ່ໃນຊຸມຊາຍ ຮູບງາມແຍງແຍ້ມ 
ແລະມັກຫຸງຫາຕົ້ມ ແກງຫຼາຍເຫຼືອເປົ່າ 
ກິນກ່ອນຜົວຊູ່ມື້ ທຽວຂຶ້ນແອ່ວເຮືອນ ເພື່ອນນັ້ນ 

ຍິງນີ້ແມ່ນຈັກໄດ້ລູກຮ້ອຍ ອັນເກີດກັບມັນ ກໍດີ
ໃຜຜູ້ເປັນຊາຍຜົວ ຊ່າງຊອມເຫັນແລ້ວ 
ບໍ່ຄວນຈັກລອມລ້ຽງ ຮຽງຂວັນຊ້ຳຕື່ມ 
ເຮົາຮີບໄລລະຖີ້ມ ຢ່າເພີງເອື້ອອ່າວມັນ ແຖມເຖີ້ນ 
 ຍິງຊາຍໃຫ້ພຽນສ້າງ ເດີນຕາມທາງຝັນໄຝ່ 
ລົມຫັນໃຈບໍ່ສິ້ນ ຢ່າຜິນໜ້າເພິ່ງດວງ 
ຄວາມໃຫຍ່ຫຼວງໂລກນີ້ ເຮັດແນວດີຂຍັນໃສ່ 
ບໍ່ດົນໄປຊິລວຍລ້ຳ ຢ່າຫວັງຊ້ຳຖ້າເພິ່ງຫວຍ
ໂຊກອຳນວຍທາງໂບກໄພ້ ຫຼືທັງໃດທ້າຂັນແຂ່ງ 
ຄົນແຖລງວ່າເວົ້າ ຊຸມເຈົ້າສູ່ອະບາຍ. 
 ຍິງຮ່າງຮ້າຍ ຮາມຈາກສອງສາມ ຜົວແລ້ວ
ພິກຂຸເປັນສົມພານສອງສາມວັດ ຢູ່ຄອງເຄີຍແລ້ວ
ນົກເຄີຍຫຼົມຫຼຸດບ້ວງ ສອງທີສາມເທື່ອ
ຝູງນີ້ເຂົາຫາກມີມາກລ້ວນ ລົມລີ້ນລ່າຍລວງ 
 ຕີຜາບໃຫ້ ຄົນຊົ່ງເຫັນມື ໄວ້ກ່ອນ 
ສະຫາຍຊົ່ວຊາມ ບໍ່ກ່າວຈາຈົງເອື້ອ 
ຍິງພານໃຫ້ ຈິບຫາຍຜາມຜາບ 
ຄົນກະສັນຜ່ອນໃຫ້ກິນນ້ອຍໂພຊຊະນາ 
 ນັກບວດອ້ວນ ພີພ່າງໝູຕອນ ງາມລື
ທັມມະດາດາບົດຜອມ ຈຶ່ງງາມຄວນຍ້ອງ 
ງົວຄວາຍຊ້າງ ພາຊີຈະຕຸບາດ 
ພີພ່ອງອ້ວນ ງາມແທ້ຖືກຄອງ 

ຊາຍຮອບຮູ້ ສິລລະປະສາດງາມສົມ ຊາຍແລ້ວ
ແມ່ຍິງມີຜົວຂວັນ ຈຶ່ງງາມຄວນຍ້ອງ 
ວ່າເປັນຍິງງາມຖ້ວນ ໂສມງາມຊ້ຳຕື່ມ ງາມນາ
ຜິວ່າໄຮ້ໝູ່ນີ້ ເຂົາກໍໄຮ້ສ່ວນງາມ ແທ້ແລ້ວ 
 ປຽບແມ່ນ້ຳ ແລະທາງທ່ອງທຽວເດີນ 
ໂຮງສຸຣາ ແລະບໍ່ຂຸດຫຼຸມສ້າງ 
ມັນເປັນສາທານໃຫ້ ສິດຄົນທຸກໝູ່ 
ສິ່ງເປັນແດນກີດກັ້ນ ແມ່ຍິງໄວ້ຫ່ອມມີ ໂລກນີ້ 
 ປວງແມ່ນ້ຳ ມັນຄົດທັມມະດາ 
ວະນາປວງມີ ແຕ່ມວນຝູງໄມ້ 
ປວງຍິງໄດ້ ສະຖານລົມບໍ່ປ່ອງ 
ເຂົາຍ່ອມທຳບາບຮ້າຍ ທາງຊູ້ສວາກສເນ 
 ມັກຕ່ອຍຕ້ອງ ເຕາະດິດຊິງສາຍ 
ບໍ່ໄດ້ທຳເພງເຕາະ ຫ້າຄືນໝອງເສົ້າ 
ໝໍທະນູໜ້າ ເຈັດຄືນຮາມແບ່ນ ໝອງແລ້ວ 
ເດືອນນຶ່ງຮ້າງ ເມັຽແກ້ວຫ່າງຜົວ ໂສກແລ້ວ 

