ໝວດທີ່ເປັນ ຄຳໂຄງ ພາສິດ (ໂຄງສາຣະວິລາສິນີ) (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ຣາຊາບັ້ນ (ບັ້ນພຣະຣາຊາ) ພຣະຍາເນັ່ງເນື້ອ ນອນນຶ່ງຍາມປະຈຳ 
ບັນດິດນອນສອງຍາມ ຖືກຄອງຄວນຫັ້ນ 
ຄົນຜູ້ຄອງເຮືອນຢ້າວ ສາມຍາມນິທເນັ່ງ ຖືກແລ
ຄົນຂໍທານຍາມສີ່ຖ້ວນ ນອນສ້ຽງຊົ່ວຄືນ 
 ຄົນຜູ້ມີຊັບພ້ອມ ພະຫູສູດຣາຊາ 
ຊົລລະທາໄຫຼ ແມ່ນະທີວັງກວ້າງ 
ໝໍຢາປ້ອງ ກັນຄົນວິທີແພດ 
ຂອງໝູ່ຫ້າ ເປັນແກ້ວແກ່ນເມືອງ 

ຫ້າໝູ່ນີ້ ບໍ່ມີຢູ່ໃນເມືອງ ໃດນັ້ນ
ຄົນຜູ້ມີປັນຍາ ບໍ່ຫ່ອນເນົານະຄອນນັ້ນ 
ແມ່ນຈັກໄປເຖິງແລ້ວ ວັນດຽວກໍຢ່າຢູ່ 
ເພາະວ່າຂອງສິ່ງຫ້າ ຄືແກ້ວມິ່ງເມືອງ ແທ້ແລ້ວ 
 ເມືອງໃດ ບໍ່ມີຜູ້ນັບໜ້າ ທັງຂາດຄົນຮັກ 
ພາຍພົງສາ ກໍບໍ່ມີໃນນັ້ນ 
ໂຮງຮຽນຮູ້ ວິຊາຄົມໄຮ້ຫ່າງ 
ບໍ່ຄວນຢູ່ແຫ່ງຫ້ອງ ນະຄອນນັ້ນຊົ່ວວັນ 
 ເຮືອນບໍ່ມີບຸດຕັ້ງ ແທນສືບກຸລລະວົງ ກໍສູນ
ຣັດບໍ່ມີຣາຊາ ນັ່ງປອງເປັນເຈົ້າ ກໍສູນ
ປາກບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ວິຊາຄຸນສິນປະເສີດ ກໍສູນ
ຄົນທີ່ຈົນຍາກໄຮ້ ສູນສ້ຽງຊູ່ປະການ ຖ້ວນແລ້ວ 
 ຢາກໄດ້ຊັບກໍ່ຂຶ້ນ ໂດຍປະກອບພານິດ 
ຢາກໄດ້ວິຊາຄຸນ ຄົບຄົນຮຽນຮູ້ 
ຢາກໄດ້ບຸດຕານ້ອຍ ຍິງສາວຕິດຕໍ່ ເອົາເຖີ້ນ
ຢາກເປັນ ອຳນາດເຈົ້າ ຄວນເກື້ອຣາຊການ 
 ພິກຂຸເວັ້ນຈາກແລ້ວ ສັນໂດດຈິບຫາຍ 
ສັນໂດດໃນຣາຊາ ຊັບພຣະຄັງສູນສ້ຽງ 
ຍິງຜູ້ຄຳຮາງນັ້ນ ເມົາອາຍທ້ອງເປົ່າ 
ກຸນທິດາໜ້າດ້ານ ກໍຂາຍໜ້າເຜົ່າພົງ 
 ກຳລັງນົກຢູ່ຫ້ອງ ເວຫາດກາງຫາວ 
ກຳລັງປາ ຍ່ອມມີໃນນ້ຳ 
ກຳລັງຄົນທຸກໄຮ້ ທູຣະພົນນໍຣະນາດ ເບິ່ງແລ້ວ 
ເດັກຮ່ຳຮ້ອງ ເຮໄຫ້ຊ່ອຍແຮງ ມັນແລ້ວ 
 ຄົນໝູ່ນີ້ ມີຢູ່ໃນນາຍ ຖ້ວນແລ້ວ
ຜູ້ຊອກຫາທາງສວັນ ຍ່ອມບໍ່ໄລລາຖີ້ມ 
ຄືວ່າຂັນຕີຕັ້ງ ສະຕິມີຄວນຕື່ນ ສເມີນາ 
