ຍິງບໍ່ສົມຫວັງທາງເພສ

ຍິງບໍ່ສົມຫວັງທາງເພສ

Female Sexual Dysfunction (fsd)

 

ບັນຫາເພສ ໃນຜູ້ຊາຽທີ່ພົບເລື້ອຽ ເປັນເຣື່ອງຂອງການຫຼັ່ງໄວ ອະວັຍຍະວະເພສບໍ່ແຂງຕົວພໍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ທາງເພສລົດລົງ ແຕ່ສຳຫຼັບ ຜູ້ຍິງມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບເພສສັມພັນຫຼາຽຢ່າງເຊັ່ນ ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ທາງເພສ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການ ທາງເພສລົດລົງ ບໍ່ມີອາຣົມເວລາຖືກກະຕຸ້ນທາງເພສ ຮູ້ສຶກອຶກອັດເວລາມີເພສສັມພັນ ຫຼືບໍ່ເຖີງຈຸດສຸດຍອດເຫຼົ່ານີ້ ເປັນກຸ່ມທີ່ຮຽກວ່າ Female Sexual Dysfunction (fsd) ແພທບາງທ່ານຮຽກ Sexual dissatisfaction ເພາະເຊື່ອວ່າ ເກີດຈາກການທີ່ຄູ່ຄອງ ບໍ່ສາມາດສື່ສານ ເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງກັນແລະກັນ ໂດຽພາບຮວມແລ້ວຄຳວ່າ Dysfunction ຫຼື dissatisfaction ໝາຽເຖີງພາວະ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈທາງເພສ ຫຼືບໍ່ສາມາດສ້າງອາຣົມ ຈົນພ້ອມທີ່ຈະມີເພສສັມພັນ ຫຼືບໍ່ເຖິງຈຸດສຸດຍອດ ສຳຫຼັບສາເຫຕທີ່ທຳໃຫ້ເກີດ ອາດຈະເກີດຈາກ ຄູ່ຄອງຂາດຄວາມຮູ້ ຄູ່ຄອງບໍ່ນ່າສົນໃຈ ວິທີການກະຕຸ້ນ ໃຫ້ເກີດອາຣົມ ຫຼືບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເຣື່ອງຈຸດທີ່ຄວນຈະກະຕຸ້ນ

ຈາກການສຳຣວດ ທີ່ປະເທສ ອະເມຣິກາ ພົບເຫັນຫຼາຽເຖີງຮ້ອຽລະ 43 ທີ່ມີບັນຫານີ້ໂດຽ ບໍ່ຂື້ນກັບອາຍຸ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ ເກີດໃນຊ່ວງວັຍທອງ ໃນຣະຍະທີ່ ຮໍ່ໂມນ ເລີ່ມຈະລົດລົງ

ກົລໄກ ການເຖີງຈຸດສຸດຍອດ

ກ່ອນຈະໄປເຖືງເຣື່ອງອື່ນ ເຮົາຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ຂັ້ນຕອນ ການເຖືງຈຸດສຸດຍອດ ຊື່ງແບ່ງອອກເປັນ 4 ຂັ້ນຕອນ

