ຄຳກ່າວ ຂໍຂມາລາໂທສ ນຳພໍ່ແມ່

ມາບັດນີ້ ພໍເມື່ອເຖິງຣະດູເດືອນໄດ້  ປີໃໝ່ໃສຂາວ

ຕາມປະເພນີລາວ ຕັ້ງແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້

ແມ່ນໃຜໆກະໄດ້ ມ່ວນຊື່ນສຸກສັນ

ໃຜຢູ່ໃສກໍ່ໄດ້ຫັນ ກັບຄືນບ້ານເກີດ

 

ບ່ອນທ້ອງຖິ່ນກຳເນີດ ເກີດໄດ້ໃຫຍ່ມາ

ໄດ້ຂໍບຸນຂໍຄຸນ ຈາກບິດາມານດາສົມມາພໍ່ແມ່

ຜູ່ມີອາຍຸແກ່ ລູກຂໍເພີ່ງບຸນປາຣະມີ ໃຫ້ຢູ່ດີກິນດີ ຢ່າມີເຈັບມີໄຂ້

ຄຸນບິດາມານດາໄທ້ ໃຫ້ມາເຫຼື່ອມມາງຳ ທັງຄຸນສິລຄຸນທັມ ໃຫ້ມາຄ້ຳໃຫ້ມາຊູ ໃຫ້ມາຍູ້ມາຊ່ອຽ...

 

ມື້ນີ້ ເຖິງຣະດູເດືອນຍ້າຽ ກາຽມາໄດ້ປີນຶ່ງ

ເຮົາຫາກຮູ້ຊາບຊຶ້ງ ຄນຶງເຣື້ອງເກົ່າຫຼັງ

ສມັຍຄາວແຕ່ກ່ອນຄັ້ງ ປູ່ຍ່າເພີ່ນມີມາ

ແຕ່ລະປີມີຊູມາ ຂໍບຸນຄຸນບິດາ ຂໍບຸນຄຸນມານດາ ຜ່ານມາເພີ່ນມີໄວ້

 

ມື້ນີ້ ລູກຂໍສົມມາໄຫວ້ ບ່ອນໃດໄດ້ຜິດພາດ

ຕໍ່ບິດາພໍ່ແກ້ວ ຕໍ່ມານດາແມ່ແກ້ວ ແນວຮ້າຽຈົ່ງອະພັຍ

ພ້ອມຜົວເມັຽແລະລູກໄດ້ ອະພັຍໂທສຢ່າມີເວຣ

ສິ່ງທີ່ລູກບໍ່ຫວນເຫັນ ບ່ອນພາດພອຍຜິດພັ້ງ

 

ຫຼືບ່ອນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ກະຕັນຍູຂໍໂທສແນ່

ລູກຂໍໂທສນຳແມ່ ບ່ອນທີ່ລູກລ່ວງດື້ ຢ່າຖືຮ້າຽໜ່າຽແໜງ

ບ່ອນໃດບາງບົກແຫ້ງ ສິຍອມປ່ຽນຍອມແປງ

 

ບ່ອນໃດ

ຍອມໃຫ້ຕິຕຽນພໍ່ແມ່ຂ້ຽນ ໃຫ້ເອົາໄມ້ໃສ່ຫຼັງ

ບາດຂາດສະຕິສະຕັງ ໃຫ້ຂໍອາພັຍໂທສ

ຢ່າຟ້າວຮ້າຽຟ້າວໂກດທາງພໍ່ແມ່ບິດາ ບ່ອນລູກປາກລູກຈາ ບາດແຂງບາດອ່ອນ

ຫຼືວ່າໃນບາງບ່ອນ  ຕອບຖ້ອຽຖຽງຄຳ ຂໍຢ່າໃຫ້ມີກັມ ມີເວຣມີບາບ

 

ລູກສິຍອມເຂັດຍອມຫຼາບ ໃຫ້ພໍ່ສັ່ງພໍ່ສອນ ຮອດຍາມກິນຍາມນອນ ບ່ອນບໍ່ຖືກບໍ່ຕ້ອງ

ຫຼືບ່ອນລູກຂັດຂ້ອງ ແຕ່ນ້ອຽອ່ອນຍັງເຍົາ ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ເຮົາ ຢ່າຖືຊາພາພາກ