ດຸໝັ່ນໝັ້ນ ການເກື້ອກອບກະທຳ 

ວິພາກໃຫ້ ໂດຍແຈກປັນຂອງ 
ມີໄມຕຣີ ກອບກາຣຸນດ້ວຍ 
ຫຼິງແລຖ້ວນ ທັງສຸກທຸກຍາກ 
ຂອງໝູ່ຄົນແວດລ້ອມ ທັງເຊົ້າຄ່ຳສເມີ 
 ທັມເກົ່າເບື້ອງ ລາງເກົ່າປາງປະຖົມ ດັ່ງນີ້
ຣາຊາຕັດຄຳດຽວ ບໍ່ຮ່າງມີຄຳຊ້ຳ 
ສົມພານເວົ້າ ຄຳດຽວເດັດຂາດ 
ນັກປຣາດໃນໂລກຄັ້ງ ດຽວຕ້ານຂາດຄວາມ 
 ກາມມະໂພກເຊື້ອ ຊັ້ນຄອບຄອງເຮືອນ 
ທຳກິຈຈະການ ວຽກເຮືອນຮົນຄ້ານ 
ບໍ່ອາດທຳການເກື້ອ ກຸນໃດໄດ້ປໂຍດ 
ນັກປຣາດເວັ້ນ ສັງວອນແລ້ວໄຝ່ດີ 

ມະຫາຣາຊເຈົ້າ ທຳໄປ່ວິຈານ 
ບັນດິດຟູມ ຄຽດໂກທາເຂັ້ມ 
ຝູງນີ້ມັນມີສຳເຣັດໃຫ້ ການກະທຳມີປໂຍດ 
ລ້ວນແຕ່ພາສ່ວນຊ້າ ຊາມເຂົ້າສູ່ຕົວ ຖ້ວນແລ້ວ 
 ພູວະນາດຮູ້ ຄວາມເສື່ອມຈຳເຣີນກິດ 
ອັນໝູ່ເສນາທຳ ບໍ່ກະທຳຕົງຖ້ວນ 
ຄວນຈັກທໍຣະມານຜູ້ ກະທຳຜິດເຂັດຫຼາບ 
ແລຄວນຍົກຍ້ອງ ຜູ້ຄວນຍ້ອງວ່າດີ 
 ຝີງແດດໃຫ້ ຫັນປິ່ນທາງຫຼັງ 
ຝີງໄຟຂາງ ທົ່ວທັງທາງທ້ອງ 
ສະມາຄົມດ້ວຍ ກັບນາຍໃຫ້ສ່ວນ ປວງນັ້ນ 
ເສບໂລກໜ້າ ຣະວັງໝັ້ນຢ່າຫຼົງ 
 ຄົນຜູ້ຢູ່ຮ່ວມດ້ວຍ ເມັຽຄາດຈອງຜານ 
ແລອີກທັງທາສາ ຜູ້ຈົງໃຈຮ້າຍ 
ແລຢູ່ໃນເຮືອນຫ້ອງ ມີງູແຝງຢູ່ 
ເຂົາຈັກຕ້ອງມອດມ້ວຍ ວັນໜ້າບໍ່ສົງ ສັຍແລ້ວ 
 ນາຍົກມີມາກລົ້ນ ໃນປະເທດແດນໃດ 
ຖືໂຕເປັນບັນດິດ ຊູ່ຄົນຄົມກ້າ 
ເຂົາຫາກຫວັງໃຈໄດ້ ໃນຄວາມເປັນໃຫຍ່ 
ວຽກການເມືອງປະເທດນັ້ນ ລົງສ້ວຍເສື່ອມເສັຽ ແນ່ແລ້ວ 
 ບັນດິດໜັກໜ່ວງນ້ຳ ໃຈສັ່ງສອນສິດ ໂງ່ນັ້ນ
ໜັກໜ່ວງໃຈພາເອົາ ຊົ່ວຍິງມາລ້ຽງ 
ໜັກໜ່ວງໃນອົກເອົ້າ ທໍຣະຊົນມາຮ່ວມ 
ສາມສິ່ງນີ້ ໜັກແໜ້ນໜ່ວງໃຈ ຍິ່ງແລ້ວ 
 ແມ່ບໍ່ສອນສັ່ງໃຫ້ ບຸດປະກອບກັມດີ 
ບຸດທຳກັມລາມົກ ທໍ່ແມ່ທຳໝົດກ້ຽງ 
ຄູບໍ່ທຳດີຫ້ ສິດຫາເຫັນຢ່າງ 
ບາບໝູ່ສິດປະກອບຂຶ້ນ ຄູຕ້ອງຮັບເອົາ 

ຣາດກໍ່ຕັ້ງ ການບາບລາມົກ 