 1. ຊ່ວງແຣກ ຂອງການມີເພສສັມພັນ ຄືຣະຍະຕື່ນເຕັ້ນ Excitement ຣະຍະນີ້ຜູ້ຍິງຈະເລີ່ມມີ ອາຣົມທາງເພສ ໂດຽມາກ ມັກຈະເກີດສັມພັດ ຕາມຈຸດຕ່າງໆຕາມຮ່າງກາຽ ອາການທີ່ສແດງອອກ ຄືຈະມີການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈໄວຂື້ນ ຫາຽໃຈໄວຂື້ນ ຊ່ອງຄອດຈະບວມຂື້ນ ແລະມີນ້ຳມາຫຼໍ່ລື້ນເພີ່ມຂື້ນ ເນື່ອງຈາກມີເລືອດມາລ້ຽງເພີ່ມຂື້ນ ສຳຫຼັບຜູ້ຊາຽ ອາດຈະມີອາຣົມອ່ອນໂຍນ ການຈ້ອງມອງ ການໄດ້ຍິນ ຫຼືໄດ້ກີ່ນ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຈິນຕະນາການ
 2. ຫາກຮ່າງກາຽຜູ້ຍິງ ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຮຽກຣະຍະນີ້ວ່າ Plateau ຫົວໃຈຈະເຕັ້ນໄວຂື້ນ ກ້າມເນື້ອມີການ ຫົດປັ້ນ ເຕົ້ານົມຈະໃຫຍ່ຂື້ນແລະຕຶງ ຫົວນົມຕັ້ງ ມົດລູກເຄື່ອນລົງ ໃນຣະຍະນີ້ເປັນເວລາເໝາະ ສົມທີ່ສອດໃສ່ວັຍຍະວະເພສຊາຽ
 3. ຈຸດສຸດຍອດ Orgasm ຣະຍະນີ້ ກ້າມເນື້ອ ຊ່ອງຄອດ ທວານໜັກ ກ້າມເນື້ອໜ້າທ້ອງ ຈະຫົດປັ້ນຢ່າງແຮງ ບາງທ່ານອາດຈະສົ່ງສຽງ ໂດຽບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ
 4. ຣະຍະຜ່ອນຄາຽ Resolution ເລືອດຈະໄຫຼອອກຈາກຊ່ອງຄອດ ເຕົ້ານົມຈະກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິການຕອບສນອງ ແຕ່ລະຄົນອາດຈະບໍ່ເໝືອນກັນ ບາງຄົນຈາກ Excitement ໄປສູ່ Orgasm ບາງຄົນມີ ໄດ້ຫຼາຽຄັ້ງ

ການວິນິດສັຍ (ວິນິຈສັຍ = ໄຕ່ຕອງ ໄຄ່ຄວນ ຊີ້ຂາດ ຕັດສິນ ຊຳຣະຄວາມ)

ການວິນິດສັຍ ຈະຕ້ອງຊັກປະວັຕຢ່າງຣະອຽດ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຊາບວ່າ ຄວາມຜິດປົກກະຕິ ທາງເພສ ເປັນຊນິດໃດ ແລະສາເຫຕເກີດຈາກອິຫຍັງ ເຮົາແບ່ງພາວະ ບໍ່ສົນໃຈທາງເພສ ອອກເປັນ 6 ຊນິດໄດ້ແກ່ :

 1. Hypoactive sexual desire disorder ໝາຽເຖີງ ພາວະທີ່ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພສ ບໍ່ສົນໃຈໃນການມີເພສສັມພັນ
 2. Sexual aversion disorder ໝາຽເຖີງພາວະທີ່ລັງກຽດ ຫຼືຫຼີກລ້ຽງ ການມີເພສສັມພັນ ມັກຈະເກີດຫຼັງຈາກ ເຫຕການຮຸນແຮງທາງເພສ ເຊັ່ນຖືກທຳຮ້າຽຮ່າງກາຽ ກ່ອນມີເພສສັມພັນ ຫຼືຖືກຝືນໃຈ ຫຼືຖືກການຊຳເຣົາຂົ່ມຂືນ
 3. Female sexual arousal disorder ໝາຽເຖີງ ມີຄວາມຕ້ອງການທາງເພສ ເມື່ອໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ສາມາດມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທາງເພສ
 4. Female Orgasmic disorder ໝາຽເຖີງ ພາວະທີ່ຜູ້ຍິງ ບໍ່ສາມາດເຖີງຈຸດສຸດຍອດ
 5. Dyspareunia  ໝາຽເຖີງ ການທີ່ມີອາການເຈັບ ຂນະມີເພສສັມພັນ
 6. Vaginismus  ໝາຽເຖີງ ພາວະທີ່ກ້າມເນື້ອຊ່ອງຄອດມີອາການ ຫົດປັ້ນ ເວລາມີເພສສັມພັນ ເຮັດໃຫ້ຮ່ວມເພສເຕັມໄປດ້ວຽຄວາມລຳບາກ

ສາເຫຕຂອງ (fsd)

