ວອນສາວ 2 ພີ່ນີ້ ອຸກອັ່ງເອົ້າ ແສນໂສກໃນມະໂນ ວັນທີ່ ໂສພາທຸກ ອັ່ງພະທັຍຝັນເພີ້ ນອນລະ ເມີເຖິງຫຼ້າ ຈັນທາບໍ່ໃສແຈ່ມ ຍາມເດືອນ ແຮມຫ່າງຊ້ອນ ນອນໄຫ້ຫ່ວງຫາ ສານນີ້ຊື່ວ່າ ອັກສອນໃຊ້ ບັນລະຍາຍເຊັນສົ່ງ ເພື່ອປະ ສົງຂ່າວຂໍ້ ຂໍຊ້ອນຮ່ວມພະມັຍ ກໍ່ຈຶ່ງ ແປງສານໃຊ້ ໄຂຜຍາແຕ້ມແຕ່ງ ມາ ສແດງຕໍ່ນ້ອງ ຍາມຂ້ອງຄັ່ງກະຫາຍ ວ່າໂອນໍ... ເຈົ້າຜູ້ ຈັນທະນາເນື້ອ ແກ້ມອ່ອນໆລະມັຍຜີວ ຮຽມເອີ້ຍ ຂໍໃຫ້ ແຍງຍວງເຖິງ ບ່າວພີ່ຊາຍປາງນີ້ ເຈົ້າຜູ້ຈັນ ທະຈອນແຈ້ງ ແປງໃຈສົມສວາດ ນັບແຕ່ ພໍ້ພົບນ້ອງ ບໍ່ມີມື້ຊິລ່າຍລືມ ໄດ້ແລ້ວ ແນວວ່າ ໃນມະໂນອ້າຍ ທະລາຍລົງລົ້ມທ່າວ ສາວໝື່ນ ແສນນັ່ງລ້ອມ ບໍ່ປານນ້ອງຜູ້ຢູ່ໄກ ພີ່ຈິ່ງ ລິຂິດໄວ້ ໝາຍຂອດພມັຍຮັກ ຂໍໃຫ້ ກູນາຜາຍ ໂຜດຮຽມຍາມແຄ້ນ ແມ່ນຊິ ຂັງມະໂນໄວ້ ອົກຊາຍຊິພັງມຸ່ນ ເອົາແຫຼ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ ປຸນແຕ່ງແຕ້ມ ກອນແກ້ຂ່າວສານ ອາຖິ ຖານວອນໄຫວ້ ສລອງໃຈພ້ອມພ່ຳ ຫຼິງລ່ຳ ສານສອດຮູ້ ປູແຈ້ງແປ່ງສນອງ ພີ່ພ່ອງ ກັດພ່ອງກຸ້ມ ຄຸ້ມຄ່ວງທວງຖອງ ວ່າຊິ ປອງເອົາອວນ ມ່ອມພະນາງນອນຊ້ອນ ຂໍໃຫ້ ດວງສມອນກ້ຽວ ກົມກຽວຮັກຮໍ່ ຂໍໃຫ້ ແລລ່ຳສົ້ນ ຕົນອ້າຍຜູ້ຢູ່ດຽວ ພີ່ນີ້ ຫວັງກອດກ້ຽວ ຜະກາຍກອດກອນກວມ ຜິວ່າ ສົມຄວາມໝາຍ ຊິຊື່ນຊົມສົມຕັ້ງ ພີ່ຊິ ພຽນສົມສ້າງ ສະພານທອງທຽວໄຕ່ ສອງຝ່າຍກ້ຳ ໃຫ້ເປັນແປ້ນແຜ່ນດຽວ ເຈົ້າຜູ້ ສີສະລຽວສ້ອຍ ຍອຍຜົມດຳໃຫ້ນຳເຫຼື່ອມ ຮຽມກະ ຕັ້ງຕໍ່ໄທ້ ໝາຍໝັ້ນຊົ່ວຊີວັງ ຂັນຊິ ອາສາຕັ້ງ ຫວັງຖະຫວາຍເດັດດ່ຽວ ທຽວມາ ປອງສູ່ສ້ອນ ສິນສ້ອຍຊ່ອຍປອງ ໝາຍຮັກນ້ອງ ນົມນານສຸດຊົ່ວ ຈິງແລ້ວ ມົວຮັກເຈົ້າ ຈົນເຖົ້າແກ່ກາຍ ຜັດແຕ່ໄດ້ ກາຍເກີດເປັນມະນຸດ ມານີ້ ພີ່ບໍ່ ທັນເຄີຍຮັກ ຜູ່ໃດສເມີນ້ອງ ຜັດແຕ່ ຄອງຕົນສ້າງ ໃນປາງເມືອງລຸ່ມ ບໍ່ເຄີຍ ຝັກໄຝ່ຝັ້ນ ກະສັນດີ້ນຕໍ່ຜູ່ໃດ ໄດ້ມາ ພົບນາດນ້ອງ ລະເມີປ່ວງຫຼົງໄຫຼ ຂໍແກ່ ສາຍໃຈຄໍ ຮ່ຳຄະນິງຫວນຮູ້ ເຈົ້າຜູ້ ບຸນຊູຊົ້ນ ມົນພະທັຍພິທູນເທດ ອົດເຈົ້າ ຜາຍຜໍ່ຍ້ຽມ ກະແສສິ້ງສ່ວນສານ ພີ່ທ້ອນ
