ຄຳກ່າວຄຳປາໄສ

ປາກເປັນ "ເອກ"

 1. ປາກເປັນເອກ ເລກເປັນໂທ ໜັງສືເປັນຕຣີ ຊົ່ວ ດີ ເປັນຕຣາ
  ປາກເປັນເອກ ເໝືອນເສກມົນ ໃຫ້ຄົນເຊື່ອ
  ສລາດເຫຼືອ ວາຈາ ປຣີຊາສານນ໌ (ປຣີຊາ = ຄວາມຮອບຮູ້, ສານນ໌ = ສວ່າງ, ກະຈ່າງແຈ້ງ)
  ຈະກ່າວຖ້ອຽ ຣ້ອຽຄຳ ບໍ່ຣຳຄານ
  ເປັນຮາກຖານ ເທີດຕົນ ພົ້ນລຳເຄັນ

  ເລຂເປັນໂທ ໂບຮານ ທ່ານສັ່ງສອນ
  ການຄຳນວນ ຄວນຊຳນານ ຄູນຫານເປັນ
  ຊ່ວຽໃຫ້ເດັ່ນ ດີນັກໜາ ຮູ້ທ່າຄົນ

  ໜັງສືເປັນຕຣີ ວິຊາ ປັນຍາເລີດ
  ຮຽນໄວ້ເຖີດ ຮູ້ໄວ້ ບໍ່ໄຮ້ຜົລ
  ຍາມຍາກແສນ ແຄ້ນຄັບ ບໍ່ອັບຈົນ
  ໄດ້ລ້ຽງຕົນ ດ້ວຽວິຊາ ຫາຊັພທະວີ

  ຊົ່ວດີເປັນຕຣາ ປຣະທັບ ໄວ້ໃຈໂລກ
  ຍາມວິໂຍຄ ຊີບຍັບ ລັບຮ່າງໜີ (ວິໂຍຄ = ການຈາໄປ ການພັດພາກ ຄວາມຫ່າງເຫີນ)
  ທີ່ສູນແທ້ ກໍ່ແຕ່ຕົວ ສ່ວນຊົ່ວດີ
  ຄົງເປັນທີ່ ລືທົ່ວ ຊົ່ວຟ້າດິນ

  "ປາກເປັນເອກ ເລກເປັນໂທ ໂບຮານວ່າ
  ໜັງສືຕຣີ ມີປັນຍາ ບໍ່ເສັຽຫາຽ
  ເຖິງຮູ້ມາກ ບໍ່ມີປາກ ລຳບາກກາຽ
  ມີອຸບາຽ ປາກບໍ່ເປັນ ເຫັນປ່ວຽການ

  ເຖິງເປັນຄູ ຮູ້ວິຊາ ປັນຍາມາກ
  ບໍ່ຮູ້ຈັກ ໃຊ້ປາກ ໃຫ້ຈັດຈ້ານ
  ແຕ່ເຕົ່າຝັງ ນັ່ງຊື່ ຮື້ຣຳຄານ
  ວິຊາຊານ ຫຼາຽເປົ່າ ບໍ່ເຂົ້າທີ ຯ"

ຕົວຢ່າງ ການກ່າວຄຳ ແນະນຳ "ວິທຍາກອນ"

 1. ສບາຍດີຂນ້ອຽ / ທ່ານສມາຊິກ ຜູ້ເຂົ້າການໂອບຣົມຫຼັກສູຕ... / ຊ່ວງເຊົ້າ (ບ່າຍ) ປະມານ... ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໄປນີ້ / ຕາມຕາຕະຣາງ ທີ່ເຮົາໄດ້ກຳໜົດໄວ້ / ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ພວກເຮົາ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ / ເພາະຄວາມຮູ້ ທີ່ເຮົາຈະໄດ້ຮັບ ໃນສ່ວນນີ້ / ຈະເປັນປໂຍດ ຕໍ່ພວກເຮົາ / ໃນເຣື່ອງຂອງ... ເປັນຢ່າງມາກ.
  ວິທະຍາກອນ ທີ່ຈະມາ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແກ່ເຮົາໃນວັນນີ້ / ທ່ານຈົບການສຶກສາຈາກ... / ປະສົບການຂອງທ່ານ / ທ່ານເຄີຍເປັນ... (ເຄີຍສອນ)...  / ອາທິເຊັ່ນ... / ປັດຈຸບັນ ທ່ານດຳຣົງຕຳແໜ່ງ... / ໃນໂອກາສນີ້ ຂໍກາບຮຽນເຊີນ ທ່ານອາຈານຣ໌...