ສາເຫຕທີ່ແທ້ຈິງຍັງບໍ່ຮູ້ແນ່ຊັດ ແຕ່ມີປັດຈັຍຫຼາຽຢ່າງ ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ພາວະສາເຫຕຂອງ (fsd)

 1. ສຸຣາ
 2. ຄວາມຄຽດ
 3. ໂຣຄຊືມເສົ້າ
 4. ຄວາມວິຕົກກັງວົນ
 5. ໂຣຄປະຈຳຕົວ

ໄດ້ມີ ທຸຣິດສະດີ ອະທິບາຽ ສາເຫຕຂອງພາວະນີ້ ໄດ້ແກ່ : (ທຸຣິດສະດີ = ຄວາມເຫັນ, ການເຫັນ, ການເຫັນດ້ວຽໃຈ, ລັກສະນະທີ່ຄຶດຄາດ, ເອົາຕາມຫຼັກວິຊາ ເພື່ອເສີມເຫຕຜົນ ແລະຮາກຖານໃຫ້ແກ່ປາກົດການ ຫຼືຂໍ້ມູນໃນພາກປະຕິບັດ...)

 1. ທຸຣິດສະດີ ຫຼອດເລືອດແດງຕີບ ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງ ອະວັຍຍະວະເພສ ຊື່ງອາດຈະເກີດຈາກ ອາຍຸ ຄວາມຄຽດ ໂຣຄເບົາຫວານ ຫຼອດເລືອດແດງແຂງ ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຄອດແຫ້ງ ປຸ່ມຄຣີຕໍຣິສ (ແຕດ) ບໍ່ໄວຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການກະຕຸ້ນຈາກ ທຸຣິດສະດີ ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການ ຜລິດ ຍາທາເພື່ອເພີ່ມເລືອດໃຫ້ໄປລ້ຽງ ບໍຣິເວນນີ້ເພີ່ມຂື້ນ
 2. ທຸຣິດສະດີ ຮໍໂມນ ເມືື່ອຮ່າງກາຽຂາດຮໍໂມນຈະທຳໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພສລົດລົງ
 3. ທຸຣິດສະດີ ທີ່ສາມ ບໍ່ແມ່ນທັງຂາດຮໍໂມນ ຫຼືເລືອດໄປລ້ຽງບໍ່ພໍ ແຕ່ເກີດຈາກການ ທີ່ຜູ້ຊາຽບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຫຼືປະສົບການຫຼາຽພໍ ທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຍິງ ມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພສ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງຜິດຫວັງ ບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈທາງເພສ ແລະອາດຈະຮຸນແຮງ ເຖີງຂັ້ນ ຢ້ານກົວຕໍ່ການມີເພສສັມພັນ.

ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ມີ ໂຣຄປະຈຳຕົວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະນີ້ ເຊັ່ນ:

 1. ການຂີ່ຣົຖຖີບດົນນານ ເຮັດໃຫ້ເບາະກົດຫຼອດເລືອດ
 2. ການສູບຸຣີ ຢາສູບ
 3. ຢາບາງຊນິດ
 4. ອຸບັຕເຫຕ ທີ່ໄຂສັນຫຼັງ
 5. ການຜ່າຕັດໃນຊ່ອງເຊີງການ (ຮູຫີ)
 6. ການກັ້ນປັດສະວະບໍ່ຢູ່ (ອົດຫຍຽ່ວບໍ່ໄດ້)
 7. ຊ່ອງຄອດແຫ້ງຫ່ຽວ

ການຕຣວດວິນິດສັຍ

 1. ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຮຽກວ່າ vaginal photoplethysmography ສອດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດ ເພື່ອແທກອຸນນະຫະພູມ ແລະ ປະຣິມານເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງຊ່ອງຄອດ
 2. ວັດຄວາມເປັນກົດດ໌ ຂອງຊ່ອງຄອດ ຫາກໄດ້ເກີນ 5 ສແດງວ່າອາດຈະຂາດຮໍໂມນ
 3. Biothesiometer ເປັນການວັດການຕອບສນອງ ຂອງແຄມໃຫຍ່ ຫຼື ຄຣິຕໍຣິດຕໍ່ສິ່ງເອົ້າ ເຊັ່ນພາບພະຍົນໂປ້ ຫຼືການຊ່ວຽຕົວເອງ

