HyperThyroidism

ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ)

 

ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ) ແມ່ນອາການຊນິດນຶ່ງ ຊຶ່ງພົກຜລິດນ້ຳໜຽງ ໄດ້ຜລິດນ້ຳໜຽງ (Thyroid hormone) ອອກມາ ໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຮ່າງກາຍ ເກີນຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການ (ຫຼາຽໂພດ). ອາການດັ່ງກ່າວນີ້ ພາສາສາກົນຮຽກວ່າ: "overactive thyroid."

The thyroid gland, a part of the endocrine (hormone) system, plays a major role in regulating the body's metabolism.

 

ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ) ເຮັດໃຫ້ມີອາການ ດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້ ເປັນຕົ້ນ:

 

Endocrine glands release hormones (chemical messengers) into the bloodstream to be transported to various organs and tissues throughout the body. For instance, the pancreas secretes insulin, which allows the body to regulate levels of sugar in the blood. The thyroid gets instructions from the pituitary to secrete hormones which determine the pace of chemical activity in the body (the more hormone in the bloodstream, the faster the chemical activity; the less hormone, the slower the activity).

 • ຈິດໃຈບໍ່ໜັ້ນບໍ່ທ່ຽງ ເປັນກະວົນກະວາຽ ຍາກທີຈະຣະງັບ ຍັບຍັ້ງທາງຈິດໃຈ.
 • ເມື່ອຽ ອ່ອນເພັຽ.
 • ທຽວໄປເລື້ອຽໆ ທາງອາຈົມ.
 • ເຕີບໂຕຂອງຄໍໜຽງ ນະທີ່ບໍຣິເວນລຳຄໍ ( Goiter (visibly enlarged thyroid gland) or thyroid nodules )
 • ອອກຮ້ອນໃນ.
 • ກິນເຂົ້າລຳ ນ້ຳແຊບ ກົ່ວເດີມ.
 • ມີຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມຕຶງຄຽດ ຢູ່ສເມີ.
 • ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ ເປັນປົກກະຕິ. (ຜູ້ຍິງ)
 • ເປັນປະສາດ ກະວົນກະວາຽ.
 • ຂາດການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.
 • ນ້ຳໜັກຂອງຮ່າງກາຽ ລຸດລົງ

 

ນອກຈາກນັ້ນ ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ) ຍັງສາມາດ ມີອາການອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນ:

 

A goiter is a swelling in the neck due to an enlarged thyroid gland. The size may range from a single small nodule to a large neck lump. The swollen thyroid can put pressure on the windpipe and esophagus which can cause a cough, wheezing, breathing difficulties or swallowing difficulties. A goiter only needs to be treated if it is causing symptoms.

 • ນົມຈະໃຂ່ຂຶ້ນ (ຜູ້ຊາຽ)
 • ໜຽວຕົນໜຽວໂຕ.
 • ມັກຈະເຈັບທ້ອງ ໄປອາຈົມຢູ່ຕລອດ.
 • ຜົມຫຼົ່ນ
 • ມືສັ່ນ
 • ອ່ອນເພັຽ
 • ຄວາມດັນຂອງເລືອດສູງ High blood pressure
 • ມີອາການຄັນຄາຽ ໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ.
 • ການຂາດໆເຂີນໆ ປະຈຳເດືອນ (ຜູ້ຍິງ)
 • ອາຈຽນ, ຂະຍະຂະແຫຍງ. ປວດຮາກ
 • ຊີບກະຈອນ ເຕັ້ນແຮງ ໄວ ແລະ ບໍ່ສມ່ຳສເມີ.
 • ຕາສວດອອກມາ Protruding eyes (exophthalmos)
 • ຫົວໃຈ ເຕັ້ນແຮງ ໄວ ແລະ ບໍ່ສມ່ຳສເມີ.
 • ໃບໜ້າແດງ ແລະ ອອກຮ້ອນໃນ
 • ນອນຫຼັບຍາກ.

ວິທີ ຮັກສາແລະປິ່ນປົວ

ການປິ່ນປົວ ບົວຣະບັດ ຂອງ ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ) ນີ້ ມັນກໍ່ແລ້ວແຕ່ ອາການ ຄວາມໜັກໜ່ວງ ແລະ ຮ້າຽແຮງ.

 

ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ) ນີ້ ໂດຽມາກ ມັກຈະຖືກ ຮັກສາແລະປິ່ນປົວ ດ້ວຽວິທີນຶ່ງວິທີດຽວ ຫຼືຫຼາຽວິທີ ດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້:

 

Although the thyroid gland releases the hormones which govern growth and metabolism, the brain (the pituitary and the hypothalamus) manages the release and the balance of the amount of hormones circulated.