ຕົວຢ່າງ ການກ່າວຄຳ ຂອບຄຸນ ສ່ວນປະກອບ ທີ່ເຫັນທົ່ວໄປ

 1. ເຣື່ອງ ທີ່ວິທະຍາກອນຫາກໍ່ເວົ້າຈົບ
  (ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຟັງ / ວັນນີ້ ທ່ານ... ໄດ້ກະຣຸນາມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພວກເຮົາ) "ເຣື່ອງ... ຊື່ງວິທະຍາກອນໄດ້ກ່າວເຖິງ... (ເວົ້າຫົວຂໍ້ໂດຽສຣຸປ)...

 2. ປໂຍດ ທີ່ໄດ້ຈາກການຟັງ
  "ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້(ຮັບຄວາມຮູ້ / ຊາບແນວປະຕິບັຕ) ກ່ຽວກັບ.. ເພີ່ມຫຼາຽຂື້ນ ອັນຈະເປັນປໂຍດຕໍ່ການ... (ປະຕິບັດງານ / ຊ່ວຽເຫຼືອສັງຄົມ / ດຳຣົງຄວາມເປັນຊາຕ / ຯລຯ)... ຕໍ່ໄປ"

 3. ກ່າວຂອບຄຸນ
  ຂນ້ອຽ ໃນນາມຂອງ / ຜູ້ແທນ... (ຊື່ໜ່ວຽງານ / ກຸ່ມຄົນ / ຄູແລະນັກຮຽນໂຮງຮຽນ)... ຂໍຂອບຄຸນ / ຂໍຂອບພຣະຄຸນ... ທ່ານວິທະຍາກອນ /... (ຊື່ວິທະຍາກອນ)... ທີ່ເສັຽສລະເວລາ / ທີ່ໄດ້ກະຣຸນາ... ມາເປັນວິທະຍາກອນ / ມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນວັນນີ້.

 4. ຄວາມຄາດຫວັງ
  ແລະ/ຂນ້ອຽ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບ ຄວາມກະຣຸນາ ຈາກທ່ານວິທະຍາກອນ ໃນໂອກາສຕໍ່ໄປ.

 5. ມອບຂອງທີ່ຣະລຶກ
  ສຸດທ້າຽນີ້ / ໃນໂອກາສນີ້ ຂໍຮຽນເຊີນ / ຂໍເຊີນທ່ານ... ຜູ້ອຳນວຽການໂຮງຮຽນ / ຯລຯ ມອບຂອງທີ່ຣະລຶກ ແກ່ທ່ານວິທະຍາກອນຂນ້ອຽ

ຕົວຢ່າງ ການກ່າວຄຳຂອບໃຈ ນຳ ວິທຍາກອນ

 1. ຮຽນທ່ານ ອາຈານຣ໌... / ໃນນາມ ຂອງຜູ້ຮັບການອົບຣົມເຣື່ອງ... / ຂໍກຼາບຂອບພຣະຄຸນ ທ່ານອາຈານຣ໌... / ທີ່ກະຣຸນາ ໃຫ້ກຽດ ມາເປັນ ວິທະຍາກອນ (ບັນບະຍາຍ / ໃຫ້ຄວາມຮູ້) ໃນຄັ້ງນີ້ / ຊຶ່ງທຳໃຫ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ ຄວາມຮູ້ໃນເຣື່ອງຂອງ... ເປັນຢ່າງມາກ / ແລະໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນ ໃນຫ້ອງນີ້ / ຄົງຈະໄດ້ ນຳຄວາມຮູ້ ທີ່ໄດ້ຈາກທ່ານອາຈານຣ໌ / ໄປໃຊ້ປະໂຍດ ໃນການທຳງານ ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເທົ້າທີ່ຈະກະທຳໄດ້ / ແລະຫວັງວ່າ ໃນໂອກາສຕໍ່ໄປ ຄົງຈະໄດ້ຮັບ ຄວາມກະຣຸນາ ຈາກທ່ານອາຈານຣ໌ອີກ.

