ໝວດທີ່ເປັນ ຄຳໂຄງ ພາສິດ (ໂຄງສາຣະວິລາສິນີ) (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ມິດບັ້ນ (ບັ້ນສ່ຽວ) ເພີງຫ່າງໄກຈາກແທ້ ພວກຊົ່ວທັງຫົກ ເຫຼົ່ານີ້ 
ເມືອງທັງມິດ ອີກສະກຸນພົງເຊື້ອ 
ທັງເມັຽພ້ອມ ທາສາແສນຊົ່ວ 
ໃຫ້ຮີບໜີຫ່າງເວັ້ນ ໄກໃຫ້ກວ່າໄກ 
 ເຫຼືອຮັກໜີ້ ຕິດຢູ່ກັບຕົວ 
ເຫຼືອກອງໄຟ ຖ່ານຍັງເຮືອງຮ້ອນ 
ເຫຼືອຫຼໍໄວ້ ສັຕຕຣູກໍດັ່ງກັນແລ້ວ
ມັນຈັກວິວັດຂື້ນ ຝູງນີ້ຢ່າເຫຼືອ ໄວ້ເຖີ້ນ 
 ໃຜຜູ້ປາກປຽບດ້ວຍ ປະທຸມດອກບົວຫຼວງ 
ວາຈາເຢັນ ປຽບຈັນທາລີ້ນ 
ຄົນແນວນີ້ ບໍ່ຄວນໄປຫາສູ່ 
ເພາະວ່າພິດເຮັ່ງຮ້າຍ ປະຈຳຢັ້ງຢູ່ໃຈ ມັນແລ້ວ 
 ຄົນຜູ້ແຕກມິດແລ້ວ ກັບຕ່າວຄືນດີ ອີກນັ້ນ
ເຂົາກໍເປັນຄົນເດີມ ສູ່ທາງມໍຣະມ້ຽນ 
ປຸນດັ່ງອັສສະດອນມ້າ ຕົວເມັຽມີລຸກ 
ມັນກໍຫວັງແຕ່ມ້ວຍ ເມືອໜ້າຄອບຄັນ ນັ້ນແລ້ວ 
 ຄົນອື່ນເອື້ອ ໃນປໂຍດເອົາທູນ (ທູຣະ ວຽກການ)
ຊື່ວ່າເປັນພົງສາ ຍາຕິກາກັນໄດ້ 
ພົງພັນເຊື້ອ ບໍ່ເອົາທູນທຳປໂຍດ ໃຫ້ນັ້ນ
ກໍຄືຄົນອື່ນແທ້ ຄວນເວັ້ນຫຼີກໄກ 

ພຍາດເກີດຂື້ນ ຝັງຢູ່ໃນກາຍ 
ມັນມິທຳການເປັນ ປໂຍດດີບຽນເນື້ອ 
ໂອສົດນັ້ນ ເຖິງມັນມີປ່າກໍດີ
ມັນຍ່ອມເປັນປໂຍດດ້ວຍ ການແທ້ໂຣກພັຍ 
 ຄວນຍໍອະມິດຂື້ນ ເທິງບ່າເດີນໄປ ໄວ້ກ່ອນ
ຍັງບໍ່ມີເວລາ ໂອກາດອຳນວຽໃຫ້ 
ຍາມໃດເວລາໃຫ້ ອຳນວຽສິທທິໂຊກ 
ເຣວຮີບໄວເຂັ່ນຂ້າ ເໝືອນໝໍ້ຟາດຫີນ 
 ບໍ່ຄວນທຳແກວ່ນຄຸ້ນ ກັບໝູ່ສັຕຕຣູ ອະມິດນັ້ນ
ເຖິງວ່າຄົນເປັນມິດ ໝັ່ນຣະວັງຍາຄຸ້ນ 
ເພາະວ່າສະຫາຍຄົນນັ້ນ ລາງທີເຂົາໂກດ 
ເຂົາຍ່ອມຍໍໂທດອ້າງ ເອົາຂື້ນໂຄສນາ 
 ບໍ່ເສບສ້ອງ ນາຍຫຽາບຄາຍຂົມ 
ບໍ່ຄວນຈັກສົມ ຄົບເຊີ່ງນາຍໜຽວແໜ້ນ ຈາກນັ້ນ ບໍ່ຄວນເສວະນາດ້ວຍ ນາຍບໍ່ຍໍຍ້ອງກ່າວ 
ບໍ່ຄວນຄົບຜູ້ຮ້າຍ ເຫັງຂວ້ຳຄວບເຕັງ 
 ຜູ້ກອບເກື້ອ ກຸນຊື່ພົງສາ 
ຜູ້ນັ້ນປຸນປິຕາ ກໍເພາະປົນປືລ້ຽງ 
ຄວາມເຄີຍຄຸ້ນ ໃນໃຜນັ້ນສ່ຽວ 
ຍິງໃດດັບທຸກໄດ້ ຍິງນັ້ນແມ່ນເມັຽ 
 ຜູ້ມີມິດມາກໄດ້ແກ່ຜູ້ຄຳຫວານ ເຢັນນັ້ນ
ສ່ວນວ່າຜູ້ມີຄຳ ພູດຂົມເຜັດຖ້ອຍ 
ໃຜບໍ່ຍອມຍິນເຕື້ອງ ຈິດໃຈເປັນສ່ຽວ
ເຂົາແລ້ວເພີງປຽບສຸຣິໂຍແຈ່ມຟ້າ ຈັນແຈ້ງສ່ອງສມີ ຫັ້ນເຖີ້ນ 
 ມິດທີ່ແທ້ ໝາຍເພີ່ງຄວາມສຸກ ທຸກນັ້ນ 
ຍາມອາດຸນ ໂຣກພັຍມີເວັ້ນ 
ຍາມພັຍເຂົ້າ ກິນແພງຊົດຊ່ອຍ 
ຍາມຈິບຫາຍຊ່ອຍແກ້ ໄຂໃຫ້ອຸ່ນໃຈ 

ຍາມເມື່ອມີໂຊກຮ້າຍ ສະຫາຍຖືກໂຈນຈັບ ກໍດີ 
ຕິດຕາມຕີ ຊ່ອຍຊູເຊີຍແກ້ 
ຍາມໂພຍຕ້ອງ ຣາຊທັນຊວ້ານຊ່ອຍ 
ຍາມຕາຍຕາມສົ່ງເຂົ້າ ປ່າຊ້າເຜົາທ້ອນກະດູກຝັງ 
 ມິດຜູ້ຍໍຕໍ່ໜ້າ ວ່າຮັກແພງສະຫາຍ 
ລັບຫຼັງກຳຈັດຄຸນ ກ່າວຕຽນຕີຕ້ານ 
ຄົນຄວນເວັ້ນ ຈອມປອມມິດຖ່ອຍ ຄົນນັ້ນ
ເໝືອນເວັ້ນໝໍ້ນ້ຳເຜີ້ງ ໃນນັ້ນພິດຜະສົມ 
 ຫ້າສິບສອກເວັ້ນ ສັດເຊີ່ງມີເຂົາ 
ພາຊີຕົວໃດແຂງໃຫ້ ຫ່າງມັນພໍຮ້ອຍ 
ຫັດຖີຮ້າຍ ຕົກມັນພັນສອກ ເວັ້ນເຖີ້ນ
ເພີງເວັ້ນຄົນຊົ່ວຮ້າຍ ໄລຖີ້ມຖິ່ນເດີມ 
 ສຸດບົດບັ້ນມິດກັນໄວ້ກ່ອນ ຟັງຕື່ມໜ້າຖແລງແຈ້ງຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