ໝວດທີ່ເປັນ ຄຳໂຄງ ພາສິດ (ໂຄງສາຣະວິລາສິນີ) (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ສຸຊົນບັ້ນ (ບັ້ນຄົນດີ) ບຸກຄົນຄວນເສບສ້ອງ ແຕ່ເຫຼົ່າຄົນດີ ຫັ້ນເຖີ້ນ
ຊົມເຊີຍຝູງຄົນດີ ປໂຍດມີມາໃຫ້ 
ທັມທີ່ຄົນດີໃຫ້ ສງົບໃຈແວນຍິ່ງ ຈິງແລ້ວ 
ແສນປະເສີດລ້ວນ ບໍ່ມີຕ້ອງບາບທັນ 
 ຂໍຈົ່ງລະເລີກຂ້ອງ ເກາະກ່ຽວຄົນພານ 
ຈົ່ງສແວງຄົນດີ ເສບສະມາຄົມດ້ວຍ 
ບຸນກັມສ້າງ ວັນຄືນຮີບເຮັ່ງ 
ຄວາມບໍ່ຕັ້ງທ່ຽງໝັ້ນ ຄນິງຮູ້ສູ່ວັນ ຫັ້ນເຖີ້ນ 
 ໝາກເດື່ອສຸກເຮື່ອຕົ້ນ ເຕັມໜ່ວຍໃນໜອນ 
ນອກຫາກແດງຕາກິນ ແຊບແລລວງລີ້ນ 
ທໍຣະຊົນກ້ຽງ ຊີວຫາລວງຫຼອກ 
ໃຈມັນດຳໝົ່ນມົ້ວ ແຮງດ້ວຽໂລກເລືອມ 
 ໜາມນອກລ້ອມ ເຕັມໜ່ວຍມະລາງສຸກ 
ແຕ່ວ່າຍອງໃຈຫວານ ໂອດເອມອົມໄວ້ 
ສາທຸຊົນນັ້ນ ໃນໃຈປຸນປຽບ ກັນນັ້ນ
ເຖິງວ່າກາຍປາກຮ້າຍ ກໍຫວັງອຸ້ມຊ່ອຍຊູ 
 ຈັນແກ່ນແຫ້ງ ກໍຍັງກິ່ນຫອມເຢັນ 
ກຸນຊອນໄປສນາມຣົບ ກໍບໍ່ລືມເຊີງຍ້າຍ 
ລຳງາມອ້ອຍ ບໍ່ໄລຫວານເຖິງອີດ 
ນັກປຣາດທຸກຍາກແຄ້ນ ບໍ່ວາງຖີ້ມທອດທັມ 
 ສີຫາຣາດອ້າງ ເປັນອາດຍາສັດ 
ແມ່ນຈັກແຮງໂຮຍຫີວ ກໍບໍ່ກີນໃບໄມ້ 
ເຖິງຈັກຜອມໂຊແຫ້ງ ທັງຕົວຊ້ຳຈ່ອຍ 
ກໍບໍ່ຂົບຄາບຊ້າງ ກິນເນື້ອເຜື່ອຜອມ 
 ກຸລລະບຸດຊາດເຊື້ອ ອັນເກີດໃນສະກຸນ 
ເພື່ອຮັກສາວົງສາ ແຫ່ງຕົນໝາຍໝັ້ນ 
ເຖິງຈັກເວທທະນາແຄ້ນ ໃນຕົນຕົກຍາກ ກໍດີ
ເຂົາບໍ່ລະຮີດມ້າງ ທຳຮ້າຍຊື່ສະກຸນ 
 ແກ່ນຈັນໃນໂລກນີ້ ນັບວ່າຂອງເຢັນ 
ແຕ່ວ່າສາຍແສງຈັນທນ໌ ເຍືອກເຢັນເຫຼືອນັ້ນ 
ສຸພາສິດເບື້ອງ ສາທຸຊົນຖແລງອອກ 
ເຢັນກວ່າຈັນແກ່ນໄມ້ ພຣະຈັນແຈ້ງກໍໄປ່ປານ 