ຕົວຢ່າງ ການກ່າວຄຳ ສຳຣັບວັນເກີດ

 1. ມື້ນີ້ວັນເກີດເຈົ້າ ເອົາພອນຊັຍມາສົ່ງ
  ປະສົງໃດຂໍໃຫ້ໄດ້ ສົມດ້າມດັ່ງໝາຽ
  ຄັນເຈົ້າຄຶດຢາກໄດ້ ສັພພະສິ່ງເງີນທອງ
  ໃຫ້ຫຼັ່ງໄຫຼມາກອງ ເຕັມຫ້ອງເຮືອນຂອງເຈົ້າ
  ໂຊກດີໃຫ້ຫຼັ່ງເຂົ້າ ໂພຍພັຍໃຫ້ໄກຫ່າງ
  ພົບແຕ່ທາງກ້າວໜ້າ ນຳພາເຈົ້າສຸກສຳບາຍ

  ອັນໝູ່ໂຣຄາໄຂ້ ຫວັດໄອໄຂ້ບໍ່ສວ່າງ
  ປວດແຂ່ງຂາເຈັບສ້ວງ ໃຫ້ຫາຽສີ້ນສູ່ອັນ
  ອາຍຸຍືນຍາວໝັ້ນ ສຸກສຳຣານການເປັນຢູ່
  ສົມປະສົງສູ່ດ້ານ ໃຫ້ຝັນເຈົ້າເປັນຄວາມຈິງ ເດີ້ ສາທຸ

 

 1. ຄຳກ່າວຕ້ອນຮັບ ຂອງເຈົ້າພາບວັນເກີດ
  ສວັດດີຂນ້ອຽ.. ທ່ານປະທານ ແລະ ແຂກຜູ້ມີກຽດ ທຸກທ່ານ ຂນ້ອຽ ຮູ້ສຶກ ປລາບປຶ້ມ ປິຕິຍິນດີ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ທ່ານປະທານ ແລະ ແຂກທຸກທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ກຽດ ມາຮ່ວມອວຽພອນ ໃນວັນເກີດ ຂອງຂນ້ອຽ ໃນໂອກາສນີ້ ຂໍເຊີນ ທຸກທ່ານດື່ມ ແລະ ຮັບປະທານ ອາຫານ ຕາມສບາຽ ໂດຽບໍ່ຕ້ອງ ເກງໃຈ ຫາກມີ ຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຜິດພາດ ດ້ວຽປະການໃດ ໆ ເນື່ອງຈາກ ດູແລ ແລະ ບໍຣິກາຣ ບໍ່ທົ່ວເຖິງ ຂນ້ອຽ ຂໍນ້ອມຮັບ ຄວາມຜິດໄວ້ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະຂໍອາພັຍໄວ້ ນະ ທີ່ນີ້ດ້ວຽ ໃນໂອກາສໜ້າ ຈະພຍາຍາມປັບປຸງ ແກ້ໄຂ ໃຫ້ດີ ຂື້ນກວ່າເດີມ ແລະດີຍິ່ງ ໆ ຂື້ນໄປ... ຂອບຄຸນຫຼາຽຂນ້ອຽ.

