ຫຼານສອນປູ່ (ກາພຍ໌ (໑)

ຫຼານສອນປູ່ (ກາພຍ໌ (໑)

ນະໂມນະມາວັນທາຊູລິດ-----------ກາພຍ໌ຕິດກາພຍ໌ຕໍ່ກາພຍ໌ກໍ່ເປັນສາຣ

ເປັນຕໍານານກາພຍ໌ຫຼານສອນປູ່່-----ຫຼານຫາກຮູ້ເຫຕປູ່່ສັ່ງສອນ

ຫຼານສະອອນຈື່ຈໍາເອົາໄວ້----------ຈໍາໄດ້ແລ້ວຫຼານນ້ອຍຊື່ນຊົມ

ໂມທະນາປູ່່ສອນໃຫ້ຮູ້--------------ຫຼານບໍ່ຫຼູ່່ຄຸນເຈົ້າປູ່່ສອນ

ຍັງອາວອນຄໍາສອນຈີໄຈ້------------ຄຶດຢາກໄດ້ຂອງຕອບແທນຄຸນ

ເກີດພາຍລຸນຫາສັງບໍ່ໍ່ໄດ້------------ຫຼານແກ່່່ນໄທ້ຂໍກ່່່າວຕໍານານ

ເປັນນິທານຕອບຄຸນເຈົ້າປູ່່---------ຫຼານຫາກຮູ້ໃນສູຕໃນທັມ

ເປັນຄໍາສອນດວງງາມດີເລີດ--------ຜູ້ປະເສີດແມ່່ນໂພທິສັຕວ໌

ໄດ້ລ່່ຽງລັດຕັດໂພທິຍານ------------ເຂົ້ານິພພານສົງສາຣລະໄວ້

ເພິ່ນສອນໃຫ້ຫຼານນ້ອຍຈື່ເອົາ-------ເປັນສໍາເນົາຫຼານຈໍາຈື່ໄວ້

ຫຼານຈໍາໄດ້ສອນປູ່ພາຍຫຼັງ----------ເຫຕອີສັງຫຼານຈຶ່ງສອນປູ່່

ປູ່່ຫາກຮູ້ຕັ້ງແຕ່່ສອນຫຼານ...

 

ທໍາປານາຂ້າສັຕວ໌ລ້ຽງຄາບ----------ເປັນບາບຮ້າຍຝູງນີ້ບໍ່ຄວນ ອະທິນນາລັກເອົາຂອງທ່່ານ----------ໃຫ້ປູ່່ຍ້ານພາຍໜ້າສ້ອຍແຫຼມ ກາເມແຖມເມັຍເຂົາໃຫ້ເວັ້ນ----------ໃຜລອບຫຼິ້ນລົງສູ່່ອະບາຍ ໂທສມຸສາຕົວະພາງຍຸເຍົ້າ------------ໃຜຊ່າງເວົ້າເປັນບາບເປັນກັມ ໃຜຊ່່າງທໍາປາກເໝັນປາກກືກ--------ປາກບໍ່ຖືກອັກຂະຣະຖານກອນ ໂທສສຸຣາມົວເມົາຄອບເຫຼົ້າ----------ເປັນຜູ້ເຖົ້າຄວນເວັ້ນຊູ່່ຄົນ ຈັກໃຫ້ຜົລເກີດໄປພາຍໜ້າ-----------ເປັນຜີບ້າໃຈຕື້ນໂງ່່່ເຂົາ ເປັນສໍາເນົາໃນທັມພຣະເຈົ້າ----------ກ່າວເປັນເຄົ້າສິລຫ້າແມ່່ນຄອງ ຫຼານຈັກປອງກ່່າວໄປພາຍໜ້າ--------ບໍ່ໃຫ້ຊ້າຕິດຕໍ່ກັນໄປ ອັຍຍະໂກຟັງເອົາຈື່ໄວ້---------------ຈໍາໄດ້ແລ້ວພາຍໜ້າຫິ່ນຕອງ

 