ເໝືອນພຣະຍາທຳເອງ ເພາະບໍ່ສອນຂາເຈົ້າ 
ຣາຊາເຈົ້າ ພຣະຍາເມືອງທຳບາບ 
ປຸໂຣຫິດຈັກຕ້ອງ ຊູຊ້ວນຮັບແທນ 
 ອົດໂກດໄດ້ ແພ້ໝູ່ໂທໂສ 
ຄວາມດີຊນະ ສິ່ງບໍ່ດີມີຂຶ້ນ 
ຄົນໜຽວແໜ້ນ ນຳຂອງໄປແຈກ ແພ້ແລ້ວ
ຄົນຊອບເວົ້າ ແປ່ປີ້ນເຮົາເວົ້າແຕ່ຈິງ ແພ້ດາຍ 
 ຄົນບໍ່ເຄີຍແອບຕ້ອງ ເຝິກແອບໂດຍທານ 
ທານເປັນຜົນສຳເຣັດ ປໂຍດໃນຄົນໄດ້ 
ປວງຄົນພູມໃຈດ້ວຍ ທັງໃຈນ້ອມອ່ອນ 
ຍິນດີທານທີ່ໃຫ້ ທັງເວົ້າມ່ວນຫູ 
 ຢາສະເນທີ່ແທ້ ມີຢູ່ໃນທານ 
ຢາພິດຄົນຊັງຄື ຕະໜີ່ທັງໜຽວແໜ້ນ 
ຢາໃຫ້ມີຍົດຍ້ອງ ຄືທານອີກເທື່ອ 
ຢາເບື່ອໃຫ້ກ່ຳພ້າ ຄືແໜ້ນຕະໜີ່ໜຽວ 
 ຊນະຄົນມາກໄຮ້ ຮາມຂາດພົວພັນ ກັນນັ້ນ
ດ້ວຍການໂຮມມາຮັກ ຕ້ອງອ່ານໂຄງພຽງພ້ອມ 
ປຽບເອົາເຟືອງເຂົາຝັ້ນ ມາທຳເຊືອກດວດ 
ມັດຜູກຊ້າງ ຍັງໝັ້ນບໍ່ໄປ ໄດ້ນັ້ນ 
 ຄົນຜູ້ສາມາດພ້ອມ ຜິຂາດຝູງສະຫາຍ 
ອັນກຳລັງຄວາມດີ ຫ່ອນຈັກທຳໃດໄດ້ 
ຄືຄູ່ໄຟມີເຊື້ອ ອັບລົມລືຊິຮຸ່ງ 
ມັນກໍດັບມອດສ້ຽງ ເອງດ້ວຍຂາດລົມ ນັ້ນແລ້ວ 
 ກີ້ກ່ອນພຸ້ນ ຫຼາຍຊົ່ວມຶນເຫິງ 
ເສນາມິທຳ ທຽບທຽມພຣະອົງເຈົ້າ 
ກາມມະຄຸນຫ້າ ກິຣິຍາອາດອົ່ງ 
ແລຄວາມປາກກ່າວຖ້ອຍ ທັງເອ້ນຸ່ງທົງ 
 ເສນາເພີງທຳໃຈຈອດເຈົ້າ ຄຶດວ່າຣາຊາ 
ມິໃຊ່ເປັນສະຫາຍ ແຫ່ງກູລວນຫຼີ້ນ 
ມິໃຊ່ໂດຍສເມີດ້າມ ເຄີຍຄຽງເປັນຄູ່ 
ນັ້ນຄືເຈົ້າຂມ່ອມແກ້ວ ເໜືອເກົ້າແຫ່ງກູແທ້ແລ້ວ 
 ສາວົກເພີງຢູ່ເຝົ້າ ແຝງຣາດຣາຊາ 
ເວັ້ນຈາກໂທສາຫົກ ບໍ່ຢູ່ໄກເກີນໃກ້ 
ບໍ່ຢູ່ເໜືອລົມລ້ຽວ ຕົວຕົງບ້າຍບ່ຽງ 
ສູງຕ່ຳພົ້ນ ຣະວັງໄວ້ດັ່ງໄຟ ຫັ້ນເຖີ້ນ 
 ຄົນມີຄຸນພ່າງພ້ຽງ ພຽງເພດສັບພັນຍູ ງາມລື
ເຫດບໍ່ມີຄົນຮັບ ສົ່ງເສີມສເນີຖ້ອຍ 
ກໍທໍ່ກັບດວງແກ້ວ ມະນີແສງໄຮ້ຄ່າ 
ອາສັຍຄຳຈິ່ງໄດ້ ຝັງໃຫ້ຮຸ່ງແສງ. 
 ຣາຊາບັ້ນສຸດກັນໄວ້ກ່ອນ ຟັງບັ້ນທ້າຍເມືອໜ້າຕໍ່ໄປ