ພິທີເສັ້ນສວງ ການສັນລະເສີນ ອ້ອນວອນ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກເທວະ ໄດ້ມີ ພິທີງ່າຍໆ ແຕ່ຕໍ່ມາ ໄດ້ເຫັນວ່າ ການສູດ ອ້ອນວອນ ແລະ ການເສັ້ນສວງ ບູຊາ ຈະຕ້ອງ ສຳເຣັດໄດ້ ກໍ່ດ້ວຽອາສັຍ ຄວາມຮູ້ພິເສດ ຜູ້ມີ ຄວາມຮູ້ ພິເສດນີ້ ເອີ້ນວ່າ “ພາມ” ຫຼື “ພຣາມມັນ” ຫຼື “ພຣາມັນ” ກົງກັບຄຳວ່າ “ຟລາເມັນ ( Plamen ) ໃນພາສາ ລາຕິນຊຶ່ງ ແປວ່າ ຜູ້ກະທຳ ກິດໃນພິທີ ກໍ່ຄື ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ໃນວິຊາ ອ້ອນວອນ ແລະເສັ້ນສວງ ບູຊາເທວະ ຂອງຊາວ ອາຣະຍັນ ນັ້ນເອງ. ພິທີເສັ້ນສວງນັ້ນ ມີດັ່ງນີ້: ເອົາອາຫານ ວາງໄວ້ພື້ນດິນ ເພື່ອໃຫ້ເທວະດາ ລົງມາສເວີຽ. ຄັນຕໍ່ມາ ການເສັ້ນສວງ ບູຊາ ກໍ່ ຈະເຣີນຂື້ນ ຈະຕ້ອງ ມີວິທີ ທຳເປັນ ພິທີ ພິເສດຂຶ້ນ ດ້ວຽເຫຕວ່າ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ພິເສດ ໃນວິຊານີ້ ເປັນນັກບວດ ຈຶ່ງມີໂອກາດ ຮິນຕອງ ຫາເຣື່ອງ ຕື່ມເຕີມ ເສີມແຊກຂຶ້ນ ຈົນວິຈິດ ພິສສະດານ ຂຶ້ນໄປ. (ອ່ານຕໍ່ ໜ້າ "ການນັບຖື ບັນພະບູຣຸດ")