ເປັນຄອງຈິ່ງເວົ້າ-------ໃຜເປັນຜູ້ເຖົ້າ--------ຢ່່າເຂົ້າອໍານາຈ

ສຸຣາເມົາຢູ່່-------------ເປັນຄູ່່ຊາຍຮາມ-----ເຂົ້າຜາມຈັບຈອບ

ເອີ້ນຢອກສາວຮາມ-----ໃນຜາມເຄົ້າເມົ້າ-----ເຖົ້ານັ້ນບໍ່ດີ

ເຮົາຫຼານບໍ່ຢ້ານ--------ເຖົ້າຄ້ານຄອງບຸນ----ບໍ່ປຸນໃຈສ້າງ

ຂີ້ຄ້ານຄອງວັຕວ໌--------ບໍ່ຄັດຄອງທັມ-------ບໍ່ຈໍາສິລຫ້າ

ຈາຂ້າຝູງສັຕວ໌----------ຂໍ້ວັຕຣ໌ບໍ່ຫາ--------ຄໍ່າມາເວົ້າຫໍ່

ຕ້ານຕໍ່ພັລຍາ-----------ໃນຫ້ອງເຄຫັງ------ເຖົ້ານັ້ນຢ້ານສັງ

ເຖົ້ານັ້ນຢ້ານແມວ-------ປະເປີງໄວ້ເປົ່າ------ບໍ່ເລົ່າພາວັນນາ

ສອນລູກສອນຫຼານ-----ຕົວຜົມຂາວຫງອກ---ເປັນເຖົ້ານອກຮົ້ວ ລີ້ຢູ່່ນໍາສວນ------------ເຖົ້ານັ້ນບໍ່ດີ----------ຟັງເສັຍດາຍດອກ ເຖົ້ານັ້ນບໍ່ຊອບ---------ຮູ້ແຕ່ໂລກາ----------ອໍາເອົາຂອງເພິ່ນ

ຍາດໄຮ່່ຊິງນາ---------ຍາດຮົ້ວຊິງສວນ------ເຖົ້ານັ້ນບໍ່ດີ

ຮູ້ແຕ່່ມັກໄດ້------------ຂີ້ໄຮ້ຜຍາ------------ບໍ່ກູນາຝູງຄົນຂມອດ ເຖົ້ານັ້ນບໍ່ຊອບ---------ເຖົ້າບໍ່ປະກອບ--------ຄອງວັຕຣ໌ສິບປະກາຣ ເຮົາຫຼານບໍ່ຢ້ານ--------ເຖົ້ານັ້ນຂີ້ຄ້ານ--------ຄອງພຣະກະສັຕຣ໌ ບໍ່ບົວຣະບັຕ------------ຮີດບ້ານຄອງເມືອງ---ຕູຫຼານແຄ້ນເຄືອງ ເອົາຄໍາໄປເວົ້າ---------ເວົ້າຕໍ່ຄໍາໃດ-----------ບໍ່ປາກບໍ່ຈາ