 2. ຄຳກ່າວຕ້ອນຮັບ ຂອງເຈົ້າພາບວັນເກີດ
  ສວັດດີຂນ້ອຽ.. ທ່ານປະທານ ແລະ ແຂກ ຜູ້ມີກຽດທຸກທ່ານ ຂນ້ອຽ ຮູ້ສຶກ ປລາບປລື້ມໃຈ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ທ່ານປະທານ ແລະ ແຂກ ທຸກທ່ານ ໄດ້ ໃຫ້ກຽດ ມາຮ່ວມອວຽພອນ ໃນວັນເກີດ ຂອງຂນ້ອຽ
  ໃນໂອກາສນີ້ ຂໍເຊີນ ທຸກທ່ານດື່ມ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານ ຕາມສບາຽ ໂດຽ ບໍ່ຕ້ອງເກງໃຈ ຫາກມີ ຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຜິດພາດ ດ້ວຽປະການໃດ ໆ ເນື່ອງຈາກ ດູແລ ແລະ ບໍຣິການ ບໍ່ທົ່ວເຖິງ ຂນ້ອຽ ຂໍນ້ອມຮັບ ຄວາມຜິດໄວ້ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ຂໍອະພັຍ ໄວ້ ນະ ທີ່ນີ້ດ້ວຽ
  ໃນໂອກາສນີ້ ຂນ້ອຽ ຂໍອວຽພອນ ໃຫ້ເພື່ອນຮັກ ຂອງຂນ້ອຽຄົນນີ້ ຈົ່ງມີ ອາຍຸໝັ້ນຍືນ ມີຄວາມຈເຣີນ ອີກທັ້ງຈເຣີນກ້າວໜ້າ ທັ້ງໃນ ໜ້າທີ່ຣາຊການ ແລະ ງານສ່ວນຕົວຍິ່ງ ໆ ຂື້ນໄປ.

 3. ຄຳກ່າວ ໃນວັນເກີດ ຂອງເພື່ອນ
  ສວັດດີີຂນ້ອຽ.. ທ່ານຜູ້ມີກຽດ ທຸກທ່ານ ກ່ອນອື່ນ ຂນ້ອຽ ຂໍຂອບຄຸນ ທຸກທ່ານ ທີ່ໃຫ້ກຽດ ມາຮ່ວມງານ ວັນເກີດ ຂອງເພື່ອນຂນ້ອຽ ເພື່ອນຂອງຂນ້ອຽ ຄົນນີ້ ຮັກແພງ ແລະ ສນິດສນົມ ກັນມາ ຕັ້ງແຕ່ ສມັຍ ຍັງເປັນເດັກໆ ພຸ້ນລະຂນ້ອຽ ທ່ານເປັນຄົນ ທີ່ມີ ອັດທະຍາສັຍ(ນິສັຍໃຈຄໍ) ໄມຕຣີ ແລະ ມີມະນຸສ ສັມພັນຫຼາຽ ຄົນໜຶ່ງ ໃຈຄໍກ້ວາງຂວາງ ໂອບເອື້ອອາຣີ ເປັນທີ່ ນິຍອມຮັບຂອງເພື່ອນ ໆ ແລະ ຄົນຮູ້ຈັກ ມັກຄຸ້ນ ໂດຽທົ່ວໄປ ເມື່ອມີການ ຈັດງານວັນເກີດ ຂອງເພື່ອນຄົນນີ້ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຖ້າ ບໍ່ຕິດທຸຣະຈຳເປັນ ແຕ່ແທ້ແລ້ວ ຂນ໊ອຽ ຈະມາ ຮ່ວມງານດ້ວຽ ທຸກຄັ້ງ ເຊັ່ນກັນ.
  ເພື່ອນຄົນນີ້ ນອກເໜືອຈາກ ເປັນຄົນດີ ມີອັດຖະຍາສັຍ ໄມຕຣີ ທີ່ດີ ເປັນທີ່ນັບຖື ຂອງເພື່ອນ ໆ ແລະຄົນອື່ນ ໆ ແລ້ວ ຍັງເປັນ ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ທີ່ດີ ເປັນຮົ່ມໂພ ຮົ່ມໄຊ ແກ່ບຸຕຫຼານ ຂອງທ່ານ ອີກດ້ວຽໃນໂອກາສນີ້ ຂນ້ອຽ ຂໍອວຍພອນ ໃຫ້ເພື່ອນຮັກ ຂອງຂນ້ອຽ ຄົນນີ້ ຈົ່ງມີ ອາຍຸໝັ້ນ ຂວັນຍືນ ມີຄວາມສຸຂ ຄວາມຈເຣີນ ອີກທັງ ຈເຣີນກ້າວໜ້າ ທັ້ງ ໃນໜ້າທີ່ ການແລະງານ ສ່ວນຕົວຍິ່ງ ໆ ຂື້ນໄປ.