 ສຸຣິເຍດຂຶ້ນ ເບື້ອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ກໍດີ 
ເຂົາພຣະເມນອຽງ ອ່ອນໂອນໄກວໂຫຍ້ນ ກໍດີ 
ໄຟໃນພື້ນ ອະເວຈີເຢັນຢ່ອນ ກໍດີ
ບົວຈັກຜຸດເກີດຂື້ນ ເທີງເບື້ອງຍອດພູ ກໍດີ 

ຄຳກ່າວຕ້ານ ເອື້ອມເອີ່ຍວາຈາ 
ຂອງໝູ່ສັບບຸຣຸດລື ກອກວິກົນແປປີ້ນ 
ນີ້ຫາກມີມາຄັ້ງ ສມັຍນານໂລກເກີດ 
ເປັນແບບເບື້ອງ ສມັຍນັ້ນຕໍ່ມາ 
 ຮົ່ມໝູ່ໄມ້ ນ້ອຍໃຫຍ່ເປັນສຸກ 
ຮົ່ມໝູ່ພາຍພົງສາ ຍາຕິກາພຽງພ້ອມ 
ປິຕຸຣົງເອື້ອ ມາຕາຈິດຈອດ ບຸດນັ້ນ
ສຸກຍິ່ງເງົາຮົ່ມໄມ້ ເຫຼືອລົ້ນລ່ວງເລີຍ 

ເງົາຮົ່ມເຈົ້າ ຕົນປະເສີດຄູບາ 
ກັບທັງເງົາຣາຊາ ຮົ່ມເຢັນສເມີດ້າມ 
ຮົ່ມນີ້ສຸກເໜືອພ້ອງ ພົງສາພໍ່ແມ່ 
ພຣະພຸທຍັງເຫຼື່ອມເກົ້າ ສຸກລົ້ນກວ່າຊູ່ແນວ 
 ແມງຜູ່ເຜິ້ງ ຊວນຊອບເສາະຫາ 
ເອົາເກສອນ ດອກດວງຫອມເຮົ້າ 
ຄົນດີນັ້ນ ສແວງຄຸນຄວາມປະເສີດ 
ແມງວັນຊອກເນົ່າພ້ຽງ ສເມີດ້າມດັ່ງຄົນ ຊົ່ວແລ້ວ 
 ຄົນຊົ່ວນັ້ນ ຊວນຊອກຫາຜິດ 
ເໝືອນໝູ່ເສາະ ຖອກອາຈົມຢາໄສ້ 
ຄົນດີເອື້ອມ ເອົາຄຸນຄວາມຊອບ 
ເໝືອນດັ່ງຫົງຊອບນ້ຳ ນົມລິ້ມດື່ມກິນ 
 ພໍ່ແມ່ຮ້າຍ ຫິນະຊາດຊາມກະບວນ 
ກິຣິຍາຊາມ ພູດຈາຄຳຊ້າ 
ບຸດທິດາຊ້າ ເຣວຊາມເໝືອນພໍ່ ແມ່ນັ້ນ
ກິຣິຍາໂຫດຮ້າຍ ທັງເວົ້າແສບຫູ 
 ພໍ່ແມ່ອ້າງ ອົງປະເສີດຄົນດີ 
ວາຈາດີ ເພດກະທຳງາມພ້ອມ 
ບຸດທິດານັ້ນ ຕິດຕາມແບບພໍ່ 
ຄະຄ່ຽມຄ້ອຽ ຄວາມເວົ້າມ່ວນຫູ 
 ເສິກເກີດຂື້ນ ມີແກ່ນະຄອນໃດ 
ເຂົາຕ້ອງການນັກຣົບ ອາດຫານເສັງສູ້ 
ໂກລາຫົນຕັ້ງ ນະຄອນໃດຂຳເຂືອກ 
ເຂົາຕ້ອງການຜູ້ຮູ້ ຜຍາສ້ຽມເພີກພັຍ 