ບໍ່ເວົ້າບໍ່ວາ-------------ມີຄໍາໂກທກ້າ---------ອ້າງແຕ່ໂທສາ

ຈັດຫາສຸຣາ------------ມາກິນກັບເຂົ້າ--------ຄໍາເວົ້າບໍ່ມີ

ຜິປອງເປັນບາບ--------ໃຈບໍ່ໂສພາພ---------ເຫັນແກ່່ເງິນຄໍາ

ບໍ່ຈໍານັກປາຊຍ໌---------ເຖົ້າບໍ່ສລາດ----------ຮູ້ຮີດຄອງຂຸນ

ປຸນຫາແຕ່່ໄດ້----------ຄອງຖ້າວ່່າຄວາມ------ເຖົ້ານັ້ນບໍ່ດີ

ຕົກອເວຈີ--------------ກອງໄຟໝໍ້ໃຫຍ່-------ລົງໄປໝົກໄໝ້

ຢູ່ນັ້ນແສນກັປ----------ດູຮ້າຍດີຫຼີ------------ເຖົ້າມີສົມບັຕ

ແພງໄວ້ໃນຖົງ---------ບໍ່ຈົງໃຈສ້າງ-----------ອ້າງແຕ່່ວ່່າມີ

ບໍ່ຫ່່ອນທານໄປ--------ເປັນຕາຍແຕ່່ເວົ້າ-------ໃຈເຖົ້າບໍ່ນໍາ

ຈໍາແຕ່່ລູກຫຼານ--------ຂວນຂວາຍມາໃຫ້------ຄັນໄດ້ແລ້ວ

ຕາເຖົ້າວ່່າດີ-----------ມີໃຈມັກໄດ້-------------ຫາໄວ້ໃຫ້ເມັຍ

ເໜັຽເໜັຽນໍ່ານໍ່າ--------ຄືນຄໍາຣາຕີ-------------ອິດຖີສັງໂຍຄ

ອາໂພຄະກາມະຄຸນ-----ບໍ່ປຸນຄອງວັຕຣ໌---------ບໍ່ບົວຣະບັຕ

ພຣະສົງຄ໌ບິນທະບາຕ---ເຫັນແລ້ວ--------------ບໍ່ປະກາສ

ຫຼີ້ຢູ່່ໃນເຮືອນ-----------ບໍ່ເຕືອນເຮືອນອືນ-------ໃຫ້ເພິ່ນໂມທະນາ

ສັດທາບໍ່ກວ້່າງ---------ບໍ່ສ້າງຄອງບຸນ-----------ແມ່່່ນເປັນຂຸນ

ບໍ່ຢໍາຮີດບ້ານ----------ເຖົ້ານັ້ນບໍ່ດີ---------------ຕົກອເວຈີ

ພັນປີບໍ່ມົ້ວ-------------ເປັນບາບກວ່່່າ------------ຝູງໝູ່່່ປາປັງ

ທຸກຂັງບໍ່ຂາດ----------ພຣະບາທເໜືອຫົວ-------ພຸທໂທອົງຄ໌ແກ້ວ

ພຣະສັ່ງແລ້ວ----------ໃຫ້ຈື່ຈໍາເອົາ-------------ເນີເຈົ້າປູ່່່ເອີຍ

ຫຼານສອນປູ່ (ກາພຍ໌ (໒)

ຫຼານສອນປູ່ (ກາພຍ໌ (໒)

ອັນຮີດຄອງເປັນຂອງຜູ້ເຖົ້າ----------ຫຼານຈັກເວົ້າເມື່ອໜ້າວ່່າໄປ

ຫຼານຈັ່່ງໄຮແຕ່່ງກາພຍ໌ສອນປູ່່-------ຟັງຖີ່ແທ້ຄືແມ່່ນຄໍາຫຼານ

ປູ່່ໃຈບານຊື່ນຊົມຄີຄ້ອຍ-------------ເຈົ້າຫຼານນ້ອຍຢ່າຊ້າວ່່າໄປ

ປູ່່ເຕັມໃຈຢາກຟັງຊູ່ມື້----------------ປູ່່ບໍ່ດື້ຫຼານນ້ອຍຈົ່ງສອນ

ຫຼານອອນຊອນປູ່່ວອນຈີໄຈ້----------ຫຼານຄຶດໄດ້ຕິດຕໍ່ເປັນກອນ

ເປັນຄໍາສອນສືບໄປພາຍໜ້າ...

 

ມີດນ້ອນໆຟັນເຂົ້າ ກໍບໍ່ນັບ---------------ຜູ້ເຖົ້າກ່າວຄໍາຫານ ກໍບໍ່ນັບ ປູມຫຼວງບອກຢາປ້າງ ກໍບໍ່ນັບ------------ແມ່່ຮ້າງບອກຢາສເນຫ໌ ກໍບໍ່ນັບ ຄົນໂລເລສັ່ງສອນຄໍາຮູ້ ກໍບໍ່ນັບ-----------ຄົນຫຼົບຫຼູ່່ຊີ້ບອກທາງຄຸນ ກໍບໍ່ນັບ