 

ຕົວຢ່າງ ການຄຳກ່າວ ຣາຽງານ ກ່ຽວກັບ "ສັມມະນາ"

 1. ຮຽນ ທ່ານ(ຕຳແໜ່ງປະທານ)
  ຂນ້ອຽ (ບອກຊື່... ) ໃນນາມຂອງ...................... ການຈັດສັມມະນາ ......................... (ຫົວຂໍ້ສັມມະນາ) ................. ໃນຄັ້ງນີ້ ມີວັຕຖຸປະສົງເພື່ອ:
  .........................
  ........................
  ........................
  ໃນການສັມມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການອົບຣົມ / ສັມມະນາ ຈຳນວນທັ້ງສິ້ນ ............. ຄົນ ເພື່ອເປັນສິຣິມົງຄົນ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສັມມະນາ.

  ບັດນີ້ໄດ້ເວລາອັນສົມຄວນແລ້ວ ຂນ້ອຽ ຂໍກຼາບຮຽນເຊີນ (ຍົສ - ຊື່ - ຕຳແໜ່ງ ຂອງປະທານ) ໄດ້ໂປຣດກ່າວ ເປີດງານສັມມະນາ ... (ຫົວຂໍ້ສັມມະນາ) ................. ໃນຄັ້ງນີ້ ຂໍກຼາບຮຽນເຊີນຂນ້ອຽ.

ຕົວຢ່າງ ຄຳກ່າວ ຣາຽງານ ແລະ ຄຳກ່າວເປີດງານ

 1. ຮຽນ ທ່ານປະທານສູນເຄືອຂ່າຽພັທທະນາ ການຮຽນການສອນ ພາສາອັງກິດ ຣະດັບປະຖົມສຶກສາ ເມືອງໄຊ ທີ່ເຄົາຣົບຢ່າງສູງ

  ຂນ້ອຽ... ທ້າວກັວຍເຕ໋ງ ຟ້າຮຸ່ງເຮືອງ ຜູ້ປະສານງານ ສູນເຄືອຂ່າຽພັທທະນາ ການຮຽນການສອນ ພາສາອັງກິດ ຣະດັບປະຖົມສຶກສາ ເມືອງໄຊ, ຂນ້ອຽຂໍກ່າວຣາຽງານ ໂຄງການເສວະນາ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມື ສູນເຄືອຂ່າຽພັທທະນາ ການຮຽນການສອນ ພາສາອັງກິດ ຣະດັບປະຖົມສຶກສາ ເມືອງໄຊ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຊາບ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
  ວັດຖຸປະສົງ
  ເພື່ອພັທທະນາ ທັກສະຄູຜູ້ສອນວິຊາ ພາສາອັງກິດ ຣະດັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1-6 ໃຫ້ມີປະສິທທິພາບ (ຄວາມສາມາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົລໃນການງານ) ຍິ່ງຂື້ນ
  ເພື່ອໃຫ້ຄູຜູ້ສອນ ມີທັກສະແລະເທກນິກ ການຈັດກິດຈະກັມ ການຮຽນການສອນ ພາສາອັງກິດ
  ເພື່ອໃຫ້ຄູຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໄດ້ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ປະສົບການ ດ້ານການສອນພາສາອັງກິດ
  ເພື່ອໃຫ້ຄູຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໄດ້ຮຽນຮູ້ບັນຫາ ອຸປປະສັກແລະວິທີການ ແກ້ໄຂ ນຳຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການ ດ້ານພາສາອັງກິດ ກັບໄປຝຶກສອນນັກຮຽນ ໃນນຳໄປສູ່ ການຈັດການຮຽນການສອນ ໃນຊັ້ນຮຽນ.
  ຣະຍະເວລາ 30-31 ກໍຣະກະດາ 2014
  ງົບປະມານ ໄດ້ຮັບການສນັບສນຸນ ງົບປະມານຈາກເຂຕພື້ນທີ່ ການສຶກສາ ເມືອງຮຸນ, ຈຳນວນ 1 000 000 ກີບ
  ຜົລທີ່ຄາດ ວ່າຈະໄດ້ຮັບ
  ຄູຜູ້ສອນວິຊາ ພາສາອັງກິດທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການເສວະນາຄັ້ງນີ້ທຸກຄົນ ມີຄວາມຮູ້ແລະເທກນິກ ວິທີການຈັດການຮຽນການສອນ ວິຊາພາສາອັງກິດທີ່ຫຼາກຫຼາຽຄູຜູ້ສອນວິຊາພາສາອັງກິດ ນຳຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການດ້ານພາສາອັງກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກໂຄງການ ການເສວະນາ ຄັ້ງນີ້ ກັບໄປພັທທະນາ ຈັດກີດຈະກັມການ ການຮຽນການສອນ ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ຂອງຕົນໄດ້ຜົລ ເປັນທີ່ນ່າ ພຶງພໍໃຈຫຼາຽຍິ່ງຂື້ນ.
  ໂອກາສນີ້ ຂນ້ອຽ.. ຂໍຮຽນເຊີນທ່ານປະທານ ສູນເຄືອຂ່າຽພັທທະນາ ການຮຽນການສອນ ພາສາອັງກິດ ຣະດັບປະຖົມສຶກສາ ເມືອງໄຊ ໃຫ້ໂອວາດ ແລະກ່າວເປີດງານໂຄງການເສວະນາ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມື ຄູສອນພາສາອັງກິດ ຣະດັບປະຖົມສຶກສາຂອງ ສູນເຄືອຂ່າຽພັທທະນາ ການຮຽນການສອນ ພາສາອັງກິດ ຣະດັບປະຖົມສຶກສາ ເມືອງໄຊ ປະຈຳປີການສຶກສາ 2014 ຕໍ່ໄປ