ການຮັກສາ

ຈາກປະວັຕແລະຕຣວດຮ່າງກາຽ ຫາກບໍ່ຮູ້ສາເຫຕຂອງຄວາມບໍ່ສົນໃຈທາງເພສ ການດູແລຮັກສາ ຈະຕ້ອງໃຫ້ການດູແລແລະແນະນຳທົ່ວໄປ

 1. ການຮັກສາຈະຕ້ອງ ໃຫ້ຄູ່ຄອງມີການປຶກສາຫາລື ເຣື່ອງຄວາມຕ້ອງການທາງເພສ ຕ້ອງຮຽນຮູ້ສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຽ ທີ່ໄວຕໍ່ການກະຕຸ້ນ ການຕອບສນອງຂອງຮ່າງກາຽ ເມື່ອໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນຂັ້ນຕອນ ການມີເພສສັມພັນທີ່ຕ້ອງເຣີ່ມດ້ວຽການເລົ້າໂລມ ຈົນກະທັ້ງມີຄວາມຕື່ນຕົວທາງເພສ ແລ້ວຈື່ງມີເພສສັມພັນ ນອກຈາກນັ້ນເມື່ອແພທ ວິນິດສັຍ ໂຣຄໃໝ່ ຫຼືໄດ້ຮັບຢາໃໝ່ວ່າຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາ
 2. ສນັບສນຸນ ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືຫຼືສືທີ່ກຸ້ນກ່ຽງໃຫ້ເກີດອາຣົມທາງເພສ ເຊັ່ນ:
  1. ໜັງສື
  2. ວິດິໂອ VDO
  3. ວາວຫລີວເຄື່ອງ Vibrator ຫຼືກະຕຸ້ນໃຫ້ຊ່ວຍຕົວເອງ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ເກີດອາຣົມທາງເພສ ປ່ຽນບັນຍາກາດ ໃນການມີເພສສັມພັນ ປ່ຽນທ່າປ່ຽນສຖານທີ່
 3. ເມື່ອເວລາມີເພສສັມພັນ ໃຫ້ສ້າງບັນຍາກາດ ທີ່ໂຣແມນຕິກ ເຊັ່ນການ ເປີດເພງມ່ວນໆ
 4. ສນັບສນຸນໃຫ້ມີ ການສັມຜັດຫຼືນວດໂດຽ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີເພສສັມພັນ ຫາກບໍຣິເວນໃດທີ່ສັມຜັດແລ້ວໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກສຽວ ຫຼືສບາຽ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ ຫາກຈະຜະລັດປ່ຽນກັນນວດຫຼືສັມຜັດກັນ ອາດຈະໃຊ້ປາກຊ່ວນກະຕຸ້ນ ໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກ ຊື່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ເຖີງຈຸດສຸດຍອດ
 5. ການປ້ອງກັນ ອາການປວດ ອາດຈະໃຫ້ຜູ້ຍິງຢູ່ເບື້ອງເທິງ ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມເລິກຂອງການມີເພສສັມພັນ ຫຼືອາດຈະໃຊ້ຢາທາ ຫຼືອາດຈະອາບນ້ຳອຸ່ນກ່ອນມີເພສສັມພັນ ຫຼືອາດຈະໃຊ້ຄຣີມຫຼໍ່ລື້ນ

ການແກ້ໄຂ FSD ໃນພາວະຕ່າງໆ

ຄວາມຜິດປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບການຕ້ອງການ Disorder of Desire

ຄວາມຜິດປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນ

 1. ສາເຫຕສຳຄັນຄືຮ່າງກາຽຖືກກະຕຸ້ນບໍ່ພໍ ທັ້ງນີ້ເນື່ອງຈາກອາຍຸຫຼາຽຂື້ນ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາກະຕຸ້ນຫຼາຽຂື້ນ ອາດຈະອາບນ້ຳອຸ່ນ ເພື່ອເພີ່ມການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ຫຼືອາດຈະໃຊ້ຄຣີມ ຫຼືໂລຊັ້ນທາ ແລະນວດບໍຣິເວນຄຣິສຕໍຣິດ ຫຼືໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່ວຽກະຕຸ້ນ ຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພສ
 2. ຊ່ອງຄອດແຫ້ງຫ່ຽວ ເນື່ອງຈາກໝົດປະຈຳເດືອນ ອາດຈະໃຊ້ຮໍໂມນ  estrogen ຊນິດຮັບປະທານ ຫຼືຄຣີມ ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ຍັງມີມົດລູກ ຫາກໄດ້  estrogen ຣະຍະຍາວຕ້ອງໃຫ້ Progesterone ຮ່ວມເພື່ອລົດ ອຸບັຕການຂອງມະເຮງມົດລູກ
 3. ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ໃກ້ວັຍທອງ ຫາກຮັກສາດ້ວຽຮໍໂມນ ບໍ່ໄດ້ຜົລ ອາດຈະໃຫ້ຢາ sildenafil (Viagra)

ເກີດອາການເຈັບ ຂນະຮ່ວມເພສ Sex Pain Disorders

ອາການເຈັບປວດ ຂນະຮ່ວມເພສ ອາດຈະແບ່ງເປັນສາມຣະດັບ ຄື:

 1. ຣະດັບຜີວໆ
 2. ຣະດັບຊ່ອງຄອດ
 3. ແລະຣະດັບເລິກ

ການແກ້ໄຂເບື້ອງຕົ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງຂໍ້ 5 ສ່ວນຜູ້ທີ່ມີຊ່ອງຄອດຫົດ ຈົນກະທັ້ງອະວັຍຍະວະເພສຊາຽ ບໍ່ສາມາດລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໄດ້ ກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ ໂດຽການໃຊ້ນີ້ວມື ຫຼືຜ້າອະນາມັຍ ຊນິດແທງສອດເຂົ້າໄປ ຄ່ອຽທຂຍາຍແລະຄາໄວ້ 15 ນາທີ ຈົນກະທັ້ງຄຶດວ່າຂຍາຍພຽງພໍ

ຢາທີ່ມີຜົລຕໍ່ການມີເພສສັມພັນ

ຢາທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການທາງເພສລົດລົງ

ຢາທີ່ລົດການຕື່ນຕົວທາງເພສ

ຢາຈິຕເວດຊ໌

Anticholinergics

ຢາຮັກສາໂຣຄຈິຕ

Antihistamines

ຢາກຸ່ມ Phenobarb

Antihypertensives

ຢາຄາຽຄຽດ Bezodiazepine

ຢາຈິຕເວດຊ໌

ຢາຕ້ານຊືມເສົ້າກຸ່ມ Selective

ຢາຕ້ານຊືມເສົ້າກຸ່ມ Selective serotonin

Serotonin reuptake inhibitors

Reuptake inhibitors

Lithium

ຢາຄາຽຄຽດ Bezodiazepine

Tricyclic antidepressants

Tricyclic antidepressants ຢາຄາຽຄວາມຊືມເສົ້າ

ຢາຮັກສາໂຣຄຄວາມດັນແລະໂຣຄຫົວໃຈ

ຢາທີ່ມີຜົລຕໍ່ການເຖິງຈຸດສຸດຍອດ

 ຢາລົດໄຂມັນ

Methydopa (Aldonet) ຢາລົດຄວາມດັນໂລຫິຕ

ຢາລົດຄວາມດັນກຸ່ມ betablock

Amphetamines and related anorexic drugs  ຢາບ້າ ແລະ ຢາລົດນ້ຳໜັກ

Conidine (ຢາລົດຄວາມດັນ ໂລຫິຕ)

Antipsychotics ຢາຮັກສາຈິຕເວດຊ໌

digoxin (ຢາຮັກສາໂຣຄຫົວໃຈ)

ຢາຕ້ານຊືມເສົ້າກຸ່ມ Selective serotonin reuptake inhibitors

Spironolactone (ຢາຂັບປັດສາວະ)

ຢາຄາຽຄຽດ bezodiazepine

ຮໍໂມນ

Nacotics

Danazol

Tricyclic antidepressants