ຄົນເປັນຂຸນຊີ້ບອກທາງຄ້າ ກໍບໍ່ນັບ--------ຄົນເປັນຂ້າຊີ້ຊ່່ອງຫາເງິນ ກໍບໍ່ນັບ ຄົນມັ່ງມີກິນທານບໍ່ໄດ້ ກໍບໍ່ນັບ-------------ຄົນຂີ້ຄ້ານອວດອ້າງມັ່ງມີ ກໍບໍ່ນັບ ຄົນເປັນຊີຫາເງິນຮັບຈ້າງ ກໍບໍ່ນັບ----------ຄົນມັກອ້າງຍ້ອງແຕ່່ຕົວດີ ກໍບໍ່ນັບ ເປັນອາຈາຣຍ໌ຫາກິນແຕ່່ເຫຼົ້າ ກໍບໍ່ນັບ------ເປັນຜູ້ເຖົ້າຄວາມຮູ້ບໍ່ຖາມ ກໍບໍ່ນັບ ເປັນສົມພານລູກວັດບໍ່ຢ້ານ ກໍບໍ່ນັບ---------ເປັນພໍ່ບ້ານປາກບໍ່ເປັນທັມ ກໍບໍ່ນັບ ເປັນໝໍລໍາຫາຄົນຟັງບໍ່ໄດ້ ກໍບໍ່ນັບ----------ຄວາມຮູ້ມາກກາຣບາບບໍ່ຢໍາ ກໍບໍ່ນັບ ຄົນຮຽນທັມອວດແຕ່ຄວາມເວົ້າ ກໍບໍ່ນັບ-----ຄົນຜູ້ເຖົ້າຂາດເມຕຕາຈິຕ ກໍບໍ່ນັບ ຄົນເປັນມິຕຕໍ່ໜ້າວ່່່າດີ---------------------ລົງເຮືອນໜີນິນທາສົ່ງໃຫ້ ກໍບໍ່ນັບ ຄົນຢູ່ໃກ້ສໍ້ສຽດຊັງກັນ ກໍບໍ່ນັບ--------------ຄົນນິນທາຕຽນຂວັນຊາວບ້ານ ກໍບໍ່ນັບ ຄົນຂີ້ຢ້ານພາໝູ່່່ຕົກໃຈ ກໍບໍ່ນັບ-------------ຄົນຈັ່ງໄຮພໍ່ແມ່່່ບໍ່ລ້ຽງ ກໍໍບໍ່ນັບ ຄົນປາກກ້ຽງຍ້ອງແຕ່່່ໂຕເອງ ກໍບໍ່ນັບ-------ຄົນນັກເລງພາເມັຍທຸກຂ໌ໄຮ້ ກໍໍບໍ່ນັບ ຄົນມັກໄດ້ຂີ້ຄ້ານທໍາງານ ກໍບໍ່ນັບ-----------ຄົນເປັນກວານຂົ່ມເຫັງຊາວບ້ານ ກໍບໍ່ນັບ ຄົນຂີ້ຄ້ານຫາຮີດຄອງທັມ ກໍບໍ່ນັບ----------ຄົນບໍ່ຢໍາພຣະສັງຄະເຈົ້າ ກໍບໍ່ນັບ ຄົນມັກເວົ້າຂົ່ມເພິ່ນຍໍໂຕ ກໍບໍ່ນັບ-----------ຄົນໂທໂສອວດໂຕເກັ່ງກ້າ ກໍບໍ່ນັບ ຄົນເປັນບ້າຂົນບາບໃສ່່່ຫົວ ກໍບໍ່ນັບ---------ຄົນຂີ້ຕົວະຫາສິລບໍ່ໄດ້ ກໍບໍ່ນັບ ເຖົ້າແກ່່່ແລ້ວຫຼົງໂລບເມັຍສາວ ກໍໍບໍ່ນັບ-----ເຖົ້າຫົວຂາວມັກເຝືອນຫາຊູ້ ກໍບໍ່ນັບ ເຖົ້າສູ້ຫຼູ້ນອນສ້ວມນໍາເມັຍ ກໍໍບໍ່ນັບ----------ເຖົ້າຊໍາເຊີຍນໍາສາວສໍ່ານ້ອຍ ກໍບໍ່ນັບ ເຖົ້າມັກປ້ອຍເອີ້ນຫ່່່າເອີ້ນຫຸງ ກໍບໍ່ນັບ-------ເຖົ້າຫົວສູງສິລທານບໍ່ສ້າງ ກໍບໍ່ນັບ ເຖົ້່າຮ້າກບ້ານຫາຮັ່ງຫາມີ ກໍບໍ່ນັບ----------ເຖົ້າອັບປີຂ້າສັຕວ໌ກິນເຫຼົ້າ ກໍບໍ່ນັບ ເຖົ້່າຄາງວໍ້າຕຶກຊ້ອນຕຶກແຫ ກໍບໍ່ນັບ--------ເຖົ້າແຕແຊວາງຫຼານບໍ່ໄດ້ ກໍບໍ່ນັບ ເຖົ້າຄົນໃບ້ຮັກເພິ່ນຊັງໂຕ ກໍບໍ່ນັບ-----------ເຖົ້າໂມໂຫຄວາມຕາຍບໍ່ຮູ້ ກໍບໍ່ນັບ ເຖົ້າອູດອູ້ຫາສ້າງແຕ່ເວຣ ກໍບໍ່ນັບ-----------ເຖົ້າທໍາເຂັນສອນແຕ່ຄົນອື່ນ ກໍບໍ່ນັບ ເຖົ້າຢ້ານລື່ນການໄຮ່່່ການສວນ ກໍບໍ່ນັບ------ເຖົ້າຊັກຊວນລູກຫຼານໄປຄ້າ ກໍບໍ່ນັບ ເຖົ້າເກັ່ງກ້າສິລຫ້າບໍ່ມີ ກໍບໍ່ນັບ---------------ເຖົ້າບໍ່ດີວັນສິລເຂົ້າປ່່່າ ກໍບໍ່ນັບ ເຖົ້າໃຈກ້າຮັກແຕ່່່ລູກຫຼານ ກໍບໍ່ນັບ-----------ເຖົ້າໃຈມາຣບຸນໂຕບໍ່ເວົ້າ ກໍບໍ່ນັບ ເຖົ້າເຄົ້າເມົ້ານັ່ງເຝົ້າແຕ່່່ເຮືອນ ກໍບໍ່ນັບ--------ເຖົ້າບິດເບືອນຟັງທັມບໍ່ໄດ້ ກໍບໍ່ນັບ ເຖົ້າເຫັນໃກ້ພາຍໜ້າບໍ່ຫຼຽວ ກໍບໍ່ນັບ----------ເຖົ້າຄັນຄຽວສາມຊາວວ່່່າໝຸ່່່ມ ກໍບໍ່ນັບ