ເມື່ອໃດມີເຂົ້ານ້ຳ ບໍຣິໂພກຍາມກິນ 
ເຂົາຄະນິງຄົນຮັກ ຍາຕິກາຍາມນັ້ນ 
ເຂົາຍັງມີປະສົງດ້ວຍ ບັນທິຕາວຽກເກີດ 
ຫວັງເພີ່ງຄວາມຄຶດໃຫ້ ການນັ້ນຮຸ່ງເຮືອງ 
 ເຫັນແລ້ວມັນຫຍິ່ງແຂ້ວ ຫງຳເງືອດຂົບກັນ 
ນັ້ນຄືແນວນາມໝາ ຊົ່ວຊະເລສັດຊ້າ 
ທໍຣະຊົນພໍ້ ເຫັນກັນກາງໂກດ 
ຫວັງກໍ່ການເດືອດຮ້ອນ ເຂັນຂ້ຽວດ່າຕີກັນແລ້ວ 
 ຄົນຄວນຍັງຄຶດໄວ້ ໜັກໜ່ອງໃນໃຈ ຊ້າກ່ອນ
ກ່ອນຈັກທຳການໃດ ຫຼືສັ່ງຄວາມຄົນໃຊ້ 
ການທີ່ທຳເຣວຮ້ອນ ໃຈໄວຮີບເຮັ່ງ 
ໃຈຈັກຕ້ອງໝົ່ນເສົ້າ ຮົນຮ້ອນເທື່ອລຸນ 
 ທຸກເມື່ອຜິໂກດຕັ້ງ ເຕົ້າໝູ່ເປັນຝູງ ມານັ້ນ
ໃຫ້ຮີບທຳພຽນລະ ໂສກບໍ່ມີມາຕ້ອງ 
ມວນໝູ່ຣືສີຍ້ອງ ຍໍຄຸນລະຂາດ 
ຈາກມວນຄວາມລຶບຫລູ້ ຄຸນໃຫ້ຫ່າງໄກ 

ຄົນຄວນອົດອົມກັ້ນ ຄຳຫຽາບຝູງຄົນ 
ຄົນດີມີຄຳເສີນ ຍົກຍໍອົດກັ້ນ 
ວ່າເປັນຄຸນຄວາມຊັ້ນ ອຸຕຕະໂມຢ້ຽມຍິ່ງ 
ໃຜຜູ້ຫວັງຫ່າງຮ້າຍ ອົດໄດ້ເພີກພັຍ ແທ້ແລ້ວ 
 ການຢູ່ທີ່ຄັບພ້ອມ ລ້ວນແຕ່ອະສຸຈິ ເປັນທຸກ
ຢູ່ນຳຄົນຊັງກັນ ຊາດສັຕຕຣູເຫຼືອນັ້ນ 
ແລທັງການຢູ່ໃກ້ ຄົນມິນມວນຖ່ອຍ 
ບໍ່ຮູ້ຄຸນທ່ານເອື້ອ ທຳໃຫ້ແກ່ຕົວ ທຸກສິ່ງ 
 ບັນດິດຜູ້ກ່າວຖ້ອຍ ໂອວາດຕາມສອນ 
ຫ້າມຈາກທຳລາມົກ ບາບກັມການຮ້າຍ 
ຍ່ອມເປັນຄົນດີແທ້ ສາທຸຊົນຮັກຍິ່ງ 
ແຕ່ໝູ່ຄົນຊົ່ວຊ້າ ຍິນຮ້າຍໝ່າຍຊັງ 
 ໝາຍຈັກຫວັງຊນະແພ້ ພວກເຜົ່າສັກສູງ 
ໃຫ້ຈົ່ງທຳອາການ ອ່ອນໂຍນຍິນຢ້ານ 
ໝາຍຈັກຊິງໄຊດ້ວຍ ຄົນແຂງກ້າເກັ່ງ 
ຕ້ອງຈັກທຳແປ່ມ້າງ ຫັກສະບັ້ນແຫຼກລົງ 

ເພີງຊນະຄົນຕ່ຳຕ້ອຍ ການແຈກປັນຂອງ 
ຕາມສົມຄວນ ແຕ່ພຽງພໍນ້ອຍ 