  ຂໍຮຽນເຊີນຂນ້ອຽ..

 2. ຄຳກ່າວເປີດງານ ຂອງປະທານ
  ທ່ານຜູ້ບໍຣິຫານ ທ່ານວິທະຍາກອນ... ທ່ານຜູ້ມີກຽດແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສັມມະນາທຸກທ່ານ ຂ້າພເຈົ້າ (ຍົສ ຊື່ ຕຳແໜ່ງປະທານ) ໃນນາມຂອງ............................... ຂໍຂອບຄຸນທີ່ ໄດ້ຮັບກຽດໃຫ້ມາເປັນປະທານການ ຈັດສັມມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ຂ້າພເຈົ້າຮູ້ສຶກຍິນດີ............................................ (ໃສ່ເນື້ອຄວາມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວັຕຖຸປະສົງ) ບັດນີ້ ໄດ້ເວລາອັນສົມຄວນແລ້ວ ຂ້າພເຈົ້າຂໍ ເປີດການສັມມະນາເຣື່ອງ .................................. ຂໍໃຫ້ການສັມມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ປະສົບຄວາມສຳເຣັດແລະ ບັນລຸວັຕຖຸປະສົງດັ່ງ ທີ່ຄາດຫວັງທຸກປະການ.

ຕົວຢ່າງ ການຄຳກ່າວ ຣາຽງານ  ແລະ ການເປີດໂຄງການ "ເສວະນາ"