ແນວພໍ່ແມ່ບໍ່ມັກ ສິຍອມປ່ຽນຍອມແປງ ບ່ອນຜິດຄ່ອຽຜິດແຮງ ໃຫ້ພໍ່ສອນພໍ່ບອກ

ເຣື່ອງຄວາມໃນຄວາມນອກ ໃນຄອບໃນຄົວ ໃຫ້ລູກສຳນຶກຕົວ ດ້ານດີດ້ານອ່ອນ

 

ໃຫ້ສັ່ງສອນທຸກບ່ອນ ບ່ອນຍັງຂາດຍັງເຂີນ ບ່ອນໃດດີໃຫ້ສັນຣະເສີນ ທັງຍໍທັງຍ້ອງ

ບ່ອນຜິດຄອງພຣະທັມຊີ້ ແນວບໍ່ດີບອກລູກແນ່

ພໍໃຫ້ປົດປ່ຽນແກ້ ໃຫ້ດີແທ້ລື່ນເຂົາ

ຂໍຍັງບິດາເຈົ້າ ຕັກເຕືອນເອົາລູກກ່ອນ ລູກຂໍອະນຸຍາດທ້ອນ ບ່ອນຮ້າຽບໍ່ດີ

 

ຂໍຢ່າໃຫ້ລູກມີ ຕົກຣະກັມລຳບາກ
ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ

ແມ່ນສິເຮັດອັນໃດ ຂໍຢ່າໃຫ້ບົກຜ່ອງ
ຫາວັຕຖຸເງິນທອງ ຫຼືສິຂາຽສິຄ້າ ກໍ່ໃຫ້ໄດ້ແຕ່ກຳໄຣ

ສ້າງອັນໃດກໍ່ໃຫ້ຂື້ນ ກຳໄຣລື່ນມະຫາສານ

ຂໍກຸສົນຜົລທານ ຜ່ານມາໃຫ້ນຳຍູ້

ລູກຂໍເປັນຄົນຮູ້ ກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່

ຂໍດູແລລ່ຳລ້ຽງ ບາດຍາມເຖົ້າແກ່ຊະລາ

 

ແຕ່ນີ້ ໄປເມືອໜ້າ ລູກຂໍຂັນອາສາ ວ່າບໍ່ໃຫ້ຄືເກົ່າ ຂໍບຸນຄຸນພໍ່ແມ່ເຈົ້າ ຈົ່ງນຳຍູ້ຊ່ວຽຊູ

ຄວາມຜິດພາດທີ່ລູກຮູ້ ສິຈຳຢູ່ໃນໃຈ

ຍອມປ່ຽນໄປຈົນໝົດ ບໍ່ໃຫ້ມັນຍັງຄ້າງ

ທຸກຢ່າງສົມບູນເບື້ອງ ໃຫ້ງາມດີກວ່າແຕ່ເກົ່າ

 

ຈົນພວກລູກແກ່ເຖົ້າ ເພາະຄວາມເວົ້າສິບໍ່ຫຼົງ

ຂໍໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ຍືນຍົງ ຢູ່ນຳລູກນຳເຕົ້າ ພໍໄດ້ຕອບບຸນຄຸນເຈົ້າ ບິດາບາດຍາມແກ່

ຄຸນພໍ່ແມ່ຜູ່ທີ່ບັງເກີດເກົ້າ ຫາແນວເທົ້າທໍ່ບໍ່ມີ

ຂໍແຕ່ໃຫ້ລູກນີ້ ໄດ້ລ້ຽງລ່ຳແລຮັກສາ

 

ຍາມຊະລາໂຊເຈັບ ປ່ວຽເປັນສິປົວໄວ້

ເພື່ອຕອບແທນຄຸນໃຫ້ ບິດາພໍ່ແລະແມ່

ຍາມແກ່ໃຫ້ໄດ້ລ້ຽງ ຄືພໍ່ລ້ຽງລູກເຕົ້າ ກະຊາມໄດ້ໃຫຍ່ມາ

ຄຸນທໍ່ດິນແລະຟ້າ ຫາຍາກສິທຽມເຖິງ

 

ກ້ຳເກິ່ງພູພັນຫຼັກ ລື່ນຊູກະແສນຊ້ຳ

ຂໍແຕ່ບິດານັ້ນ ເປັນໂພໄຊໄດ້ຊົ້ນຮົ່ມ

ພໍໃຫ້ຊຸມລູກເຕົ້າ ມີເງົາຊົ້ນຮົ່ມເຢັນ

ຂໍບາບເວຣຢ່ານຳທັນ ຄຸນພໍ່ແມ່ນັ້ນເກີນຍິ່ງໃຫຍ່ ອະພັຍທ້ອນ.