ຫຼານສອນປູ່ (ກາພຍ໌ (໓)

ຫຼານສອນປູ່ (ກາພຍ໌ (໓)

ຂອງໝູ່່່ນີ້ຄົນເຖົ້າຢ່່່າທໍາ---------------ຫຼານບໍ່ຢໍາເຫຕເຖົ້າຜິດຮີດ

ຮີດຜູ້ເຖົ້າມີແທ້ບໍ່ຫຼາຍ-----------------ອທິບາຍຫຼານຈໍາຈື່ໄດ້

ໃຫ້ຜູ້ເຖົ້າຊວນລູກຊວນຫຼານ----------ຊວນກິນທານທໍາບຸນຢ່່າຄ້ານ ຊວນລູກບ້ານໃສ່່ບາຕຊູ່ວັນ------------ຊວນລູກຫຼານຟັງທັມຢ່່າຂາດ ໃຫ້ສລາດຫົນແຫ່່ງທາງຂຸນ-----------ໃຈເປັນບຸນເມຕຕາແຜ່່ກວ້າງ ຢ່່າອວດອ້າງຍ້ອງວ່່າຕົວດີ-------------ຜູ້ກະດັດຍັງມີບໍ່ໄຮ້ ຜູ້ກະດໍ້ມີມາກເຫຼືອຫຼາຍ---------------ຄົນທັງເມືອງເຫຼືອຫຼາຍພາຍມາກ ຄໍາຮູ້ນີ້ບໍ່ສຸດກັບໃຜ--------------------ຫຼານຊິໄຂເປັນຄໍາບໍ່ບ່່ຽງ ຍັງທ່່ຽງແທ້ຕັ້ງແຕ່່ນິພພານ------------ຂອງກິນທານຫາມາຢ່່າຂາດ ບໍ່ປະມາຖໃນແກ້ວທັງສາມ------------ໝັ່ນໄຕ່່ຖາມການບຸນຢ່່າຄ້ານ ເຖົ້າຮ້າກບ້ານສິລຫ້າບໍ່ໄລ-------------ເຖົ້າໃຈໃສສັຕວ໌ເປັນບໍ່ຂ້າ ເຖົ້າບໍ່ບ້າລັກສິ່ງຂອງໃຜ---------------ຕາມວິສັຍເມັຍເພິ່ນເຖົ້າເວັ້ນ ບໍ່ກ່່າວຫຼິ້ນຄໍາລ່່າຍຄໍາພາງ-------------ເຖົ້າຮູ້ທາງສຸຣາບໍ່ເສພ ເຖົ້າຮູ້ຮີດບໍ່ຈ່່າຍເງິນແດງ--------------ເຖົ້າຮູ້ຄອງບໍ່ແປງເງິນດ້ວງ ເຖົ້າໃຈກວ້່າງບໍ່ເຫັນແກ່່ມີ--------------ເຖົ້າໃຈດີຢໍາຄໍາປາກເວົ້າ ເຖົ້າສຸພາພເຕືອນລູກເຕືອນຫຼານ--------ໃຫ້ກິນທານຖືສິລຕັກບາຕ ເຖົ້າສລາດເຂົ້າວັດຟັງທັມ--------------ເຫັນພຣະສົງຄ໌ຍໍມືນົບໄຫວ້ ເຖົ້າຮູ້ຮີດບໍ່ໃຫ້ຮີດໝອງ----------------ເຖົ້າຮູ້ຄອງບໍ່ໃຫ້ຄອງເສົ້າ ຕາມຫຼານເວົ້າມາແລ້ວແມ່່ນຄອງ--------ຫຼານຜິປອງນົບຢໍາປານແກ້ວ ຫຼານຮູ້ແລ້ວຂາບໄຫວ້ບູຊາ-------------ຂໍສົມມາວ່່າຕາວ່່າປູ່່ ບໍ່ລົບຫຼູ່່ຍົກໄວ້ເທັງຫົວ------------------ຫຼານບໍ່ຕົວະນົບຫາຊູ່່ມື້