 1. ເພື່ອນຄູ ທີ່ເຄົາຣົບຮັກທຸກທ່ານ
  ຂນ້ອຽ ຮູ້ສຶກຍິນດີແລະເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນໃຫ້ມາເປັນປະທານ ກ່າວເປີດງານໂຄງການ ການເສວະນາ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະຄວາມຮ່ວມມື ຄູສອນພາສາອັງກິດ ຣະດັບປະຖົມສຶກສາ ເມືອງໄຊ ໃນວັນນີ້.
  ຈາກການຣາຽງານຂອງ ຜູ້ປະສານງານ ສູນເຄືອຂ່າຽ ພັທທະນາການຮຽນການສອນ ພາສາອັງກິດ ເມືອງໄຊ ເຮັດໃຫ້ຊາບວ່າ ການຈັດໂຄງການເສວະນາ ພາສາອັງກິດຄັ້ງນີ້ ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອໃຫ້ ຄູຜູ້ສອນວິຊາ ພາສາອັງກິດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເສວະນາ ເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ແລະ ປະສົບການ ການສອນວິຊາ ພາສາອັງກິດ ນຳຄວາມຮູ້ແລະ ເທຄນິກວິທີດ້ານການຈັດ ກິດຈະກັມການຮຽນການສອນ ວິຊາພາສາອັງກິດ ກັບໄປຝຶກສອນນັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນຂອງຕົນ ຈຶ່ງຮູ້ສກຊື່ນຊົມຍິນດີດ້ວຽ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ
  ຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສັມມະນາທຸກທ່ານຕັ້ງໃຈຟັງ ຟັງຮູ້ເຣື່ອງແດ່ບໍ່ຮູ້ເຣື່ອງແດ່ ກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງ ເພາະບໍ່ແມ່ນພາສາຂອງເຮົາ ທຳໃຈໃຫ້ເໝືອນເຮົາກຳລັງ ຊົມພາພະຍົນຕ່າງປະເທດສຽງໃນຟິມມ໌ ແລະທີ່ສຳຄັນຕ້ອງເຄົາຣົບ ທີ່ປະຊຸມ ໃຫ້ກຽດຜູ້ເວົ້າ ດ້ວຽການ ຕັ້ງໃຈຟັງ ບໍ່ສົ່ງສຽງຊວນລົມກັນ ບໍ່ຫຼັບ ບໍ່ກັບກ່ອນ.
  ຂອບຄຸນເພື່ອນຄູທຸກທ່ານ ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຄັ້ງນີ້ ຂອບຄຸນຜູ້ປະສານງານ ສູນເຄືອຂ່າຽແລະ ຄນະວິທະຍາກອນທຸກທ່ານ ເປັນຢ່າງມາກ ທີ່ຊ່ວຽຈັດໂຄງການ ການເສວເນາຄັ້ງນີ້ແລະ ຂອບຄຸນທຸກທ່ານ ທີ່ມີວ່ວນຊ່ວຽ ເຮັດໃຫ້ງານໂຄງການເສວະນາຄັ້ງນີ້ ປະສົບຜົລສຳເຣັຈ.
  ຂໍອຳນາຈຄຸນພຣະສຣີຣັຕຕະນະຕັຍແລະ ສິ່ງສັກສິດທັ້ງຫຼາຽ ໄດ້ໂປຣດດົນບັນດານ ໃຫ້ໂຄງການເສວະນາຄັ້ງນີ້ ບັນລຸວັດຖຸປະສົງແລະ ເປົ້າໝາຽທຸກປະການ ຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເສວະນາທຸກທ່ານ ມີຄວາມສຸກຫຼາຽ ໆ
  ບັດນີ້ໄດ້ເວລາອັນສົມຄວນແລ້ວ ຂນ້ອຽຂໍເປີດງານໂຄງການ ການເສວະນາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະ ຄວາຮ່ວມມືຄູສອນພາສາອັງກິດ ຣະດັບປະຖົມສຶກສາ ເມືອງໄຊ ປະຈຳປີການສຶກສາ 2014 ນະບັດນີ້
  ສວັດດີ.

ຕົວຢ່າງ ການກ່າວຄຳ ສແດງຄວາມຮູ້ສຶກ

 1. ສວັດດີຂນ້ອຽ..
  ຂນ້ອຽ ທ້າວກ໊ວຽຕີບ ຟ້າຮຸ່ງເຮືອງ ເປັນຕົວແທນສມາຊິກໃນ ການເຂົ້າອົບຮົມ (ສັມມະນາ) ໃນຫົວຂໍ້ ..........................................
  ໃນວັນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ, ຊັດເຈນແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ....................................(ໃສຫົວຂໍ້ລົງໄປ) .....................
  ເປັນຢ່າງດີແລະ ຈະນຳຄວາມຮູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກທ່ານວິທະຍາກອນ ໄປປັບໃຊ້ຕໍ່ໄປ.
  ໃນໂອກາດນີ້ ຂນ້ອຽຂໍ ເຊີນຊວນຜູ້ເຂົ້າຮັບການອົບຮົມທຸກທ່ານ ສແດງຄວາມຂອບຄຸນທ່ານ ວິທະຍາກອນດ້ວຽ ການຕົບມືອີກຄັ້ງຂນ້ອຽ ຂອບຄຸນຂນ້ອຽ.