ຊນະຄົນໂດຍດ້າມ ສເມີກັນກ້າວເກິ່ງ 
ເອົາຄວາມພຽນຕໍ່ສູ້ ເສັງດ້ວຍເຍື່ອງກະທຳ 
 ຜິຈັກຮູ້ວ່າມ້າ ດີຊົ່ວຍາມເສັງ 
ຕີນມັນເປັນເຄື່ອງວັດ ແທກຄວາມໄວຊ້າ 
ງົວແມ່ຮູ້ມາກ ນ້ຳນົມນ້ອຍຮີດ ລອງເບິ່ງເຖີ້ນ 
ບັນດິດຮູ້ ວ່າຮູ້ເລິກເຊິງ່ແຫຼມຫຼັກ 
ຍາມຈາຣະຈາ ໂທດຄຸນຂານອ້າງ 
ມີຜົນພ້ອມ ສຳແດງໂດຍເຫດ 
ແລທ່ານຊີ້ເຫດ ໃຫ້ເຫັນຮູ້ຮອດຜົນ 
 ຄົນດີມີຊັບໜ້ອຍ ຜາຍແຜ່ເຈືອຈານ 
ຄົນຟັງຫຼາຍ ເພີ່ງພິງອີງໄດ້ 
ເໝືອນດັ່ງອຸທທະກັງນ້ຳ ມວນມີໃນບໍ່ ສ້າງນັ້ນ 
ຫຼາຍໝູ່ບ້ານ ສະບາຍຍ້ອນ ອາບກິນ 

ຄົນທີ່ຂີ້ຖີ່ແໜ້ນ ມີມາກສົມບັດ 
ລືຫ່ອນຈັກເຈືອຈານ ແກ່ໃຜຈັກນ້ອຍ 
ຄືດັ່ງວາຣີກວ້າງ ກາງທະເລຫ້ວງໃຫຍ່ 
ໃຜຈັກກິນກໍບໍ່ໄດ້ ເຄັມຖ້ວນທົ່ວກະແສ 
 ບໍ່ຄວນຄຶດຢາກໄດ້ ໃນສິ່ງບໍ່ສົມຄວນ ຢາກນັ້ນ
ບໍ່ຄວນຈິນຕະນາເຖິງ ສິ່ງບໍ່ຄວນຄະນິງແທ້ 
ຄວນຄະນິງໜັ້ນ ໝາຍໃຈໃນສິ່ງມີນັ້ນ
ລືຫ່ອນຄຶດປ່ອຍໃຫ້ ໂຮຍໄຮ້ປໂຍດສູນ 
 ອັນແມ່ນ້ຳ ລືດຶ່ມອາໂປກິນ
ດອກຣຸກຂາໃນດົງດອນ ກໍຫ່ອນກິນຜົນໄມ້ 
ຝົນມິຕົກລົງພື້ນ ປະຖະພີເປັນແຫ່ງ 
ຊັບຂອງນັກປຣາດເຈົ້າ ມີແລ້ວກໍຈ່າຍປັນ 
 ສິ່ງມິໄດ້ຄຶດໄວ້ ບັງເກີດຄວາມຄຶດ ຂຶ້ນມາ
ຫຼືສີ່ງເຄີຍຄະນິງຄຶດ ສາບສູນເສັຽສ້ຽງ ກໍດີ
ໂພຄະສົມບັດບ້າ ຍິງຊາຍຄຶດບໍ່ເກີດ ໄດ້ດອກ
ເກີດເພາະເຂົາກໍ່ສ້າງ ມີດ້ວຍວຽກການຖ້ວນແລ້ວ 
 ຄົນຮັກຮ້າຍ ຍິນຊອບຄົນພານ 
ເຂົາບໍ່ຍິນດີທຳຄົນດີ ໃຫ້ຮັກແພງເພີງເນື້ອ 
ເຂົາຍ່ອມພໍໃຈດ້ວຍ ອະສັດທັມຄົນຖ່ອຍ 
ນີ້ແລທາງກ່າຍກ້າວ ລົງເບື້ອງຈອດຈົມ 
 ສຸດບົດບັ້ນສຸຊົນໄວ້ກ່ອນ 
ບົດຕໍ່ຕັ້ງມີໜ້າຈົ່ງຟັງຕໍ່ເຖີ້ນ