ຫຼານບໍ່ດື້ຍົກໃຫ້ເປັນຄຣູ----------------ຫຼານອີດູແຕ່່ຄົນພາຍໜ້າ ໃຈຫຍາບຊ້າຈົນເຖົ້າຈົນຕາຍ-----------ບາດລາວຕາຍຄົນດຽວເຄົ້າເມົ້າ ຫາຜູ້ເວົ້ານໍາກົ້ນບໍ່ມີ--------------------ອເວຈີເປັນເຮືອນບໍ່ພົ້ນ ເຫຕໂລພລົ້ນໃຈຫຍາບສາມານ---------ເຮົາຜູ້ຫຼານເກີດມາພາຍຊ້ອຍ ຍັງໝຸ່່ມນ້ອຍຄວາມຮູ້ບໍ່ຫຼາຍ------------ເຫັນມີໃນທັມຂອງພຣະເຈົ້າ ເຖົ້າເກົ່າເວົ້າປາງນັ້ນສືບມາ-------------ສາສນາລ່່ວງໄປພາຍໜ້າ ມາຮອດເທົ້າສັກຣາຊສອງພັນ-----------ຄອງພຣະສົງຄ໌ຍັງຄົງທັດທ່່ຽງ ບໍ່ບ່່ຽງຖ້ອຍຕັ້ງຕໍ່ນິພພານ----------------ຝູງຄົນມາຣເກີດມາຜ່່າທ່່ອງ ທ່່ອງໜຶ່ງນັ້ນມີແຕ່່ບຸນຄຸນ----------------ໃຜເປັນຂຸນມີໃຈສລາດ ພຣະບາທເຈົ້າອົງຄ໌ຢູ່່ສເວີຍເມືອງ--------ຄໍາແຄ້ນເຄືອງມີໃຈຮັກໄພ່່ ເຂົາຝູງນັ້ນຍັງມາກໜັກໜາ--------------ໃນໂລກາເງິນຄໍາບໍ່ໄຮ້ ໃຕ້ລຸ່່ມຟ້າສຸຂລ້ວນຊູ່່ເມືອງ---------------ຄໍາແຄ້ນເຄືອງບໍ່ມີສັກຫຍາດ ພຣະບາທໄທ້ໄວ້ເທສນາ-----------------ສາສນາລ່່ວງກາຍໄປໜ້າ ນ້ອຍບໍ່ຊ້າມາຮອດສາມພັນ---------------ຝູງຄົນບຸນເກີດມາມີນ້ອຍ ຄົນບາບນັ້ນມີມາກຫຼວງຫຼາຍ-------------ທັງຍິງຊາຍດັ່ງດຽວກັນນັ້ນ ໃຈເຂົາສັ້ນກີ້ວໂກທໂກທາ---------------ເທວະດາລົງມາຈາກຟ້າ ນັບອ່່ານໄດ້ສູນແປດໝື່ນປາຍ------------ລົງມາຢາຍຄວາມຮັກຢ້ຽມຍໍ່ ມາສັບສໍ່ແຈ້ງເຍື່ອງຝູງຄົນ----------------ມາບັນດົນຝູງຄົນໃນໂລກ ໃຫ້ໂລພລ້ຽວປີ່ນແປ້ໄປມາ----------------ທັງເສນາຂຸນກວານນ້ອຍໃຫຍ່່່ ທັງຂ້າໄພ່່ຝູງໝູ່່ຊາວເມືອງ----------------ທັງຜ້າເຫຼືອງດາບົສນັກບວຊ ໃຈຊວດພົ້ນລະຮີດລະຄອງ----------------ເທວີຮອງກະສັຕເຈົ້າຟ້າ ໃຈເກັ່ງກ້າທໍາບາບທຸກຄົນ-----------------ໃຜໃຈບຸນບັງເກີດທຸກຂ໌ໄຮ້ ໃຜທໍາບາບບັງເກີດມັ່ງມີ-------------------ເປັນເສດຖີເງິນຄໍາບໍ່ໄຮ້ ໄດ້ຂ້ອຍຂ້າຊ້າງມ້າມາກຫຼາຍ--------------ທັງຍິງຊາຍດັ່ງດຽວກັນນັ້ນ ໃຜເປັນຂຸນໃຈບຸນນັກປາຊຍ໌---------------ໃຈສລາດຕັ້ງແຕ່່ເວລາ ເທວະດາຝູງມາຣມີນ້ອຍ-------------------ຕາຍຈາກຊາຕນີ້ຂຶ້ນສູ່່ສວັຣຄ໌ ທັງອິນທາໂມທະນາພໍ່າພ້ອມ---------------ມານັ່ງລ້ອມນາງຟ້າໝື່ນຄົນ ອຸປະຊົນຝູງເຂົາທໍາບາບ-------------------ຕາຍຈາກຊາຕໄປສູ່່ອເວຈີ ໃນແສນປີທຸກຂ໌ຢູ່່່ບໍ່ແລ້ວ-------------------ພຣະແກ່່ນແກ້ວຕົນຊື່ເມຕໄຕຣ

