ໝວດທີ່ເປັນ ຄຳໂຄງ ພາສິດ (ໂຄງສາຣະວິລາສິນີ) (ຈາກຄັມພີໂລກະນິຕິ) ພາລະຊົນບັ້ນ (ບັ້ນຄົນພານ) ຄົນບໍ່ຄວນກໍ່ຕັ້ງ ຮັກເກີດເກີນຄວນ 
ຮັກທີ່ເກີນຄວາມມັກ ກໍ່ຄວາມເຫຍີງຫຍຸ້ງ 
ປຸນດັ່ງທູນຫົວໝໍ້ ເຕັມຫຼາຍນ້ຳເຟືອດ 
ຮັກພໍດີຈຶ່ງໄດ້ ຄຸນເກື້ອແກ່ກັນ 
 ເດັຽຣັດສານສ່ຳຮ້າຍ ຮຽກຊື່ຕົວງູ 
ມັນມີພິດ ຕອດຕາຍຕົງສ້ຽງ 
ຄົນພານຮ້າຍ ເດັຽຣັດສານປຸນປຽບ ກັນແລ້ວ
ແຕ່ມັນຍິ່ງກວ່າຮ້າຍ ງູນັ້ນໃຊ່ຊາມ 

ງູພິດຮ້າຍ ຍັງຊົ່ວພໍຢາ ໄດ້ດາຍ
ເພາະວ່າມີຢາຢຳ ເວດມົນມາຍແກ້ 
ແຕ່ວ່າຄົນພານຮ້າຍ ເຫຼືອແຮງຍາກຍິ່ງ 
ເວົ້າສິ່ງໃດເກື່ອຍແກ້ ສຸດສ້ຽງຊອກຫາ 
 ຄົນໃດທຽນຍ່ອມຮູ້ ຕົນຊົ່ວເປັນພານ 
ເຂົາອາດເປັນບັນດິດ ເພາະເລີກລາຍພານຖີ້ມ 
ໃຜຜູ້ເປັນພານແລ້ວ ຫຼົງຕົນເປັນປຣາດ 
ຄົນຮູບນີ້ ພານແທ້ຊົ່ວຕາຍ 
 ຄົນໂງ່ຊ້າ ແຊບອະຫຼ່ອຍຜົນຜິດ 
ສຳຄັນເປັນຂອງຫວານ ມະທຸທຽນທັນແຍ້ມ 
ບາດຫ່າຄວາມຜິດໃຫ້ ຜົນແດງແຈ້ງປະກາດ 
ເຂົາຈຶ່ງເຮຮ່ອນໄຫ້ ແດດິ້ນດັ່ງຕາຍ 
 ຄົນໂງ່ຊ້າ ເຖິງປະກອບແຮງກາຍ ມາກນັ້ນ
ມັນມິທຳຄວາມດີ ປໂຍດໂດຍແຮງນັ້ນ 
ແຕ່ມັນທຳຄວາມຮ້າຍ ກະໂມຍຊິງຊັບເພື່ອນ 
ຄົນປັນຍາຊົ່ວໝໍ້ ນະຣົກນັ້ນແມ່ນເຮືອນ ມັນແລ້ວ 
 ໜູມັນທຳເຫດຮ້າຍ ກັດສິ່ງຂອງເຮືອນ 
ລີງມັນທຳລາຍກັດ ຢູ່ໃນໄພກວ້າງ 
ນົກຫາກມີແຮງຮ້າຍ ກາງຫາວເຫີນແສ່ວ 
ຝູງເຕົ່າພານແຮ່ງຮ້າຍ ໃນຜູ້ໝູ່ຄົນ 
 ກາງຄືນຜາກົດແຈ້ງ ແກ່ພວກມີຫຼັບ ຍາວນານ 
ທາງປະມານພໍ ໂຍດຍາວຄົນລ້າ 
ສົງສານນັ້ນ ຄົນພານຍາວຍິ່ງ 
ເພາະວ່າເຂົາມີຮູ້ແຈ່ມແຈ້ງ ໃນຫ້ອງແຫ່ງທັມ 
 ຄົນໂງ່ນັ້ນ ມອງແຕ່ພາຍເຂົາ 
ໂທດເຂົາພຽງງາເມັດ ນິ່ງນຳແນມເວົ້າ 
ມິໄດ້ມອງຜິດຂ້າງ ຂອງຕົນສັກສນ່ອຍ 
ໃຫຍ່ທໍ່ໜ່ວຍໝາກພ້າວ ມັນນັ້ນກໍບໍ່ເຫັນ 
 ຄົນຊົ່ວຊ້າ ປົກໂທດຕົນເສັຽ 
ໂຄສະນາການ ໂທດຄົນທັງຄ້າຍ 
ເຕົ່າມັນປົກຕົວໄວ້ ໃນກະດອງປຸນປຽບ ກັນແລ້ວ
ແຍງແຕ່ພວກໝູ່ຮ້າຍ ແຮງຊ້ຳສຽດສີ 
 ມີຜູ້ເອື້ອມໂອດຕ້ານ ຍ້ອງໝູ່ບັນດິດ 
ພານຍ່ອມພາໂລຍົກ ໂທດທັນຖແລງອ້າງ 
ມີແຕ່ບັນດິດ ຍ້ອງຍໍຄຸນນັກປຣາດ 
ຈຶ່ງແມ່ນຍໍຍົກໃຫ້ ດີແທ້ຖືກຄອງ 
 ຜູກມັດໃຫ້ ຄົນໂລບໂດຍຂອງ ມັກນັ້ນ
ຜູກມັດຄົນມານະ ກະດ້າງແຂງຂໍໄຫວ້ 
ມັດໝູ່ຄົນຫຼົງໃຫ້ ຕາມໃຈຈົງຊອບ 
ບັນດິດຜູກມັດດ້ວຽ ຈິງພ້ອມຊູ່ປະການ 
 ສຸດບົດບັ້ນພາລະຊົນໄວ້ກ່ອນ ແລ້ວທໍ່ນີ້ຟັງໜ້າຕໍ່ໄປອີກເຖີ້ນ