ນີ້ລະນໍເພິ່ນວ່າ ເຄືອບຸນກ້ຽວ ເຄືອບຸນຊ້ຳພັດມາຽ

ເຄືອຫວາຽກ້ຽວ ເຄືອຫວາຽຊ້ຳພັດເນົ່າ

ມີແຕ່ພົງສ໌ເຜົ່າຜູ້ ຊູຊ້ວນຈຶ່ງໃຫຍ່ມາ ນີ້ແລ້ວ