ພຣະພົມ ໃນຕອນສຸດທ້າຍ ຂອງສມັຍພຣະເວດ ນີ້ເອງ ພວກພຣາມ ໄດ້ສ້າງ ພຣະເຈົ້າ ຂຶ້ນມາອີກ ອົງນຶ່ງ ເພາະຄົນ ກຳລັງ ເບື່ອໜ່າຍ ພຣະອິນ ຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກ ການກະທຳ ຂອງພຣະອິນເອງ ໄປມີຊູ້ ແມ້ກະທັ້ງ ເມັຍພຣະລືສີ ຂີ້ເຫຼົ້າ ເມົາຢາ ຮຽກຫາແຕ່ ນ້ຳໂສມ ສເມີ ແລະການສົງຄາມ ກໍມັກ ຈະເສັຍໄຊ ຢູ່ເລື້ອຍໆ ດັ່ງນັ້ນ ພວກພຣາມ ຈຶ່ງຫາທາງ ສ້າງເທພເຈົ້າ ຂຶ້ນມາອີກ ເພື່ອໃຫ້ມີ ຖານະສູງ ກວ່າພຣະອິນ ຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ຊື່ວ່າ ພຣະພຣົມ ແລະໄດ້ບອກຕື່ມ ອີກວ່າ ພຣະພຣົມນີ້ ເປັນປະຖົມບູຣຸດ ຂອງພຣາມ ການສ້າງ ພຣະພຣົມ ຂຶ້ນນັ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ມີປັນຫາເຣື່ອງ ລູກເມັຽອີກ ຈຶ່ງສ້າງວ່າ ພຣະພຣົມ ບໍ່ມີຕົນຕົວ ເປັນແຕ່ພຽງ ນາມະທັມ ຊື່ໆ ເມື່ອພຣະພຣົມ ເກີດມາ ສູ່ໂລກແລ້ວ ກໍໄດ້ສ້າງ ໂລກໃໝ່ ໂດຍກ່າວວ່າ ທັມມະປາກົດ ຢູ່ໃນ ໂລກນີ້ແລ້ວ ທັມມະນັ້ນ ເປັນຂອງ ບໍ່ມີເນື້ອ ມີຕົວ ທັມມະທັງປວງ ປະສົມກັນ ເຂົ້າເປັນໄຂ່ ໄຂ່ນີ້ເປັນກ້ອນ ລອຍຢູ່ ໃນຈັກກະວານນີ້ ໄດ້ໝື່ນກັປ ຈຶ່ງແຕກອອກ ເປັນສອງຊີກ ຊີກເທິງ ເປັນທ້ອງຟ້າ ຊີກລຸ່ມ ເປັນໂລກມນຸສ ພຣະພຣົມ ບັນດານ ໃຫ້ມີສວັນ ສ້າງສິ່ງ ທັງປວງ ທຳອິດ ສ້າງໃຫ້ມີ ໄຟ ນ້ຳ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ດິນຊຸ່ມຊື່ນ ຈຶ່ງເກີດ ງອກງາມ ຂຶ້ນເປັນຫ້ວຍ ມີພືດພັນ ທັນຍາຫານ ເກີດຂຶ້ນ ມີຕົ້ນໄມ້ ມີສັດເກີດຂຶ້ນ ຈຶ່ງມີ ມນຸສເກີດຂຶ້ນ ໃນໝູ່ມນຸສນັ້ນ ມີຜູ້ນຶ່ງເປັນລູກພຣະອາທິຕ ເກີດຂຶ້ນມາ ເປັນພຣະເຈົ້າແຜ່ນດິນ ໂລກທີ່ພຣະອິນ ເອົາເສົາໄມ້ ຄ້ຳຫຼັງຄາໄວ້ ກໍເລີຍ ໝົດໄປເອງ ຍັງແຕ່ໂລກ ທີ່ພຣະພຣົມສ້າງຂຶ້ນ ດ້ວຍໄຂ່ ໃຫ້ພວກເຮົາ ອາສັຍຢູ່ ເທົ້າທຸກວັນນີ້. ວັນນະ 4 ໃນສມັຍພຣະເວດນີ້ ໄດ້ມີສິ່ງສຳຄັນເກີດຂຶ້ນຄື ວັນນະ ວັນນະແປວ່າສີ ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຊາວອາຣະຍັນ ຊຶ່ງເປັນພວກຜີວຂາວ ທີ່ອົບຍົພເຂົ້າມາໃໝ່ ແລະພວກເຈົ້າຂອງຖິ່ນຄື ທັສຍຸຜີວດຳ ພວກຜີວຂາວເປັນນາຍ ທັສຍຸເປັນຂ້ອຍຂ້າ. ຄວາມຮູ້ສຶກຂັ້ນຕົ້ນກໍແມ່ນເຣື່ອງຜີວກ່ອນ ແລ້ວກໍແບ່ງຊັ້ນກັນກ່ອນ ພາຍລຸນມາ ຈຶ່ງມີກົດເກນກັນຂຶ້ນ ໃນທີ່ສຸດ ກໍແບ່ງເປັນ (4)ສີ່ຊັ້ນ : ກະສັດ ພຣາມ ແພດ ສູດ ກະສັດ ກະສັດແປວ່ານັກຣົບ ມີໜ້າທີ່ໃນການຂຍາຍ ແລະຮັກສາເຂດນ້ຳດິນແດນ ຖືວ່າຕົນສືບເຊື້ອສາຍມາຈາກ ພຣະອາທິຕ ຄືພຣະສາວິດຕຣີ ຖືກັນມາແບບນີ້ ຈົນເຖິງສມັຍພຸທການ ພຣະນາມຂອງ ພຣະພຸທເຈົ້າ ທີ່ວ່າ ໂຄຕະມະ ແປວ່າ ພຣະອາທິຕ ເມື່ອທ່ຽງວັນ. ພຣາມ ພຣາມເປັນໃຫຽ່ໃນທາງສາສນາ ແລະບໍ່ຍອມວ່າຖານະຂອງຕົນ ຕ່ຳກວ່າກະສັດ ໂດຽທີ່ວັນນະຂອງພຣາມ ເປັນຕົ້ນຂອງສັງຄົມຊັ້ນນຶ່ງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສົມບູນ ຕ້ອງທຳພິທີບວດອີກ ຈຶ່ງຈະເປັນພຣາມແທ້. ສນັ້ນ ພຣາມຈຶ່ງມີຊື່ວ່າ ທິຊາຊາດ ແປວ່າຜູ້ເກີດສອງເທື່ອ. ແພດ ແພດແປວ່າ ພໍ່ຄ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍສເພາະແຕ່ພໍ່ຄ້າຢ່າງດຽວ ພໍ່ນາ ຜູ້ມີວິຊາຊີບອື່ນໆ ນອກຈາກໃຊ້ແຮງງານ ກໍຈັດເປັນພວກ ແພດ ທັງໝົດ. ສູດ ສູດຄືພວກຮັບຈ້າງ ເຊັ່ນພວກກັມມະກອນ ຄືຜູ້ປະກອບຫ້ອງກັມ ເຊັ່ນ ພວກຕ່ຳສາດ ຕັດຜົມ ປັ້ນໝໍ້ ຕ່ຳຫູກ ຊ່າງໄມ້ ຈັດເປັນພວກສູດທັງນັ້ນ, ຈັດເປັນພວກ ຫິນະຊາດທັງໝົດ. ວັນນະສູງ ກັບ ວັນນະຕ່ຳ ຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ ຣັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັນ ຫຼືຈະສົມສູ່ຢູ່ກັນ ເໝືອນສາມີ ພັລຍາບໍ່ໄດ້. ຖ້າພວກວັນນະສູງ ກັບ ວັນນະຕ່ຳສົມສູ່ກັນ ລູກອອກມາເປັນກັມຂອງລູກທີ່ສຸດ ຮຽກວ່າ ຈັນທານ ຫຼືຈັນດານ ຕ່ຳກວ່າ ວັນນະສູດອີກ. (ອ່ານຕໍ່ ໜ້າ "ສມັຍພຣາມນະ")