ສິດຫ່າງຫ້ອງ ໄກຈາກຄູສອນ 
ພໍປະມານມີ ເຄິ່ງເດືອນໝອງເສົ້າ 
ເຂົາຝູງນີ້ ຍິນດີຕັ້ງຕໍ່ ສເມີແລ້ວ
ເຂົາຫາກໝອງໂສກເສົ້າ ກໍຫຽອນດ້ວຍຫ່າງເຫີນ 
 ຣະດູໃຫຍ່ນ້ອຍ ມິປະເສີດທຽມຣະດູ ຝົນນັ້ນ 
ເມັຽງາມດີ ໃຫຍ່ກວ່າເມັຽຜາງຮ້າຍ 
ບຸດຄົນຕົ້ນ ແວນດີປະເສີດກວ່າ ບຸດແລ້ວ 
ທິດໃຫຍ່ນ້ອຍ ເໝືອນັ້ນປະເສີດເຫຼືອ ໝູ່ແລ້ວ 
 ອາຫານທີ່ຢູ່ທ້ອງ ໄຟທາດເຜົາຜານເສີນໄດ້
ເມັຽແພງເລີຍຍາມສາວ ຈຶ່ງຄວນຍໍຍ້ອງ 
ທະຫານຫານຄວນຍ້ອງ ໃນຍາມມາຈາກ ເສິກແລ້ວ
ເຂົ້າເປືອກຂົນໃສ່ເລົ້າ ຈຶ່ງຄວນຍ້ອງວ່າຫຼາຍ 
 ອັນວ່າ ອິຕຖີເຊື້ອ ຝູງຍິງງາມຍິ່ງ 
ເຫັນວ່າ ໄດ້ມິ່ງຕົ້ນ ຢ່າໂງແງ້ນວ່າໂຕ ນັ້ນເນີ 
ຢ່າໄດ້ ເອໂກອ້າງ ບໍ່ເອົາໃຜເປັນທີ່ເພິ່ງ ແພງເອີຽ 
ຊາຕທີ່ນອນປ່າຮ້າຽ ແປງຫ້າງໃຫ້ໃຫຍ່ດີ 
ເຫັນວ່າມີທາງຊ້ອນ ຢ່າຫວັງຄອຽຊິວາງງ່າຽ ຫຼາຽເນີ 
ບາດນ້ຳ ເຂີນຂາດແລ້ງ ຕົມຊິແຫ້ງໄຫງ່ຜົງ 
ຊາຕທີ່ແນວນາມບົ້ງ ແປນໂຕກາຊິຕອດ ກິນແລ້ວ 
ໃຫ້ເຈົ້າເປັນດັ່ງມ້ອນ ໃຍຫຸ້ມຫໍ່ຕົວ 
ຊາຕທີ່ ເປັນຍິງໃຫ້ ມີຊາຽທຽມພ່າງ 
ຍິງບໍ່ມີຄູ່ຊ້ອນ ເສັຽເຊື້ອຊາຕຍິງ ແທ້ແລ້ວ 
ຄັນຊິ ເອົາຜົວໃຫ້ ຖາມນຳນັກປຣາດ 
ຊາຕທີ່ຍາວລື່ນດ້ານ ງາມແຍ້ມກໍ່ຢ່າເອົາ ເຈົ້າເອີຽ 
ຊາຽໃດ ເນົາໃນຫ້ອງ ເຮືອນຕົນເປັນວາດ 
ສັພພະການວຽກເວົ້າ ກະທຳສ້າງສູ່ວັນ 
ຊາຽນັ້ນ ຍິງໃດໄດ້ ສບາຽໃຈໝົດທຸກສິ່ງ ຈິງແລ້ວ 
ພາກັນລຸລາພໄດ້ ຂອງເຂົ້າມັ່ງມູນ 
ຍູຖ່າງ ທຳບຸນສ້າງ ທານໄປບໍ່ໄດ້ຂາດ 
ໃຫ້ມີໃຈອ່ອນນ້ອມ ປະສົງຕັ້ງຕໍ່ທານ ນັ້ນເນີ້. 
 ສຸດບົດບັ້ນອິດຖີກັນໄວ້ກ່ອນ ຂໍຈົ່ງຕັງໂສດໄວ້ຟັງໜ້າຕໍ່ກອນອີກເຖີ້ນ