ອ້າຍນີ້ ຮັກແຕ່ນ້ອງ ຄອງຮັກປະຈັກຫາ ບໍ່ໄດ້ ສົມໃຈສາ ແມ່ນຊິມໍຣະນາມ້ຽນ ອົດສາ ສົງສານຖ້ອນ ສາຍສມອນທຽມອາດ ສົງສານ ຊາດກ່ຳພ້າ ມາເວົ້າໜ່ຽວວອນ ພັດແຕ່ ຈອນຈວບນ້ອງ ພານພົບຈອມຂວັນ ຄືຈັ່ງ ກາດຳພົບ ຈວບນາງລຸນນ້ອຍ ອັນວ່າ ສົມເສລາສ້ອຍ ນາງລຸນຜັດຮັກຮໍ່ ກາດຳນໍ້ ຍັງໄດ້ ເກາະກອດກ້ຽວ ຜະສົມຝັ້ນຮ່ວມກັນ ເບິ່ງແຕ່ ເງາະຮູບຮ້າຍ ໃບ້ບ້າກະທາຊາຍ ຍັງໄດ້ ຊົມແຊມສອງ ຣົຈຈະນານາງນ້ອຍ ຂໍໃຫ້ສົມ ສະເລົາສ້ອຍ ພິຈານໃຈແຈ້ງແຈບ ເບິ່ງຖ້ອນ ຢ່າຄອນ ຄວນຮັກໃຫ້ ຮາມຮ້າງເຄິ່ງທາງ ໂອນໍ... ຂໍໃຫ້ ກົກກອດກ້ຽວ ກ້ານກ່າຍກອນກະວັດ ຍາມເມື່ອ ສອງເຮົາພັດ ພາກແຮມຮາມຮ້າງ ຢ່າໄດ້ ຈາງໃຈສິ້ນ ພຣະອິນທາໃຫ້ແປງປ່ອງ ຂໍໃຫ້ ຊັກຈ່ອງນ້າວ ເຮົາໃຫ້ຮ່ວມກັນ ພັນທະ ນັງນຳນ້ອງ ຕົງທ່ຽງເປັນສັຈ ຂໍໃຫ້ ສາຍແນນຊັກ ຮ່ວມສອງສເນຊ້ອນ ພີ່ມາ ວອນວານຫຼ້າ ນາງແພງທຽມພ່າງ ມາຢູ່ ເນົາແນບຂ້າງ ຕຽງມຸ້ງມ່ານດຽວ ເຈົ້າຜູ່ ສີສລຽວສ້ອຍ ສເມີພົມພຽນແຕ່ງ ພີ່ເອີ້ຍ ອ້າຍໄຄ່ ຂໍຂອດໝັ້ນ ນຳນ້ອງຊົ່ວຊີວັງ ທາງພີ່ ຫວັງສົມສ້າງ ສເນທາງປອງປູກ ທຸກຄອບ ມາບໍ່ໄດ້ ກົວນ້ອງບໍ່ວ່ານຳ ອ້າຍນີ້ ຮັກຍິ່ງລ້ຳ ສເມີຫິນຖົມແຜ່ນ ແມ່ນບໍ່ ສົມເພດອ້າຍ ອິດູໜ້າຫຸ່ນຮອຍ ຢ້ານແຕ່ ເຫຼືອແຮງອ້າຍ ໃຈຊາຍຊິມາມຸ່ນ ທະລາຍແຫຼ່ວ ຂໍໃຫ້ ນ້ອງອຸ່ນຫຼ້າ ນາງນ້ອງຊ່ອຍປອງ ແນ່ຖ້ອນ ໂອນໍ້... ອ້າຍນີ້... ປຽບດັ່ງ ນາວານ້ອຍ ລອຍນະທີກາງແກ່ງ ມີແຕ່ ຟອງຟາດເຕື້ອງ ຊິຈົມຈ້ອຽເຄິ່ງວັງ ຂໍໃຫ້ ນົງນາງນ້ອຍ ຄອຍດູຍາມຍອບ ຕ້ານຕອບຖ້ອຍ ຜະອວນອ້າຍຜູ້ຢູ່ຄອຍ ແຍງໄປ ກ້ຳຝ່າຍບ້ານ ພູມຖິ່ນດິນສະຖິດ ອົດໃຫ້ ຍໍແຍງຄິດ ໄຄ່ກະແສສານອ້າຍ ຢ່າໃຫ້ ສູນເສັຽຊ້ຳ ຮາມຊົມສາຍສວາດ ຂາດສັມ ພັນກັ່ນກ້ອຍ ສວອຍລົ້ມທົ່ວສຖານ ນາງຜູ້ ຈັນເພັນແຈ້ງ ປຸນນະມີເພັງພາດ ແມ່ນຊິ ລຳບາກບ້າງ ຢ່າລືມໂຕ້ຕອບສານ ນັ້ນເນີ້