 

 • ໃຊ້ຢາຕ້ານຕໍ່ອາການ ເປັນ ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ) Antithyroid medications.
 • ຮັກສາໂດຽ ການທຳລາຽ ຄໍໜຽງ ໂດຽໃຊ້ radiation ແລະ ຢຸດຢັ້ງ ໃນການຜລິດ ນ້ຳໜຽງ ທີ່ເກິນກວ່າຈຳນວນ Radioactive iodine (which destroys the thyroid and stops the excess production of hormones).
 • ການຜ່າຕັດ ເອົາຄໍຫອຽ ອອກ Surgery to remove the thyroid.

ຖ້າຄໍຫອຽຈຳເປັນຈະຕ້ອງຖືກເອົາອອກ ໂດຽວິທີການຜ່າຕັດ ຫຼື ດ້ວຽວິທີການທຳລາຽ ໂດຽ radiation ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ກິນຢາ ທີ່ໃຊ້ແທນ ນ້ຳໜຽງ thyroid hormone ໄປຕລອດຊີວິດ. ສຳຣັບ ວິທີການທີ່ໃຊ້ ຢາຕ້ານຕໍ່ອາການ ເປັນ ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ) ເປັນຕົ້ນວ່າ propranolol ໄດ້ຖືກນຳເອົາມາໃຊ້ໄດ້ ໃນບາງຊນິດ ຂອງພຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ (ຊຶ່ງມີອາການ ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ, ມີຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ຄວາມໃຈກະວັນກະວາຽ ຢູ່ສເມີ) ຈົນກວ່າ ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ) ນີ້ຈະຖືກຄວບຄຸມໄດ້.

 

ເຫຕການ

 

ພົກນ້ຳໜຽງ ແມ່ນອະໄວຍະວະ ສຳຄັນ ຂອງ ວິທຍາຣະບົບ "ສາຣະຄັດຫຼັ່ງ" (ຮໍ່ໂມ້ນ)(hormone). ພົກນ້ຳໜຽງນີ້ ສະຖິດຢູ່ ດ້ານໜ້າຂອງລຳຄໍ ໃຕ້ນ້ອຽນຶ່ງຂອງຫຼອດສຽງ. ພົກນ້ຳໜຽງ ໄດ້ຄັດຫຼັ່ງ ນ້ຳໜຽງຮໍ່ຳໂມ້ນ thyroxine (T4) ແລະ triiodothyronine (T3) ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ ຄວບຄຸມ ວິທີການແລະແນວທາງ ທີ່ "ແຊນລ໌" cell ຈະໃຊ້ພະລັງ ເອ່ເນີຈີ້ energy. ວິທີການຊນິດນີ້ຮຽກເປັນພາສາສາກົນວ່າ yourmetabolism.

 

ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ) ນີ້ເກີດຂື້ນໄດ້ ເມື່ອຍາມ ພົກນ້ຳໜຽງ ໄດ້ຄັດຫຼັ່ງນ້ຳໜຽງ ມາກຈົນເກີນໄປ ໃນຊ່ວງຣະຍະສັ້ນ (acute) ຫຼື້ ຊ່ວງຣະຍະຍາວ (chronic) ຂອງໂຣຄະພຍາດປະຈຳຕົວ. ຍັງມີໂຣຄ ແລະ ອາການ ຫຼາຽປະເພດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງດຽວກັນນີ້ ໂດຽມີ

 

 • ການໃຊ້ຢາ "iodine" ຫຼາຽໂພດ.
 • ເປັນໂຣຄ Graves disease ໂດຽສເພາະ ສ່ວນມາກມາຈາກ ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ).
 • ອອກຮ້ອນຮົນ (thyroiditis) ຂອງຄໍຫອຽ ເນື່ອງມາຈາກ ການອັກເສບພາຽໃນ ຫຼືຕົ້ນເຫດອື່ນໆ,
 • ການຂະຫຍາຽໂຕຂອງພົກນ້ຳໜຽງ.
 • ກິນຢາທີ່ໃຊ້ແທນ ນ້ຳໜຽງຮໍ່ໂມ້ນ ຫຼາຽໂພດ.
 • ເກີດກະດັນ ຢູ່ທີ່ "ຫຳ" (ຊາຽ) ຫຼືຮວຽໄຂ່ (ຍິງ).

 

ວິທີຕຣວດອາການ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ

ທາງວິຊາການແພດ ທາງການ ທົດສອບຄົ້ນຄວ້າ ແລະຕຣວດອາການ ຈະພົບເຫັນວ່າ ຄໍຫອຽຈະໃຂ່ ເຕີບໂຕ ເປັນໝາກກະດັນ ມີອາການກະວ໊ອກກະແວ໊ກ, ການທຳງານໝາກຫົວໃຈ ຈະເຕັ້ນແຮງແລະໄວ ຄວາມດັນຂອງເລືອດ ຈະສູງ.