ຫຼານສອນປູ່ (ກາພຍ໌ (໔)

ຫຼານສອນປູ່ (ກາພຍ໌ (໔)

ລົງມາຕຣັສໂຜດຄົນໃນໂລກ---------------ພຣະບໍ່ໂຜດເຂົາໄດ້ດີຫຼີ

ຫຼານບໍ່ມີມົວເມົາທໍາບາບ-------------------ເກີດຊາຕນີ້ເວຣຫາກຈໍາເປັນ ເວຣແຕ່່ຫຼັງມາທັນຊາຕນີ້-------------------ອົດຢູ່ໜີ້ນໍາໝູ່່ຄົນມາຣ ໃຈເຮົາຫຼານຍັງຄົງທັດທ່່ຽງ-----------------ໃຈທ່່ຽງແທ້ຕັ້ງຕໍ່ນິພພານ ຫຼານເປັນຂຸນທໍາໃຈແຜ່່ກວ້າງ---------------ບໍ່ອວດອ້າງເວົ້າວ່່າໃຜດີ ໃນຂັນຕິຫຼານພຽນເອົາໄວ້------------------ຄຶດຊອກໃຊ້ສິລຫ້າບໍ່ໄລ ໃນສຖານມິຈສາຈາຣເປັນບາບ--------------ຫຼານຜາບແພ້ຝູງໝູ່່ຕັນຫາ ທັງສຸຣາມຸສາຕົວະລ່່າຍ---------------------ອທິນນາຝູງໃດເປັນບາບ ຫຼານຫຼີກໄດ້ຝູງນັ້ນຊູ່່ອັນ--------------------ອັສຈັຣຍ໌ແຕ່່ກາລເຈົ້າຟ້າ ນ້ອຍບໍ່ຊ້າຈັກຂ້າຈັກຕີ----------------------ຝູງນາຍເຂົາປາກດີບໍ່ໄດ້ ຄຶດຖີ່ແທ້ຝູງໝູ່່ທໍາກາຣ---------------------ນ້ອຍບໍ່ນານຈັກມາເຊົາຍັ້ງ ກັ້ງບໍ່ໄດ້ຈັກໝູ່ຈັກຄົນ-----------------------ຝູງຄົນມີທາສີສິນໄຖ່່ ຍັງໄຄ່່ໄດ້ເອົາວຽກກາຣຕົນ------------------ອຸປະຊົນເຂົາໄດ້ເປັນໃຫຍ່່ ຝູງໝູ່່ໄພ່່ເຂົາໄດ້ເປັນກວານ-----------------ງົວຄວາຍແພງກວ່່າຊ້າງກວ່່າມ້າ ຂ້າແພງກວ່່າບ່່າວກວ່່ານາງ-----------------ຄົນສາມານມັກຮູ້ປາກກ້ຽງ ພຣະບາທລ້ຽງເຂົາໄວ້ວ່່າດີ------------------ຝູງຄົນມີເປັນໃຈນັກປາຊຍ໌ ໃຈສລາດຮູ້ຮີດຄອງເມືອງ-------------------ພຣະບຸນເຮືອງບໍໍ່ມີປາກເວົ້າ ຝູງຄົນເຖົ້າທ່່ານບໍ່ກູນາ----------------------ຝູງໂກທາເປັນໃຈສາໂຫດ ພຣະໂຜດລ້ຽງເຂົານັ້ນຊູ່ຄົນ------------------ອຸປະຊົນຝູງມາຣຂົ່ມໄດ້ ພຣະແກ່່ນໄທ້ຍັງວ່່າເຂົາດີ-------------------ຊີຫຼວງຕາໄດ້ເປັນເຈົ້າວັດ ຄອງບໍ່ຄັ່ດມ້າງຮີດຄອງທັມ-------------------ຄົນພາລາທໍາກັມໃນເຂຕ ພຣະເທສໄວ້ພາຍຊ້ອຍສາສນາ---------------ຫຼານຈຶ່ງຫາຈື່ຈໍາເອົາໄວ້ ສອນແກ່່ນໄທ້ເຈົ້າປູ່ພາຍລຸນ------------------ໃຜເປັນຂຸນຮໍ່າເພິງໃຫ້ຮອດ ໃຜຄຶດຊອດແມ່່ນຍອດຄອງທັມ...

 

ສາສນາລ່່ວງກາຍໄປໜ້າ---------------------ນ້ອຍບໍ່ຊ້າຮອດສີ່ພັນປາຍ ຝູງພຣະສົງຄ໌ຄົນດີມີນ້ອຍ--------------------ຄົນຖ່່ອຍນັ້ນມີແທ້ມາກຫຼາຍ ຝູງຍິງຊາຍເກີດມາປາງນັ້ນ-------------------ອາຍຸສັ້ນຈິງແທ້ອີຫຼີ ຍິງສິບປີເອົາຊາຍນອນຊ້ອນ------------------ເປັນເຫຕຍ້ອນມາຣຫາກບັນດົລ ຝູງຄົນຊາຍເກີດມາແກ່່່ກ້າ--------------------ຕັ້ງແຕ່່່ຂ້າຕັ້ງແຕ່່່ຟັນກັນ ຝູງພຣະສົງຄ໌ອົງຄ໌ເປັນນັກບວຊ---------------ໃຈຊວດພົ້ນປີ້ນແປ່່່ໄປມາ ທັງເສນາວ່່າເປັນນັກປາຊຍ໌--------------------ຄຶດສລາດມ້າງຮີດຄອງເມືອງ ພຣະບຸນເຮືອງອົງຄ໌ເປັນເຈົ້າຟ້າ----------------ໃຈໂກທກ້າຕັ້ງແຕ່່່ເຣວກັນ ເວຣນໍາທັນຕັນຫາແກ່່່ກ້າ----------------------ຫຼານກັບນ້າປາງນັ້ນບໍ່ອາຍ ຝູງແມ່່່ນາຍເອົາຫຼານນອນຊ້ອນ---------------ເປັນເຫຕຮ້ອນປາງນັ້ນບໍ່ງາມ ຝູງຊາຍຮາມໃຈຊູເອື້ອຍອ້າຍ------------------ກັບນ້ອງນ້ອຍນອນສ້ວມຮ່່່ວມກັນ ສາສນາລ່່່ວງກາຍໄປໜ້າ----------------------ຕາບຕໍ່ເທົ້າເຂົ້າເຂຕຫ້າພັນ ພຣະເມຕໄຕຣລົງມາຜາຍໂຜດ-----------------ຄົນປາງນັ້ນຕັ້ງຢູ່່່ໃນທັມ ກະສັຕຣາບໍ່ທໍາໃຈບາບ------------------------ພຣະຜາບແພ້ມາຣຮ້າຍອ່່່ອນໂຍນ ໂສມະນາບໍ່ດີມີນ້ອຍ---------------------------ຕົນຖ່່່ອຍນັ້ນຍັກຂ໌ຂ້າກິນເສັຍ ໃຜເປັນເພັຍເກີດມາຮ່່່ວມເຈົ້າ-------------------ບຸນແຕ່່່ເຄົ້າປາງກ່່່ອນນໍາມາ ໃນໂລກາຄົນເຮົາບໍ່ຮ້າຍ------------------------ກາພຍ໌ອັນນີ້ແມ່່່ນນັກປາຊຍ໌ຫາ ແກ້ວດວງຕາ ຢູ່ເມືອງລ້ານຊ້າງ---------------ຫາກາພຍ໌ອ້າງສອນນ້ອຍລູກຫຼານ ເອີ້ນຄໍາຂານວ່່່າ ຫຼານສອນປູ່-----------------ເປັນຮ່່່ອມຮູ້ຄົນຢູ່່່ພາຍລຸນ ເປັນຂຸນກວານສືບເມື່ອພາຍໜ້າ-----------------ບໍ່ຮູ້ຫຼ້າໃຜເກີດລຸນຫຼັງ ບຸນໃຜຍັງຫາກໄດ້ເປັນໃຫຍ່່່--------------------ໃຫ້ຮັກໄພ່່່ຝູງໝູ່່່ວົງສາ ຮັກລຸງຕາອາວອາພີ່ນ້ອງ------------------------ໃຫ້ຄ່່່ອຍນ້ອມຫາເຈົ້າບັນດິຕ ຢ່່່າໃຫ້ຜິດຝູງຄົນນັກປາຊຍ໌---------------------ຢ່່່າປາກກ້າຂົ່ມທ່່່ານຍໍໂຕ ລູກຫຼານກູບຸນໃຜແກ່່່ກ້າ------------------------ເມື່ອພາຍໜ້າໃຫ້ຈື່ຈໍາເອົາ ໃຜພົບພໍ້ບຸນສ້າງກ່່່ອນມາ-----------------------ໂຍຕິກາບັັັັັັ້ນຄໍາຫຼານສອນປູ່່່