 

Subclinical hyperthyroidism is a mild form of hyperthyroidism that is diagnosed by abnormal blood levels of thyroid hormones, often in the absence of any symptoms.

 

Blood tests are also done to measure levels of thyroid hormones.

 

 • TSH (thyroid stimulating hormone) level is usually low
 • T3 and free T4 levels are usually high

 

This disease may also affect the results of the following tests:

 

 • Cholesterol test
 • Glucose test
 • Radioactive iodine uptake
 • T3RU
 • Triglycerides
 • Vitamin B12 (in rare cases)

 

ສິ່ງທີ່ຄວນຈະທຳ Prognosis (prog-NO-sis)

ເຈົ້າຈະເຮັດຈັ່ງໃດ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປຈາກໄດ້ຮັບ ການທົດສອບ ແລະ ຕຣວດອາການເສັດສີ້ນລົງແລ້ວ. ເຣື້ອງນີ້ກໍ່ຂື້ນນຳຫຼາຽແນວ ຣວມທັງ ອາການແລະສຖານະການ, ຊນິດຂອງພຍາດ, ສຸກກະພາບຂອງຄົນປ່ວຽ ແລະ ພຍາດປະຈຳໂຕ ຂອງຄົນປ່ວຽ. ອັນນີ້ມັນຄ່ອນຂ້າງ ຈະເປັນໜ້າທີ່ ຂອງທາງການແພດ ທີ່ຈະກະເກດ ວາງແຜນ ໃນການປິ່ນປົວ ຕໍ່ໄປໃນຂ້າງໜ້າ.

 

ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ) ເປັນພຍາດທີ່ປິ່ນປົວໄດ້ ນ້ອຽໜັກນ້ອຽໜາ ທີ່ຈະເປັນອັນຕລາຍແກ່ຊີວິດ. ບາງກໍຣະນີ ກໍກັບກາຽຫາຽໄປເອງຊື່ໆ ກໍ່ມີ.

ພຍາດຄໍໜຽງ (ຊນິດເກີນຈຳນວນ) ທີ່ມາຈາກ Graves disease ໂດຽມາກ ມັກຈະຮ້າຽແຮງ ໄປຕາມເວລາຕໍ່ມາ. ມັນເຮັດໃຫ້ ກັບກາຽມີຄວາມສັບສົນ ຫຼາຽປະການ ບາງກໍຣະນີ ມັັກຈະຮ້າຽແຮງ ແລະ ທຳລາຽ ຄຸນນະພາບ ສຸກກະພາບ ຂອງຊີວິດອີດດ້ວຽ.

 

ວີທີປ້ອງກັນ ແລະ ການເວັ້ນຈາກ  Prevention

 

There are no known ways to prevent hyperthyroidism.

 

Complications

 

Thyroid crisis (storm), also called thyrotoxicosis, is a sudden worsening of hyperthyroidism symptoms that may occur with infection or stress. Fever, decreased mental alertness, and abdominal pain may occur. Immediate hospitalization is needed.

 

Other complications related to hyperthyroidism include:

 

 • Heart-related complications including:
  • Rapid heart rate
  • Congestive heart failure
  • Atrial fibrillation
 • Increased risk for osteoporosis, if hyperthyroidism is present for a long time
 • Surgery-related complications, including:
  • Scarring of the neck
  • Hoarseness due to nerve damage to the voice box
  • Low calcium level due to damage to the parathyroid glands (located near the thyroid gland)
 • Treatments for hypothyroidism, such as radioactive iodine, surgery, and medications to replace thyroid hormones can have complications.

 

When to contact a doctor

 

Call your health care provider if you have symptoms that could be caused by too much thyroid hormone production. Go to an emergency room or call the local emergency number (such as 911), if you have:

 

 • Change in consciousness
 • Dizziness
 • Rapid, irregular heartbeat

 

Call your health care provider if you are being treated for hyperthyroidism and you develop symptoms of underactive thyroid, including:

 

 • Depression
 • Mental and physical sluggishness
 • Weight gain

Conditions

 

 1. hypothyroidism
 2. graves disease
 3. diabetes mellitus
 4. pregnancy
 5. goiter
 6. generalized anxiety disorder
 7. thyroid diseases
 8. high blood pressure

 

Symptoms

 

 1. weight loss
 2. fatigue
 3. weight gain
 4. headache
 5. dizziness
 6. tremor
 7. fever
 8. diarrhea

Drugs

 

 1. thyroxine
 2. methimazole
 3. regular insulin
 4. hydrocortisone
 5. propylthiouracil
 6. propranolol
 7. epinephrine
 8. testosterone

ຄົ້ນຄວ້າແລະຮິບໂຮມໂດຽ: ຄຳຜາຽ ສຸດາລີ